Budżety obywatelskie 2017

LogoBO17


 

 • Zakończyła się ankieta na temat ewaluacji edycji na rok 2016 – PREZENTACJA
 • Zgłoszeń projektów do BO 2017 mogą dokonać wszyscy mieszkańcy Białegostoku, osoby małoletnie muszą dołączyć pozwolenie opiekuna. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej.
 • Projekty podzielone są na ogólnomiejskie (maksymalny koszt 1 mln zł) oraz osiedlowe (maksymalnie 250 tys. zł).
 • Propozycje działań nie mogą być lokalizowane na działkach placówek oświatowych. Dozwolone jest składanie propozycji dotyczących działek niebędących we władani miasta, jednakże projekty nie mogą mieć charakteru inwestycyjnego. Należy dołączyć również oświadczenie właściciela na nieodpłatne udostępnienie i wykorzystanie nieruchomości do celów możliwej realizacji.
 • Pula budżetu na rok 2017 wynosi 10,1 mln zł. Jest to jeden z niewielu przypadków, w którym władze miasta zmniejszyły kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski. W poprzedniej edycji było to 20 mln zł.
 • Łączna kwota dla projektów ogólnomiejskich wynosi 3 mln zł, zaś dla 7 mln na działania osiedlowe. Pozostałe 100 tys. zł przeznaczone jest na działania promocyjne. W przypadku niewykorzystania puli dzielnicowej środki nie będą przechodzić do puli ogólnomiejskiej – jest to kolejna zmiana w porównaniu z poprzednią edycją.
 • Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Białegostoku (osoby małoletnie za zgodą opiekuna prawnego), drogą tradycyjną w punktach stacjonarnych oraz punkcie mobilnym, lub drogą elektroniczną.
 • Głosujący będzie mógł wybrać tylko jeden projekt ogólnomiejski oraz dwa osiedlowe (niezależnie od miejsca zamieszkania).
 • Zrealizowane zostaną zadania z największą liczbą głosów, aż do wyczerpania się puli budżetu.

Harmonogram

 • Spotkania informacyjno-edukacyjne: kwiecień
 • Składanie wniosków: 2 – 31 maja
 • Weryfikacja zgłoszeń: maj – sierpień
 • Ogłoszenie listy do głosowania: do 5 września
 • Kampania informacyjno-promocyjna: wrzesień
 • Głosowanie: 4 – 18 października
 • Ogłoszenie wyników: do 31 października – WYNIKI GŁOSOWANA

BO Białystok 2017 | facebook | uchwała

Bydgoszcz

 

 • Do 22 stycznia 2016 trwały konsultacje społeczne, w których można było ocenić działania budżetu obywatelskiego, zgłosić swoje opinie i uwagi.
 • Projekty mogą być zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy, którzy ukończyli 16 lat. Zgłoszenia odbywają się za pomocą aplikacji internetowej, poprzez wrzucenie formularza do urny bądź wysłania go drogą pocztową na adres urzędu miasta.
 • Jedna osoba może zaproponować do trzech projektów.
 • Projekty zostaną zweryfikowane przez powołany do tego celu zespół. Na temat zgłoszonych projektów swoją opinię wyrażą również rady osiedli. Ich opinia (pozytywna bądź negatywna) znajdzie się na kartach do głosowania.
 • Pula budżetu na rok 2017 wynosi 5,6 mln zł. Do bazowej kwoty 5 mln zł dodano sumę, która nie została wykorzystana w ramach poprzedniej edycji budżetu.
 • W głosowaniu może wciąć każdy mieszkaniec Bydgoszczy. Na karcie zaznaczyć można tylko jedno zadanie.
 • Głosy oddać można za pomocą aplikacji internetowej, wrzucając wypełnioną kartę do urny bądź przesyłając na adres urzędu miasta.
 • Zrealizowane zostaną zadania z największą liczbą głosów, aż do wyczerpania się puli budżetu. W przypadku, gdy następny projekt będzie przekraczał pozostałą pulę zespół weryfikacyjny oceni możliwość ograniczenia projektu i jego realizacji w częściowym zakresie.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 15 czerwca – 5 lipca
 • Weryfikacja: 15 czerwca – 16 września
 • Opiniowanie przez rady osiedli: 5 lipca – 9 września
 • Głosowanie: 1–31 października
 • Publikacja wyników: do 9 grudnia WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Bydgoszcz 2017 | facebook | regulamin


 

 • Ankietę ewaluacyjną można było wypełniać do końca listopada 2015 roku (wyniki).
 • Początkowo projekt musi zostać zgłoszony w systemie elektronicznym, po rejestracji należy zebrać minimum 15 głosów poparcia i dostarczyć wydrukowany formularz do jednego z Zespołu Obsługi Mieszkańców.
 • W ramach BO nie można zgłaszać projektów, które dotyczą budynków oświatowych.
 • Zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie wykonalności, formalno-prawnej i gospodarności. W przypadku zastrzeżeń będzie można dokonać niezbędnych zmian we wniosku.
 • Pula budżetu wynosi 12,5 mln zł – 10 mln przeznaczone jest na działania dzielnicowe, 2,5 mln na zadania ogólnomiejskie. O wielkości budżetu w poszczególnych jednostkach pomocniczych decyduje ich liczba mieszkańców – lista.
 • Podczas głosowania mieszkańcy będą mogli przyznać jeden punkt na zadania ogólnomiejskie i pięć punktów na zadania dzielnicowe. Punkty dzielnicowe można przydzielić do dowolnej części miasta, ponadto jednemu projektowi można przydzielić wszystkie pięć punktów, bądź np. pięciu projektom po jednym punkcie.
 • Głosowanie odbywać będzie się drogą elektroniczną oraz w stacjonarnych punktach na terenie całego miasta.
 • Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymały największą liczbę głosów oraz mieszczą się w pozostającej puli budżetu.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 1–30 kwietnia
 • Weryfikacja zgłoszeń pod kątem wykonalności: 2 maja – 30 czerwca
 • Weryfikacja zgłoszeń pod kątem formalno-prawnym: 2 maja – 22 lipca
 • Ogłoszenie listy projektów: do 10 sierpnia
 • Głosowanie: 12–25 września
 • Publikacja wyników: do 28 września – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Gdańsk 2017 | facebook


 

 • W ramach konsultacji społecznych do BO 2017 w listopadzie 2015 odbyły się otwarte spotkania z mieszkańcami, mogli oni też wypowiedzieć się w specjalnie przygotowanym formularzu. Dostępy jest raport z konsultacji społecznych.
 • Radni regulamin BO 2017 przyjęli 21 grudnia 2015. 13 stycznia 2016 Prezydent Gorzowa Wlkp. w drodze zarządzenia ogłosił szczegóły i pulę budżetu.
 • Jedną z nowości jest wprowadzenie dwóch trybów zgłaszania projektów: podczas spotkań dyskusyjnych oraz standardowo poprzez papierowy formularz. Podczas 10 dyskusji (terminy) można zgłaszać projekty bez wymaganej liczby 20 podpisów. Ponadto podczas tych spotkań dyskutujący wybierają zadania priorytetowe (maksymalnie 5 w rejonie, i 3 ogólnomiejskie), które otrzymują na starcie 83 punkty tj. 50% z wyniku, który w poprzedniej edycji gwarantował realizację.
 • Pula budżetu na rok 2017 wynosi 4 mln 80 tys. zł (rok wcześniej było to 2 mln zł.). Projekty zostały podzielone na grupę ogólnomiejską, oświatową oraz rejonową, którym przyznano odpowiednio 20, 20 i 60% całej sumy. Wprowadzono również rozróżnienie na projekty “miękkie” i “twarde”. Projekty z grupy oświatowej można zgłaszać jedynie w trakcie dyskusji, nie zostaną one poddane późniejszemu głosowaniu.
 • W głosowaniu będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gorzowa Wlkp., którzy ukończyli 13 lat. Można oddać jeden głos na zadanie w rejonie oraz jedno odnoszące się skalą do całego miasta.
 • Zrealizowane zostaną co najmniej dwa zadania ogólnomiejskie – jedne “twarde” i “miękkie”, większa liczba uzależniona jest od pozostałej sumy. W każdym rejonie zostanie wyłoniony jeden zwycięski projekt. Pozostałe kwoty zostaną zsumowane a realizacji poddane projekty z największą liczbą głosów niezależnie do rejonu.

Harmonogram:

 • Zgłaszanie projektów: 2 lutego – 18 marca
 • weryfikacja wniosków pod kątem formalno-prawnym: kwiecień
 • publikacja raportu nt. przebiegu konsultacji: początek maja
 • akcja promocyjno-informacyjna: początek maja
 • głosowanie: 23 maja – 7 czerwca
 • ogłoszenie wyników: do 30 czerwca – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Gorzów Wielkopolski 2017 | facebook


 

 • Projekty podzielone są na lokalne i ogólnomiejskie, ich koszty nie mogą przekroczyć puli przeznaczonej dla danej jednostki lub miasta.
  • Projekt lokalny w danym rejonie może zgłosić jedynie osoba tam zameldowana, która ukończyła 16 lat. Do wniosku należy dołączyć co najmniej 15 podpisów osób, które zameldowane są na terenie odpowiednim do projektu.
  • Projekt ogólnomiejski może zgłosić każda zameldowana w Katowicach osoba, która ukończyła 16 rok użycia. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia z co najmniej 45 podpisami.
 • Wnioski można składać osobiście w Biurze Prasowym UM Katowice (Rynek 13; pok. 170), przesłać na powyższy adres pocztą lub przesłać drogą elektroniczną.
 • Podstawowa pula budżetu na rok 2017 wynosi 20 mln zł. 3 mln zostały przeznaczone na projekty ogólnomiejskie. 17 mln zł znajduje się w puli projektów lokalnych. Każda z 22 jednostek pomocniczych otrzymała bazowe 310 tys. zł, które zostały powiększone zależnie od liczby danego rejonu miasta. Dodatkowo w wyniku rozliczenia edycji BO2015 powiększono budżet 20 jednostek. Łącznie pula budżetu jest równa 21,77 mln zł. | szczegółowy podział wg jednostek pomocniczych
 • Głosowanie odbędzie się między 19 a 25 września. Do oddania głosu upoważnione będą osoby, które w dniu 9 września były zameldowane stale lub czasowo na terenie miasta i ukończyły 16 rok życia.
 • Głosy oddawać będzie można drogą internetową, poprzez specjalny formularz. Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu lub chcących uzyskać pomoc uruchomione zostaną stacjonarne punkty do głosowania.
 • Przyznać można 3 punkty na zadania lokalne i 3 punkty na zadania ogólnomiejski. Punkty można przyznać dowolnie na jeden, dwa lub trzy zadania z poszczególnej listy.
 • Zrealizowane zostaną projekty z największą liczbą głosów, do wyczerpania puli budżetu. Jednakże konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia tj. przynajmniej 45 punktów przez projekty lokalne i 135 punktów przez projekty ogólnomiejskie. W przypadku niespełnienia tego warunku, zadanie nie zostanie zrealizowane, nawet gdyby w danej jednostce były jeszcze środki.

Harmonogram:

 • zgłaszanie projektów: 21 marca – 13 maja
 • weryfikacja wniosków: 14 maja – 23 sierpnia
 • ogłoszenie listy projektów: 24 sierpnia
 • akcja promocyjno-informacyjna: 5 – 15 września
 • głosowanie: 19 – 25 września
 • ogłoszenie wyników: 30 września | WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Katowice 2017 | facebook


 

 • Kielczanie mieli możliwość wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. Wypowiedziały się 174 osoby – WYNIKI
 • Projekty można zgłaszać drogą internetową (link) bądź tradycyjnie na wydrukowanym formularzu. Swoje pomysły mogą wnosić wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat i zebrali pod wnioskiem przynajmniej 15 podpisów.
 • Zadania zostały podzielone na małe (koszt realizacji do 150 tys. zł) i dużej (koszt realizacji powyżej 150 tys. zł).
 • Władze miasta na budżet obywatelski przeznaczyły 5 mln zł – tyle samo co rok wcześniej. Na realizację zadań małych przeznaczono 1,5 mln zł, na zadania duże zaś 3,5 mln zł.
 • W głosowaniu, które zaplanowano na okres od 21 maja do 5 czerwca wziąć udział mogą mieszkańcy Kielc, którzy w dniu głosowania  ukończyli 16 lat. Głos można oddać tylko jeden raz, lecz na dowolną liczbę zadań.
 • Projekty wybierać można:
  • w sposób tradycyjny – głosowanie osobiste w lokalach urzędu miasta przy Rynku, ul. Strycharskiej 6, w Miejskim Urzędzie Pracy przy ul. Szymanowskiego 6;
  • drogą pocztową, wysyłając wypełniony formularz na adres Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Decyduje data stempla pocztowego;
  • drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej – LINK.
 • W roku 2017 zrealizowane zostaną zadania z największą liczbą uzyskanych głosów, do wyczerpania puli na daną kategorię projektów.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 22 lutego – 3 marca
 • Weryfikacja: do 18 maja
 • Publikacja listy zadań: do 20 maja LINK
 • Głosowanie: 21 maja – 5 czerwca
 • Publikacja wyników: do 20 czerwca – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Kielce 2017 | facebook


 

Raport z ewaluacji drugiej edycji krakowskiego BO – RAPORT

Władze miasta w drodze uchwały przyjęły regulamin budżetu na rok 2017, który opiera się na zasadach wcześniejszej edycji i zaleceniach z raportu ewaluacyjnego. Główne założenia:

 • Propozycje zadań mogą zgłaszać mieszkańcy miasta (projekty ogólnomiejskie) lub konkretnej dzielnicy (projekty dzielnicowe), którzy ukończyli 16 lat. Wnioskodawca do zgłoszenia musi dołączyć co najmniej 15 podpisów mieszkańców miasta/dzielnicy (zależnie od zasięgu projektu);
 • Koszt zadania ogólnomiejskiego musi wynieść co najmniej 25 tys. zł, jednak nie więcej niż 30% puli budżetu na projekty dotyczące całego miasta. Koszt zadania dzielnicowego musi wynieść co najmniej 2,5 tys. zł, jednak nie więcej niż 80% puli budżetu danej dzielnicy (gdy budżet wyniesie do 100 tys. zł) bądź 60%, gdy budżet wyniesie ponad 100 tys. zł;
 • W ramach budżetu nie mogą być realizowane m.in. projekty,  które nie spełnią warunku ogólnodostępności, generują zbyt duże koszty utrzymania;
 • Propozycje przeszły weryfikację formalną przez zespół ds. BO lub komisje właściwej dzielnicy oraz weryfikację prawną. Do negatywnej opinii można było wnieść protest;
 • Pula budżetu w Krakowie wynosi 10,855 mln zł. 8,5 mln złotych przypada na zadanie ogólnomiejskie. O wysokości sumy przeznaczonej na zadania dzielnicowe decydowały władze dzielnic. Najwięcej mieszkańcy mają do dyspozycji w Prądniku Białym – 400 tys. zł.
 • Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą internetową. Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu lub chcą otrzymać pomoc przy głosowaniu będą mogły skorzystać ze 150 specjalnych punktów (wykaz).
 • Udział w głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia. Głosujący oddaje głos na trzy projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie, przyznając każdemu od 1 do 3 punktów;
 • Realizacji zostaną poddane projekty z największą liczbą głosów do wyczerpania puli budżetu.

Harmonogram

 • Spotkania ogólnomiejskie: 15 lutego – 17 marca |
 • Składanie propozycji zadań: 1 – 31 marca
 • Ocena formalno-prawna: do 31 maja
 • Ogłoszenie wykazu punktów do głosowania: 2 czerwca
 • Ogłoszenie listy projektów do głosowania: 3 czerwca – LISTA PROJEKTÓW
 • Głosowanie: 18–30 czerwca
 • Publikacja wyników: do 31 lipca – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Kraków 2017 | facebook | uchwała

 

 • Spotkania połączone z dyskusją dotyczącą zakończonej i przyszłej edycji BO odbyły się 12 i 19 stycznia 2016 r. w sali nr 2 Ratusza, o godzinie 17. Do 19 stycznia mieszkańcy miasta mieli możliwość ankiety (dostępna do 19 stycznia), której wyniki przyczyniły się do powstania regulaminu BO2017. Swoje uwagi można było zgłaszać również drogą elektroniczną na adres [email protected] (także do 19 stycznia).
 • Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat. Nowością jest możliwość złożenia projektu za pośrednictwem internetu.
 • Projekty zostały podzielone na małe (od 50 do 500 tys. zł) i duże (do 1,2 mln zł). W poprzedniej edycji maksymalna kwota projektu mogła wynosić 1,5 mln zł. Przy składaniu propozycji działań małych muszą one uzyskać poparcie 20 mieszkańców, duże zaś 40.
 • Głosować będzie można na 1 projekt duży i 2 małe.
 • Pula BO Lublin 2017 wynosi 15 mln zł.
 • Realizacji zostaną poddane propozycje z największym poparciem, z zastrzeżeniem iż na terenie dzielnicy może być to maksymalnie 1 projekt duży i 2 projekty małe. Zapis nie dotyczy propozycji obejmujących swoim działaniem więcej niż trzy dzielnice.
 • Odbędą się trzy spotkania informacyjne poświęcone procedurze i przygotowaniu zgłoszeń projektów:

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 14 marca – 14 kwietnia
 • Ocena formalno-prawna: do 31 maja
 • Głosowanie: 1 – 10 października
 • Ogłoszenie wyników: do 31 października – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Lublin 2017 | facebook


 

 • Wyniki ankiety ewaluacyjnej budżetu obywatelskiego na 2016 rok – LINK.
 • Propozycje do budżetu obywatelskiego mógł złożyć każdy mieszkaniec miasta. Zgłoszenia przekazywano osobiście lub drogą korespondencyjną do Biura ds. Partycypacji Społecznej, punktu informacyjno-kancelaryjnych Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, lub drogą elektroniczną na adres projekt.bo[at]uml.lodz.pl.
 • Projekty zostały podzielone na osiedlowe oraz ponadosiedlowe. Szacunkowy koszt zadania osiedlowego musi być mniejszy lub równy puli budżetu danego osiedla, zadania ponadosiedlowe posiadają limit 2 478 500 zł.
 • Podział na 5 dzielnic zastąpiony został podziałem na 36 osiedli.
 • Suma budżetu wynosi 40 mln zł. Na projekty osiedlowe przeznaczonych zostało 30,05 mln zł. Kwotą wyjściową było 200 tys. zł, którą zwiększano zależnie od liczby mieszkańców danego terenu. Szczegółowy podział. Pula zadań ponadosiedlowych to 9,95 mln zł.
 • W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Łodzi, którzy ukończyli 16 lat. Karty do głosowania będą występować w formie papierowej i elektronicznej. Każdy głosujący może wybrać do 5 projektów osiedlowych (z jednego wybranego przez siebie osiedla) oraz do  projektów ponadosiedlowych.
  • Głosowanie na kartach papierowych trwać będzie 9 dni (od 10 do 18 września). Kartę można pobrać ze stron internetowej BO, BIP oraz portalu Łódź Aktywnych Obywateli, lub otrzymać w punktach do głosowania. Należy ją złożyć w punkcie do głosowania lub przesłać na adres: Biuro Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115;
  • Głosowanie drogą elektroniczną trwać będzie 30 dni (od 10 września do 9 października). Podczas głosowania internetowego należy wpisać kod weryfikacyjny otrzymany SMS-em.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 7 marca – 20 kwietnia
 • Weryfikacja: 7 marca – 15 lipca
 • Publikacja listy do głosowania: do 26 sierpnia
 • Głosowanie drogą papierową: 10 – 18 września
 • Głosowanie drogą elektroniczną: 10 września – 9 października
 • Publikacja wyników: do 18 października – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Łódź 2017 | facebook


 

 • Raport ewaluacyjny III edycji BO – LINK
 • Propozycje projektów może zgłaszać każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 13 rok życia bądź organizacja pozarządowa, która posiada siedzibę na terenie miasta.
 • Projekty zostały podzielone na kategorie zintegrowanych (zaspokajających potrzeby mieszkańców więcej niż jednego osiedla, pula 1,2 mln zł) oraz osiedlowych (pula 2,53 mln zł). Łączna pula budżetu wynosi 3,73 mln zł.
 • W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 15 lat. Wybrać można jeden projekt zintegrowany i jeden osiedlowy.
 • Głosowanie odbywa się się drogą elektroniczną oraz poprzez wypełnienie kart do głosowania w punktach stacjonarnych.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 10 maja – 15 czerwca
 • Weryfikacja: 16 – 30 czerwca
 • Publikacja listy do głosowania: 1 lipca
 • Kampania informacyjna: 1 lipca – 4 września
 • Głosowanie: 8 – 18 września
 • Publikacja wyników: 30 września – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Olsztyn 2017 | facebook


 

 • Od 30 listopada do 18 grudnia 2015 roku trwały konsultacje w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Opola – LINK
 • Projekty mogą być zgłaszane przez mieszkańców Opola, którzy ukończyli 16 lat. Projekt musi zostać poparty przez co najmniej 20 opolan. Jedna osoba może zaproponować dowolną liczbę zadań.
 • Zadania zostały podzielono na małe (koszt do 100 tys. zł) oraz duże (koszt powyżej 100 tys. zł).
 • Pula budżetu na rok 2017 wynosi 2,5 mln zł. Na zadania małe przeznaczono 20% tej sumy, na zadania duże 80%.
 • Na karcie do głosowania można wskazać maksymalnie trzy małe i trzy duże projekty.
 • Głosy oddać można za pomocą aplikacji internetowej, wrzucając wypełnioną kartę do urny w jednym z 25 punktów na terenie całego miasta.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 2 maja – 20 czerwca
 • Weryfikacja: 20 czerwca – 1 sierpnia
 • Wydanie listy opinii: 2–16 sierpnia
 • Składanie odwołań: 17 sierpnia – 1 września
 • Wydanie ostatniej decyzji przez Prezydenta: 2–16 września
 • Głosowanie: 10–23 października
 • Publikacja wyników: 10 listopada – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Opole 2017 | facebook | regulamin


 

 • Każdy mieszkaniec Poznania może zgłosić tylko jeden projekt do BO2017.
 • Projekty zostały podzielone na ogólnomiejskie (maksymalna wartość jednego zgłoszenia to 1,5 mln zł) oraz rejonowe (odpowiednio 500 tys. zł).
 • Pula budżetu wynosi 17,5 mln zł.
 • Miasto w tej edycji budżetu zostało podzielone na 13 rejonów. Alokacja środków nastąpiła wg wzoru uwzględniającego w 70% liczbę mieszkańców oraz w 30% powierzchnię danego rejonu.
 • Zgłoszone projekty są weryfikowane przez urząd. Rady osiedli opiniują każdy projekt, ich stanowisko (pozytywne lub negatywne) jest informacją dla głosujących.
 • W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Poznania. W formularzu do głosowania można zaznaczyć maksymalnie jeden projekt ogólnomiejski oraz dwa rejonowe.
 • Głosy oddawać można wyłącznie za pomocą formularza internetowego. Ponadto w weekendy działać będą 42 punkty stacjonarne.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 1 sierpnia – 11 września
 • Weryfikacja zgłoszeń oraz opiniowanie: 1 sierpnia – 21 października
 • Odwołania: 24 – 30 października
 • Weryfikacja odwołań: do 7 listopada
 • Ogłoszenie listy projektów: 9 listopada
 • Głosowanie: 16 – 30 listopada
 • Publikacja wyników: 6 grudnia – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Poznań 2017 | facebook


 

 • 1 grudnia przyjęto uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. BO. Jej zadaniem jest m.in. opracowanie zasad BO, sprawowanie nadzoru nad realizację, weryfikacja zgłaszanych projektów, nadzorowanie przebiegu głosowania oraz monitorowanie realizacji zadań. W skład komisji wchodzi sześć osób. Uchwała.
 • Projekt regulaminu BO ukazał się 5 lutego. Do 19 lutego można było zgłaszać pisemne wnioski i uwagi.
 • Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Rzeszowa, którzy ukończyli 16 lat. Zadania podzielone są na trzy kategorie:
  • I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej; wartość szacunkowa zadania nie może przekroczyć 1,5 mln zł;
  • II – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej; wartość szacunkowa zadania nie może przekroczyć 150 tys. zł;
  • III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym; wartość szacunkowa zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł;
 • Pula budżetu na rok 2017 wynosi 7,65 mln zł. Ratusz przeznaczył odpowiednio 4,5, 2,5 i 0,5 mln zł na zadania poszczególnych kategorii. Ponadto osiedle o największej aktywności mieszkańców dostanie 150 tys. zł bonusu.
 • Głosowanie odbywa się drogą standardową i internetową
 • W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia i są zameldowane na terenie Rzeszowa. Mieszkańcy mogą wybrać jeden projekt z każdej kategorii.
 • Realizacji poddane zostaną projekty, które uzyskały najwięcej głosów. W II kategorii obowiązuje ograniczenie jednego projektu na jedno osiedle.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 16–31 marca
 • Weryfikacja zgłoszeń: 1–29 kwietnia
 • Ogłoszenie listy projektów: do 10 maja
 • Głosowanie: 10–31 maja
 • Publikacja wyników: do 24 czerwca – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Rzeszów 2017 | facebook


 

 • Zespół ds. BO zakończył pracę 13 czerwca. 21 czerwca Rada Miasta procedować będzie regulaminu BO (PROJEKT).
 • Zadania zostaną podzielone na ogólnomiejskie (wykraczające swoim zasięgiem oddziaływania poza jedną dzielnicę miasta) oraz dzielnicowe. Wewnątrz projektów dzielnicowych wyszczególnia się także projekty małe oraz duże (jednostkowy koszt przekroczy 10% puli dzielnicy);
 • 30% puli BO zostanie przeznaczonych na realizację zadań ogólnomiejskich, natomiast 70% dzielnicowych. Wewnątrz dzielnic 80% zostanie przeznaczonych na zadania duże, a 20% na zadania małe.
 • Maksymalny koszt zadania wynosi w przypadku zadania ogólnomiejskiego całkowitą pulę na projekty tego typu, w zadaniach dzielnicowych dużych 80% budżetu dzielnicy, w zadaniach dzielnicowych małych 10% puli dzielnicy (odpowiednio 2,1 mln, 0,98 mln oraz 0,1225 mln zł).
 • Pula budżetu na rok 2017 wynosi 7 mln zł.
 • Każdy mieszkaniec Szczecina może zgłosić nieograniczoną liczbę propozycji. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego lub papierowego.
 • Realizacji poddane zostaną projekty z największą liczbą głosów. W przypadku zadań małych zrealizowane może być tylko jedno zadanie w ramach jednego osiedla.
 • Głosowanie odbywa się między 9 a 18 stycznia, upoważnieni do wyboru projektów są wszyscy mieszkańcy Szczecina – niezależnie od wieku oraz miejsca zameldowania. Osoby posiadające meldunek poza miastem mogą zagłosować wyłącznie w formie papierowej, wymagana jest wówczas weryfikacja za pomocą dokumentu ze zdjęciem.
 • Głosy można oddawać poprzez formularz internetowy lub osobiście w formie papierowej. Urny znajdują się w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1, filii Urzędu na Prawobrzeżu – ul. Rydla39/40, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie – Filia nr 25 – ul. Ku Słońcu 76, Domu Kultury “Klub Skolwin” – ul. Stołczyńska 163. Ponadto funkcjonować będzie mobilny punkt do głosowania BUDŻETObus (harmonogram).
 • Szczecinianie na kartach do głosowania wskazać mogą trzy projekty, po jednym z każdej kategorii.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 5–25 września
 • Ogłoszenie listy projektów: 21 grudnia
 • Głosowanie: 9-18 stycznia
 • Publikacja wyników: styczeń – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Szczecin 2017 | facebook | uchwała


 

 • Projekty zadań mogły zgłaszać osoby mieszkające w Toruniu, które ukończyły 16 rok życia. Jedna osoba mogła zgłosić maksymalnie dwa zadania lokalne (w dzielnicy swojego zamieszkania) i jeden ogólnomiejski. Do każdego wniosku należało dołączyć listę poparcia z co najmniej 15 podpisami.
 • Suma BO2017 wynosi 7,03 mln zł. W puli ogólnomiejskiej znajduje się 30% środków – tj. 2,109 mln zł. Pozostałe 4,921 mln zł stanowi pula lokalna, która została podzielona pomiędzy 13 okręgów. Połowa tej sumy została rozdysponowana po równo, 25% przyznano proporcjonalnie do liczby mieszkańców a 25% proporcjonalnie do powierzchni danego okręgu | szczegółowy podział kwot wg okręgów
 • Głosy na propozycje zadań oddawać mogą mieszkańcy Torunia, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia. Głosujący może wybrać do trzech projektów lokalnych (odpowiadających miejscu zamieszkania) oraz trzy ogólnomiejskie.
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone trzema metodami:
  • internetową;
  • tradycyjną – kartę do głosowania można wrzucić do urny w jednym z siedmiu puntów stacjonarnych (lista) lub w punkcie mobilnym podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Święta Miasta 25 czerwca (błonia na Bulwarze Filadelfijskim);
  • pocztową – przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
 • Realizacji poddane zostaną projekty, które uzyskały najwięcej głosów do wyczerpania puli budżetu.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 1 –31 marca
 • Weryfikacja zgłoszeń: kwiecień – maj
 • Ogłoszenie listy projektów: do 5 czerwca
 • Głosowanie: 18 – 27 czerwca
 • Publikacja wyników: 25 lipca – WYNIKI GŁOSOWANIA

BP TORUŃ 2017 | facebook

 

Jako pierwsza harmonogram BO2017 ogłosiła Warszawa. Mieszkańcy na zgłoszenie swoich pomysłów mają aż 2 miesiące. Ponadto jeden projekt będzie mógł mieć trzech autorów, tak by wspólnie można zaproponować zadanie o podobnym celu.

W procedurze na rok 2017 zmieniono sposób odwoływania się od weryfikacji projektu. Autor mógł poprosić o powtórzenie procesu. Była to odpowiedź na aferę, która wybuchła w BO2016 i dotyczyła negatywnej weryfikacji projektów komunikacyjnych, w jej wyniku zmieniono dyrektora ZDM. Większy zakres kompetencji przypadł zespołom ds. budżetu partycypacyjnego w poszczególnych dzielnicach. Z harmonogramu BO wykreślono etap preselekcji – w nim osoby zgłaszające wybierały 50 projektów, które znalazły się na kartach do głosowania.

W 3. edycji jest do rozdysponowania 58,5 mln zł. Dzielnice, w których pula wynosi ponad 1 mln zł muszą być podzielone na mniejsze obszary. Do dyspozycji mieszkańców jest od 653 tys. zł w Wesołej do 7,5 mln zł na Bielanach. Dokładny podział dzielnic na obszary.

Na liście do głosowania znajdują się 1752 projekty. Wybierać projekty mogą wszyscy mieszkańcy Warszawy, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie do głosu muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego (str. 23). Głos można oddać drogą internetową lub poprzez kartę papierową oddaną do punktu stacjonarnego (lista). Głosować można na terenie jednego rejonu (jeśli dzielnica jest na nie podzielona), niezależnie od miejsca zamieszkania, maksymalnie do kwoty przeznaczonej na dany rejon.

Harmonogram

 • zgłoszenia propozycji projektów: 16 listopada 2015 – 15 stycznia 2016 | ZGŁOSZENIA | LISTA PROJEKTÓW
 • dyskusje na projektami: 15 lutego – 6 marca | KALENDARZ
 • weryfikacja zgłoszonych projektów: 14 marca – 31 maja
 • losowanie kolejności projektów na listach: do 2 czerwca
 • spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie: do 24 czerwca
 • głosowanie: 14 – 24 czerwca
 • ogłoszenie listy projektów do realizacji: 12 lipca – WYNIKI GŁOSOWANIA

BP WARSZAWA 2017 | facebook


 

 • Konsultacje społeczne dotyczące ewaluacji i nowych zasad działania WBO na rok 2017 trwały do 6 grudnia 2015 – OCEŃ WBO
 • Projekty zostały podzielone w odniesieniu do skali oddziaływania na miejskie i rejonowe (Wrocław podzielono na 14 rejonów). Zadanie ogólnomiejskie może mieć wartość do 1 mln zł, zadania rejonowe dodatkowo podzielono na małe (do 250 tys. zł) i duże (do 750 tys zł.).
 • Zgłoszenia przyjmowane są od pełnoletnich mieszkańców miasta drogą elektroniczną (formularz), osobiście lub pocztowo na adres Biuro ds. Partycypacji Społecznej ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.
 • Propozycje przejdą proces weryfikacji, a liderzy projektów będą mogli wnieść poprawki do 8 lipca.
 • Pula budżetu wynosi 25 mln zł, jest o 5 mln zł większa niż rok wcześniej. Każdemu z 14 rejonów przyznano 1,5 mln zł – w równym podziale na zadania małe i duże. Dzięki temu zagwarantowana jest realizacja co najmniej 4 projektów.
 • Głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną lub w punktach konsultacyjnych. Projekty wybierać mogą mieszkańcy Wrocławia, którzy ukończyli 16 rok życia.
 • Głosujący może oddać dwa głosy na projekt ogólnomiejskie i dwa głosy na projekty rejonowe (jeden mały i jeden duży). Projekty rejonowe mogą być wybierane spośród różnych rejonów, niekoniecznie odpowiadającemu miejscu zamieszkania.
 • Realizacji zostaną poddane projekty z największą liczbą głosów, do wyczerpania puli przeznaczonej na dany rejon i przedział kwotowy. Dodatkowo projekt musi zdobyć co najmniej 100 głosów.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 4 stycznia – 2 marca
 • Weryfikacja zgłoszeń: do 31 maja
 • Konsultacje ze zgłoszeniodawcami: czerwiec
 • Poprawki w zgłoszonych projektach: czerwiec – lipiec
 • Ponowna weryfikacja: lipiec – sierpień
 • Ogłoszenie listy projektów: wrzesień
 • Głosowanie: 30 września – 10 października
 • Publikacja wyników: październik – WYNIKI GŁOSOWANIA

BO Wrocław 2017 | facebook


 

 • Propozycje do budżetu obywatelskiego zgłaszać mogą osoby pełnoletnie.
 • Zgłoszenia przechodzą przez weryfikację formalną i merytoryczną.
 • Pula budżetu wynosi 6 mln zł.
 • Głosowanie odbywa się za pomocą formularza internetowego oraz w formie tradycyjnej – karty do głosowania dostępne są w wybranych gimnazjach, liceach oraz w Biurze Obsługi Interesantów UM Zielona Góra oraz w Biurze Analiz i Rozwoju.
 • Uprawnieni do głosowania są osoby posiadające stały lub czasowy meldunek na terenie Zielonej Góry i mają więcej niż 13 lat.
 • Na kartach do głosowania można zaznaczyć jedno zadanie “duże” oraz do pięciu zadań “małych”.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 11 października – 10 listopada
 • Weryfikacja zgłoszeń: 1 listopada – 18 listopada
 • Głosowanie: 21 listopada – 16 grudnia
 • Publikacja wyników: do 13 stycznia – WYNIKI GŁOSOWANIA

 

Zobacz jak wyglądały budżety obywatelskie na rok 2016:

autor: Kamil Suchożebski

na rok 2018: