AKTUALNOŚCI

Budżet obywatelski 2019

 • Konsultacje zasad budżetu obywatelskiego na rok 2019 odbyły się w listopadzie i grudniu 2017 r., wzięło w nich 700 osób – RAPORT
 • Zgłoszenia do budżetu obywatelskiego mogą dokonać wszyscy mieszkańcy Białegostoku – mieszkańcem jest osoba zamieszkująca na terenie miasta, z zamiarem stałego pobytu.
 • Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl , a także w kancelarii ogólnej UM (Słonimska 1), Departamencie Obsługi Mieszkańców (ul. Branickiego 3/5) i Centrum Aktywności Społecznej (ul. Św. Rocha 3)
 • Zgłoszenia należy złożyć w formie papierowej w urzędzie miasta bądź w formie elektronicznej na adres budzet2019[at]um.bialystok.pl. Każde zgłoszenie musi zostać poparte przez 20 mieszkańców.
 • Dozwolone jest składanie propozycji dotyczących działek niebędących we władaniu miasta, jednakże projekty nie mogą mieć charakteru inwestycyjnego. Należy dołączyć również oświadczenie właściciela na nieodpłatne udostępnienie i wykorzystanie nieruchomości do celów możliwej realizacji.
 • W tym roku po raz pierwszy projekty podzielono na cztery kategorie – ogólnomiejskie, osiedlowe oraz nowe: oświatowe oraz Zielony budżet.
 • Projekty ogólnomiejskie dotyczą mieszkańców więcej niż jednego osiedla. Osiedlowe tyczą się terenu jednego z 28 osiedli Białegostoku. Projekty oświatowe mogą być realizowane na terenie jednostek oświatowych miasta, Zielony budżet to projekty dotyczące tworzenia nowych lub rewitalizacji już istniejących terenów zieleni.
 • W każdej z powyższych kategorii wyszczególnia się projekty miękkie (nieinwestycyjne) oraz twarde (inwestycyjne).
 • Pula budżetu na rok 2019 wynosi 10 mln zł, z czego na zadania ogólnomiejskie przeznaczono 3 mln, na zadania osiedlowe 4 mln zł, oświatowe 2 mln zł i pozostały milion na Zielony budżet.
 • Zgłaszane projekty nie mogą przekroczyć szacunkowego kosztu 1 mln oraz 0,5 mln zł odpowiednio w przypadku twardych zadań ogólnomiejskich i osiedlowych. Projekty miękkie muszą zamknąć się w kwocie 25 tys. zł. Dla projektów oświatowych i zielonych pula budżetu jest limitem dla projektu.
 • Roczne koszty eksploatacji projektu nie mogą przekraczać 5% szacunkowej wartości zadania.
 • Projekty przejdą weryfikację w trzech etapach – ogólnym, szczegółowym i ostatecznym.
 • Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Białegostoku (osoby małoletnie za zgodą opiekuna prawnego), drogą tradycyjną w punktach stacjonarnych oraz punkcie mobilnym, lub drogą elektroniczną.
 • Na kartach do głosowania wybrać można maksymalnie cztery projekty, niezależnie od kategorii.
 • Wybór projektów odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie do realizacji przekazane zostaną projekty z największą liczbą głosów, etap ten kończy się w momencie, gdy następny projekt przekracza pozostałą pulę budżetu.
 • W drugim etapie pozostałe sumy łączy się w jedną pulę, podobnie dzieje się z ze zgłoszonymi propozycjami (we wszystkich kategoriach). Zrealizowane zostaną zadania z największą liczbą głosów, aż do wyczerpania się puli budżetu.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 10 kwietnia – 10 maja
 • Weryfikacja projektów: kwiecień – sierpień
 • Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych i odrzuconych: do 7 września
 • Głosowanie: 3 października – 17 października
 • Ogłoszenie wyników: do 31 października

strona internetowa | regulamin | facebook

 • Konsultacje społeczne dot. budżetu obywatelskiego na rok 2019 odbyły się między 29 stycznia do 28 lutego 2018 r.
 • Ze wstępnych informacji wynika, że pula budżetu zostanie zwiększona o 4 mln zł. W poprzedniej edycji suma przeznaczona na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 9,84 mln zł.

strona internetowa | regulamin | facebook

 • Między 15 a 21 stycznia 2018 odbyło się dodatkowe głosowanie dla budżetu obywatelskiego na rok 2018. Do dokonania wyboru dopuszczonych było około 15 tys. osób. Byli to gdańszczanie, których głosy nie zostały poprawnie zapisane przez system podczas głosowania we wrześniu i październiku 2017 r. Zagłosować mogły też osoby, które nie wykorzystały całkowitej puli punktów. – WYNIKI
 • Pomysły projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2019 mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Gdańska, który ukończyli 16 lat.
 • Propozycje należy składać drogą elektroniczną w specjalnym formularzu. Po rejestracji należy zebrać minimum 15 głosów poparcia i osobiście lub pocztowo dostarczyć wydrukowany formularz do jednego z Zespołu Obsługi Mieszkańców.
 • Zgłoszone mogą być projekty, które należą do zadań własnych gminy lub powiatu. Nie mogą one jednak dotyczyć budynków oświatowych. Okres ich realizacji nie może być dłuższy niż dwa lata.
 • Tak jak w latach poprzednich projekty podzielono na ogólnomiejskie i dzielnicowe.
 • Koszt zgłaszanego projektu dzielnicowego nie może przekraczać sumy przeznaczonej dla danego osiedla. Projekt ogólnomiejski może kosztować maksymalnie 2 mln zł.
 • Zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie wykonalności, formalno-prawnej i gospodarności. W przypadku zastrzeżeń będzie można dokonać niezbędnych zmian we wniosku.
 • Pula budżetu wynosi 19,8 mln zł – 15,9 mln zł przeznaczone jest na działania dzielnicowe, 3,9 mln zł na zadania ogólnomiejskie. O wielkości budżetu w poszczególnych 34 jednostkach pomocniczych decyduje ich liczba mieszkańców – lista. Najwięcej do dyspozycji mają mieszkańcy Chełma – 1,45 mln zł.
 • Podczas głosowania mieszkańcy będą mogli przyznać jeden punkt na zadania ogólnomiejskie i pięć punktów na zadania dzielnicowe. Punkty dzielnicowe można przydzielić do dowolnej części miasta, ponadto jednemu projektowi można przydzielić wszystkie pięć punktów, bądź np. pięciu projektom po jednym punkcie.
 • Głosowanie odbywać będzie się drogą elektroniczną oraz w stacjonarnych punktach na terenie całego miasta.
 • Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymały największą liczbę głosów oraz mieszczą się w pozostającej puli budżetu. Niewykorzystana suma z puli dzielnicowej zostaje przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich.
 • Nowością jest wymóg przekroczenia osiągnięcia 100 punktów przez projekty dzielnicowe, by te trafiły do realizacji.

strona internetowa | regulamin | facebook

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 1 – 30 marca
 • Weryfikacja projektów – możliwość wykonania: 1 marca – 29 czerwca
 • Weryfikacja formalno-prawna i gospodarności: 3 kwietnia – 31 lipca
 • Losowanie numerów na listach: do 27 sierpnia
 • Głosowanie: 10 – 24 września
 • Ogłoszenie wyników: do 28 września

 • Mieszkańcy mogli wyrażać opinie o poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego we wrześniu i październiku 2017 r.
 • Raport z ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2018 | Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2018
 • Propozycje projektów można zgłaszać przez formularz internetowy lub papierowy. Wypełniony formularz należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub skan wysłać na adres [email protected]
 • Każdy projekt musi uzyskać poparcie przynajmniej 20 gorzowian – listę podpisów należy dołączyć do formularza.
 • W tej edycji zrezygnowano z możliwości wnoszenia propozycji podczas spotkań dyskusyjnych.
 • Projekty podzielone zostały na trzy kategorie: ogólnomiejskie, rejonowe i oświatowe.
 • Ponadto rozróżnia się projekty ogólnomiejskie twarde (inwestycje i remonty) oraz miękkie (wydarzenia).
 • Pula budżetu to rekordowe 6,18 mln zł. 618 tys. zł przeznaczono na zadania ogólnomiejskie (556,2 tys. zł na projekty twarde, 61,8 tys. zł na projekty miękkie), 3,708 mln zł na projekty rejonowe (370,8 tys. na każdy z 10 rejonów – podział, mapa), 1,236 mln zł na projekty oświatowe. Pozostała kwota przeznaczona została na działania informacyjne oraz pokrycie ewentualnych różnic poprzetargowych.
 • Zgłoszenia przejdą weryfikację formalno-prawną
 • W każdym rejonie oraz dla zadań ogólnomiejskich i oświatowych zorganizowane zostanie spotkanie dyskusyjne.
 • Podczas spotkania dyskusyjnego poświęconemu projektom oświatowym mieszkańcy wybierają zadania do realizacji w roku 2019.
 • Podczas spotkań rejonowych i ogólnomiejskiego obecni wskazują do 5 (rejonowe) lub 3 (ogólnomiejskie) zadań rekomendowanych. Otrzymają one na wstępie określoną liczbę punktów.
 • Przy jednomyślności mieszkańcy mogą zdecydować o ostatecznym wyborze projektów, co skutkuje brakiem konieczności organizowania głosowania.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 29 stycznia – 2 marca
 • Maraton pisania projektów: 8 lutego
 • Weryfikacja projektów: marzec – kwiecień
 • Ogłoszenie listy projektów pozytywnie zaopiniowanych: początek maja

strona internetowa | regulamin | facebook

 • Projekty zgłaszać mogą osoby, które zameldowane są na stałe lub czasowo w Katowicach, osoby poniżej 16 roku życia muszą dostarczyć zgodę opiekuna prawnego.
 • Zadania mogą być zlokalizowane na terenie, którego właścicielem jest miasto, Skarb Państwa, KTBS, spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. W przypadku trzech ostatnich zarządców wymagana jest zgoda a także przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie wykonanego zadania.
 • Formularz zgłoszeniowy można złożyć drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub na adres [email protected], listownie lub osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej (Rynek 13, p. 205).
 • Każdy projekt ogólnomiejski musi zostać poparty przez 45 zameldowanych mieszkańców miasta, pod projektem lokalnym należy zebrać 15 podpisów osób mieszkających na terenie osiedla odpowiadającemu zgłoszeniu.
 • Władze miasta przeznaczyły na budżet 22,8 mln zł. 15% trafiło do puli ogólnomiejskiej, a 85% zostało rozdzielonych pomiędzy osiedla. 40% puli osiedlowej zostało podzielonych między wszystkie osiedla w równych częściach, pozostałe 60% proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
 • W puli ogólnomiejskiej znajduje się 3,01 mln zł. Spośród osiedli największą sumę do rozdysponowania posiadają mieszkańcy Śródmieścia – 1,94 mln zł. Potencjalny koszt zadania osiedlowego nie może przekraczać 75% puli osiedla | podział środków finansowych
 • Głosowanie odbędzie się za pomocą platformy internetowej. Osoby nieposiadające dostępu do Internetu bądź potrzebujące pomocy będą mogły uzyskać dostęp do formularza w punktach stacjonarnych.
 • Przyznać można maksymalnie 3 punkty na zadania lokalne i 3 punkty na zadania ogólnomiejskie. Punkty można przyznać na jeden, dwa lub trzy zadania z poszczególnej listy. Projekty lokalne mogą być wybrane jedynie w dzielnicy zameldowania osoby głosującej.
 • Zrealizowane zostaną projekty z największą liczbą głosów, do wyczerpania puli budżetu. Jednakże konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia tj. przynajmniej 45 punktów przez projekty lokalne i 135 punktów przez projekty ogólnomiejskie. W przypadku niespełnienia tego warunku, zadanie nie zostanie zrealizowane, nawet gdyby w danej jednostce były jeszcze dostępne środki.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 12 marca – 11 maja
 • Weryfikacja projektów: 13 maja – 23 sierpnia
 • Ogłoszenie weryfikacji projektów: 24 sierpnia
 • Głosowanie: 10 – 23 września
 • Ogłoszenie wyników: 28 września

strona internetowa | regulamin | facebook

 • Pomysły mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Kielc, którzy ukończyli 16 lat.
 • Projekty można zgłaszać drogą internetową bądź na wydrukowanym formularzu osobiście (w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, ul. Strycharska 6 lub w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej ul. Szymanowskiego 6, pok. 74) lub pocztowo na adres Urząd Miasta Kielce, 25-303 Rynek 1 z dopiskiem „Budżet Obywatelski”
 • Pod propozycją projektu należy zebrać  podpisów osób powyżej 16 roku życia.
 • Zadania zostały podzielone na małe (koszt realizacji do 150 tys. zł) i dużej (koszt realizacji powyżej 150 tys. zł).
 • Władze miasta na budżet obywatelski przeznaczyły 5 mln zł – tyle samo co rok wcześniej. Na realizację zadań małych przeznaczono 1,5 mln zł, na zadania duże zaś 3,5 mln zł.
 • Zgłoszone projekty przejdą weryfikację formalno-prawną. Wnioskodawcy po otrzymaniu zawiadomienia mogą dokonać korekty w zgłoszeniu.
 • W głosowaniu mogą wziąć udział mogą mieszkańcy Kielc, którzy w dniu głosowania  ukończyli 16 lat. Głos można oddać na jeden projekt duży i trzy małe.
 • Projekty wybierać można:
  • w sposób tradycyjny – głosowanie osobiste w lokalach urzędu miasta przy Rynku 1, ul. Strycharskiej 6, w Miejskim Urzędzie Pracy przy ul. Szymanowskiego 6;
  • drogą pocztową, wysyłając wypełniony formularz na adres Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Decyduje data stempla pocztowego;
  • drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej.
 • W roku 2019 zrealizowane zostaną zadania z największą liczbą uzyskanych głosów, do wyczerpania puli na daną kategorię projektów.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 16 – 30 kwietnia
 • Weryfikacja projektów: do 7 września
 • Ogłoszenie weryfikacji projektów: do 13 września
 • Głosowanie: 14 września – 1 października
 • Ogłoszenie wyników: do 10 października

strona internetowa | regulamin | facebook

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 1 – 31 marca
 • Weryfikacja projektów: do 31 maja
 • Ogłoszenie weryfikacji projektów: 4 czerwca
 • Ogłoszenie listy projektów do głosowania: 14 czerwca
 • Głosowanie: 16 – 30 czerwca
 • Ogłoszenie wyników: do 31 lipca

strona internetowa | regulamin | facebook

 • Konsultacje dotyczące regulaminu i funkcjonowania budżetu obywatelskiego na rok 2019 trwają od 11 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę [LINK] lub uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych – 11 grudnia 2017 r., o godzinie 17:00 oraz 11 stycznia 2018 r., o godzinie 17:00, w sali 104, Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, Lublin

strona internetowa | regulamin | facebook

strona internetowa | regulamin | facebook

brak informacji

strona internetowa | regulamin | facebook

 • Trwa proces ewaluacji – mieszkańcy mogą wypełnić ankietę – LINK

strona internetowa | regulamin | facebook

 • W grudniu 2017 r. mieszkańcy Poznania mogli wziąć udział w ankiecie ewaluacyjnej.
 • Trwają pracę nad regulaminem budżetu obywatelskiego na rok 2019, ustalony jest już harmonogram.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 7 maja – 4 czerwca
 • Opiniowanie projektów przez Urząd Miasta: do 24 sierpnia
 • Opiniowanie projektów przez rady osiedli: 24 sierpnia – 14 września
 • Procedura odwoławcza: 24 sierpnia – 21 września
 • Ogłoszenie projektów poddanych pod głosowanie: 26 września
 • Głosowanie: 27 września – 19 października
 • Ogłoszenie wyników: do 30 października

strona internetowa | regulamin | facebook

brak informacji

strona internetowa | regulamin | facebook

brak informacji

strona internetowa | regulamin | facebook

 • Projekty zadań mogą zgłaszać osoby mieszkające w Toruniu, które ukończyły 16 lat. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwa zadania lokalne (tylko w dzielnicy swojego zamieszkania) i jedno ogólnomiejskie. Do każdego wniosku należy dołączyć listę poparcia z co najmniej 15 podpisami.
 • Formularz internetowy ułatwia przygotowanie zgłoszenia. Jednak propozycja musi dotrzeć do 3 kwietnia do Urzędu Miasta w formie papierowej.
 • Miejsce lokalizacji projektu może znajdować się na terenie prywatnym, pod warunkiem zgody właściciela.
 • Suma budżetu obywatelskiego wynosi 7,07 mln zł. W puli ogólnomiejskiej znajduje się 30% środków – tj. 2,121 mln zł. Pozostałe 4,949 mln zł stanowi pula lokalna, która została podzielona pomiędzy 13 okręgów. Połowa tej sumy została rozdysponowana po równo, 25% przyznano proporcjonalnie do liczby mieszkańców a 25% proporcjonalnie do powierzchni danego okręgu | szczegółowy podział kwot wg okręgów
 • Właściwe merytoryczne wydziały Urzędu Miasta dokonują weryfikacji projektów.
 • W tym roku rozszerzono proces weryfikacji o udział mieszkańców. Do 30 kwietnia na stronie internetowej będzie możliwe złożenie opinii i uwag do zgłoszonych projektów.
 • Mieszkańcy będą mogli wnieść odwołania i uwagi także do wyników wstępnej weryfikacji.
 • Głosować mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Na kartach do głosowania można zaznaczyć maksymalnie 3 projekty ogólnomiejskie i 3 lokalne (z jednego rejonu).
 • Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymały największą liczbę głosów oraz mieszczą się w pozostającej puli budżetu. Niewykorzystana suma z puli lokalnej zostaje przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 5 marca – 3 kwietnia
 • Weryfikacja projektów: 3 kwietnia – 31 maja
 • Ogłoszenie list do głosowania: 5 czerwca
 • Głosowanie: 16 – 25 czerwca
 • Ogłoszenie wyników: do 25 lipca

strona internetowa | regulamin | facebook

 • Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Warszawy, osoby poniżej 18 roku życia potrzebują pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. Propozycja może mieć maksymalnie 3 projektodawców.
 • Zgłoszenia należy składać internetowo poprzez specjalny formularz lub w formie papierowej (formularz pdf) w urzędzie dzielnicy.
 • Każdy projekt musi zostać poparty przez 30 osób, nowością w tej edycji jest wymóg poparcia przez minimum 15 mieszkańców rejonu/dzielnicy – wg typu zgłoszenia.
 • Łączna pula budżetu wynosi 64,7 mln zł. Dzielnice samodzielnie ustalały kwotę przeznaczoną na realizację działań – od 7,5 mln na Bielanach do 0,7 mln zł w Rembertowie.
 • Maksymalny koszt projektu uzależniony jest od dzielnicy. Podobnie jest z definicją ogólnodostępności.
 • Dzielnice miały także możliwość ustalenia czy dzielą swój obszar na rejony lub dopuszczają kategorię projektów ogólnodzielnicowych.
 • Zależnie od dzielnicy projekty zostały podzielone na rejonowe lub ogólnodzielnicowe.
 • Projekty przechodzą dwuetapową weryfikację: ogólną (formalną) oraz szczegółową (merytoryczną, przeprowadzoną przez urząd dzielnicy lub jednostkę miasta).
 • Obowiązkowo każdy projekt musi zostać zaprezentowany na spotkaniu dyskusyjnym.
 • Głosować mogą wszyscy mieszkańcy stolicy. Głosowanie odbywa się formie elektronicznej lub papierowo w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców lub innych wyznaczonych miejscach.
 • Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mogą przekazać wypełnioną kartę do głosowania przedstawicielowi UM. Chęć zagłosowania w takiej formie należy zgłosić koordynatorowi między 4 maja a 22 czerwca.
 • Głosy można oddawać jednokrotnie, tylko na projekty z jednej dzielnicy/rejonu.
 • Realizacji zostaną poddane projekty, które osiągnęły największą liczbę głosów, do wyczerpania puli budżetu.
 • Jeżeli pozostała suma będzie wystarczająca do realizacji innych zadań, rekomendowane będą projekty, które zdobyły przynajmniej 10% głosów na danym terenie i więcej niż 30 ważnych głosów.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 1 grudnia – 22 stycznia
 • Weryfikacja projektów: 23 stycznia – 8 maja
 • Spotkania dyskusyjne: 26 lutego – 18 marca
 • Odwołania i ponowna weryfikacja: 8 – 25 maja
 • Spotkania promocyjne: 1 – 30 czerwca
 • Głosowanie: 15 – 30 czerwca
 • Ogłoszenie wyników: do 13 lipca

strona internetowa | regulamin | facebook

 • Projekty zgłaszać mogą pełnoletni mieszkańcy Wrocławia.
 • Formularze zgłoszeniowe należy wypełnić na stronie internetowej, bądź wydrukowane i wypełnione wysłać na adres Biuro ds. Partycypacji Społecznej; ul. G. Zapolskiej, 50-032 Wrocław.
 • Projekt może dotyczyć maksymalnie 10 lokalizacji na terenie miasta.
 • Projekty zostały podzielone na:
  • ogólnomiejskie (dotyczące więcej niż jednego rejonu, maksymalny koszt 1 mln zł),
  • rejonowe (dotyczące mieszkańców jednego z 14 rejonów, zadania rejonowe podzielono na małe, których koszt wynosi do 250 tys. zł oraz duże do 750 tys. zł),
  • zabytkowe (dotyczące obiektów dawnych, nieujętych w rejestrze zabytków, szczególnie detali architektonicznych, dekoracji malarskich, pomników czy rzeźb, koszt pojedynczego zadania maksymalnie 250 tys. zł).
 • Pula budżetu na rok 2019 wynosi 25,25 ml zł. Na zadania ogólnomiejskie przeznaczono 4 mln zł, rejonowe 21 mln zł (w każdym rejonie po 1,5 mln zł) oraz zabytkowe 250 tys. zł,
 • Zgłoszone projekty przejdą weryfikację formalną i merytoryczną. Po tym procesie liderzy projektów będą mogli zmodyfikować swoje propozycje.
 • W głosowaniu udział mogą wziąć mieszkańcy Wrocławia, którzy ukończyli 16 lat.
 • Każdy może zagłosować na dwa projekty rejonowe (jeden mały i jeden duży), dwa ogólnomiejskie oraz jeden projekt zabytkowy.
 • Wyboru można dokonać poprzez formularz internetowy lub w zorganizowanych na terenie całego miasta punktach konsultacyjnych.
 • Zrealizowane zostaną projekty z największą liczbą głosów, do wyczerpania puli budżetu. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wykorzystanie puli rejonowej, pozostała suma trafi na realizację zadań ogólnomiejskich.
 • Do realizacji projektu wymagane jest uzyskanie przynajmniej 100 głosów.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 8 stycznia – 18 lutego
 • Weryfikacja projektów: 19 lutego – 31 maja
 • Spotkania konsultacyjne: 1 – 30 czerwca
 • Możliwość wnoszenia poprawek do zgłoszeń: 1 czerwca – 8 lipca
 • Ponowna weryfikacja projektów: 9 lipca – 24 sierpnia
 • Głosowanie: 14 września – 1 października
 • Ogłoszenie wyników: do końca października

strona internetowa | regulamin | facebook

brak informacji

strona internetowa | regulamin | facebook

 • Propozycje zadań może składać każdy mieszkaniec województwa opolskiego. Projekty należy zgłosić poprzez formularz, który następnie można należy przekazać do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, z dopiskiem „Marszałkowski Budżet Obywatelski – WNIOSEK” drogą pocztową lub osobiście.
 • Zadania zostały podzielone na powiatowe oraz subregionalne. Zadanie subregionalne służyć ma co najmniej mieszkańcom dwóch powiatów z jednego subregionu. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć przynajmniej 50 podpisów mieszkańców w przypadku propozycji projektu powiatowego lub 100 dla projektów subregionalnych.
 • Podział na subregiony jest następujący: 1 (miasto Opole, powiat opolski); 2 (powiaty nyski, brzeski); 3 (powiaty kluczborski, namysłowski, oleski); 4 (powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki); 5 (powiaty strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski)
 • Koszt proponowanego zadania musi znajdować się w przedziale 50-100 tys. zł dla zadań powiatowych oraz 70-150 tys. zł dla zadań subregionalnych.
 • Łączna pula budżetu wynosi 3 mln zł. Jest podzielona równo pomiędzy wszystkie subregiony.
 • Zgłoszone projekty przejdą weryfikację formalno-prawną oraz merytoryczną.
 • Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną, pocztową (kartę do głosowania należy zaadresować na adres UMWO: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem: Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE). Zagłosować można również osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego lub w jednym z punktów informacyjnych.
 • Na kartach do głosowania można wskazać jeden projekt powiatowy i jeden subregionalny. Przy czym w obydwu kategoriach projekty muszą być zgodne z miejscem zamieszkania.
 • Realizacji zostaną poddane projekty z największą liczbą głosów, z zastrzeżeniem, że w subregionie mogą być to maksymalnie dwa zadania subregionalne i przynajmniej jedno powiatowe.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 12 lutego – 4  marca
 • Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych do głosowania: do 5 kwietnia
 • Kampania promocyjna projektów: od 5 kwietnia
 • Głosowanie: 9 – 29 kwietnia
 • Ogłoszenie wyników: do 30 maja

strona internetowa | regulamin | facebook

 Zobacz jak wyglądały budżety obywatelskie w poprzednich latach:

Autorzy zdjęć:
Białystok | Danuta Ruminowicz | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0 PL
Bydgoszcz | Pit1233 | lic. CC0
Gdańsk | Pjama | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Gorzów Wielkopolski | Dawid9999 | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Katowice | Andrzej Stempa | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Kielce| Paweł Cieśla | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Kraków | Piotr Gurgul | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Lublin | Lukaszprzy | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 4.0
Łódź | Jarosław Klamka | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Olsztyn | Marek M. Cel | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Opole| Pudelek | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Poznań | Adrian Grycuk | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Rzeszów | Milan Tvrdy | lic. PD
Szczecin | Mateusz War. | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Toruń| Pko | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Warszawa | MichaelBueker | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0
Wrocław | Lukaszprzy | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 4.0
Zielona Góra | KS