Powstanie jeden instytut dotyczący miast

W sierpniu Minister Infrastruktury i Budownictwa zdecydował o powołaniu Komisji mającej opracować warunki połączenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.

O możliwym połączeniu obu instytutów informowaliśmy już w marcu. W ubiegłym miesiącu minister Andrzej Adamczyk powołał komisję, której celem będzie ocena stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego obu instytutów, a także opracowanie warunków ich połączenia. Zgodnie z zarządzeniem, to Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ma zostać włączony do krakowskiego Instytutu Rozwoju Miast. Efektem finalnym ma być raport, przekazany ministrowi.

W skład Komisji weszli przedstawiciele MIB: Tomasz Warsza i dr inż. Marcin Kruk,  Joanna Krzemińska z Instytutu Techniki Budowlanej, dr Wojciech Jarczewski – kierownik IRM, dr inż. Sławomir Anusz – p.o. dyrektora IGPiM oraz przedstawiciele Rad Naukowych obu instytucji. Komisja decydować będzie większością głosów.


Instytut Rozwoju Miast (IRM) powstał w 2002 roku w wyniku połączenia krakowskiego Oddziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej. Organem założycielskim Instytutu jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, dla którego Instytut prowadzi prace naukowo-badawcze. Jego siedziba mieści się w Krakowie.

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) mieści się w Warszawie. Jest on spadkobiercą powołanych w 1949 roku Instytutów Urbanistyki i Architektury oraz Budownictwa Mieszkaniowego, połączonych w roku 1974. Obecną nazwę nosi od roku 2002. Jest to instytucja badawcza zajmująca się głównie problematyką planowania przestrzennego.

Oba Instytuty są jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa. Do takich należą także:

 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie;
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie;
 • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie;
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;
 • Instytut Kolejnictwa w Warszawie;
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;
 • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;
 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie;
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie;
 • Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie.