Warto wiedzieć: Gminny Program Rewitalizacji

Gminny program rewitalizacji tworzony jest na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta lub rady gminy i przyjmowany przez radę w formie uchwały. Sporządzany jest dla wyznaczonych wcześniej w uchwale obszarów rewitalizacji, choć w niezbędnych sytuacjach działania rewitalizacyjne mogą być realizowane poza nim.

GPR zawiera diagnozę obszaru rewitalizacji, analizę zjawisk negatywnych oraz ich potencjału, cele rewitalizacji, działania, wizję docelową po przeprowadzeniu rewitalizacji, opis oraz koszty planowanych przedsięwzięć. W programie zawarte powinny być związki z już obowiązującymi dokumentami strategicznymi gminy: studium, strategią rozwoju oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych.

Projekt gminnego programu rewitalizacji podlega konsultacjom społecznym i opinii m.in. zarządów powiatu i województwa, wojewody, organów wojskowych, komendanta powiatowego PSP, inspektora sanitarnego, gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej czy zarządców dróg i linii kolejowych (w terminie od 14 do 30 dni).

GPR powinien wskazać niezbędne zmiany zarówno w studium jak i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego., które powinny być następnie wprowadzone. GPR wskazuje także obszary z koniecznością uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji. Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR prowadzona jest co najmniej raz na trzy lata i przedstawiona wszystkim zainteresowanych w Biuletynie Informacji Publicznej.