IRM oraz IGPiM mogą zostać połączone

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przystąpiło do tworzenia analizy zasadności połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Jej wymóg w przypadku łączenia jednostek wymaga ustawa o instytutach badawczych. W dniu 4 marca Minister powołał zespół roboczy do przeprowadzenia oceny. Wynik jego prac poznamy najpóźniej w czerwcu.

Zmiana miałaby zwiększyć efektywność działań obu instytucji naukowych pracujących w obszarze gospodarki przestrzennej. Wstępne analizy ministerstwa wskazują, że połączenie obu instytutów może być szansą rozwojową dla badań naukowych. Ostateczną ocenę potrzeby oraz warunki połączenia określi główna analiza, a przed podjęciem decyzji przez Ministra swoją opinię przedstawią dyrektorzy Instytutów oraz rady naukowe.

W przypadku podjęcia przez Ministra decyzji o połączeniu Instytutów, nastąpi ocena stanu majątkowego i organizacyjnego-prawnego oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie. Możliwe będzie to w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.


Instytut Rozwoju Miast (IRM) powstał w 2002 roku w wyniku połączenia krakowskiego Oddziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej. Organem założycielskim Instytutu jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, dla którego Instytut prowadzi prace naukowo-badawcze. Jego siedziba mieści się w Krakowie.

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) mieści się w Warszawie. Jest on spadkobiercą powołanych w 1949 roku Instytutów Urbanistyki i Architektury oraz Budownictwa Mieszkaniowego, połączonych w roku 1974. Obecną nazwę nosi od roku 2002. Jest to instytucja badawcza zajmująca się głównie problematyką planowania przestrzennego.

Oba Instytuty są jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa. Do takich należą także:

 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie;
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie;
 • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie;
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;
 • Instytut Kolejnictwa w Warszawie;
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;
 • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;
 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie;
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie;
 • Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie.