Nowi członkowie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

W skład nowo powołanej Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej weszło 15 ekspertów – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Powołanie członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | fot. MIB

Powołanie członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | fot. MIB

Minister Andrzej Adamczyk powołał członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Komisja jest organem doradczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczących w szczególności: gospodarki przestrzennej, zintegrowanego zarządzania rozwojem przestrzennym, w tym tworzenia instrumentów dla systemu planowania przestrzennego, propozycji i instrumentacji polityki przestrzennej państwa, opiniowania dokumentów planistycznych szczebla krajowego, badań, studiów i programów w zakresie gospodarki przestrzennej, polityki architektonicznej i polityki państwa wobec miast oraz innych tematów, zgłoszonych przez ministra lub organy administracji.

Na członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zostali powołani:

 1. Grzegorz Buczek
 2. Krzysztof Chwalibóg
 3. Piotr Gadomski – przewodniczący
 4. dr hab. Mirosław Gdesz
 5. Bartłomiej Kolipiński
 6. Elżbieta Koterba
 7. dr Adam Kowalewski
 8. Grzegorz Piotr Kubalski
 9. Andrzej Olbrysz
 10. dr hab. Tomasz Ossowicz
 11. Andrzej Porawski
 12. Anna Rembowicz-Dziekciowska
 13. dr hab. Krzysztof Skalski
 14. dr hab. Michał Stangel
 15. Mariusz Ścisło.

Tematem pierwszego posiedzenia komisji był projekt ustawy kodeks urbanistyczno-budowlany.

Warto wiedzieć
Komisje urbanistyczno-architektoniczne są powoływane na różnych szczeblach administracji. Na szczeblu województwa marszałek województwa powołuje obligatoryjnie wojewódzką komisję urbanistyczno-architektoniczną. Gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną może powołać wójt/burmistrz/prezydent miasta, lecz również może zawrzeć porozumienie z inną gminą by powierzyć pełnienie funkcji organu doradczego gminnej komisji drugiej z gmin. W przypadku braku porozumienia między gminami starosta powiatu może fakultatywnie powołać powiatową komisję urbanistyczno-architektoniczną.