Cykl spotkań TUP Warszawa: Better living – Osiedle XXI wieku

Sekcja Polityki Społecznej Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich im. Grupy Praesens, we współpracy z Sekcją Planistyczną OW TUP, organizuje cykl spotkań dotyczących potrzeby nowego spojrzenia na kategorię osiedla społecznego.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Towarzystwa Urbanistów Polskich przy ul Lwowskiej 5 – o godz. 16:30, zgodnie z harmonogramem.

W wydarzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby – członkowie Towarzystwa oraz osoby niezrzeszone.


Blisko 100 lat temu grupa architektów i plastyków, poruszonych bardzo niskim standardem sanitarnym i funkcjonalnym budownictwa czynszowego, opracowała program realizacji dostępnego budownictwa mieszkaniowego w Warszawie.

Obecnie, ówczesne patologie sanitarne takie jak pozbawione słońca i przegęszczone mieszkania bez sanitariatów, nie stanowią już problemu. Problemem stają się natomiast coraz większe dysproporcje standardów zabudowy mieszkaniowej adresowanej do ludzi zamożnych, ludzi o umiarkowanych dochodach oraz pozostałe stare osiedla (zamieszkiwane przez ludzi niezamożnych i wykluczonych). Pojawiają się także nowe zagrożenia wynikające z przemian demograficznych, społecznych i klimatycznych. Sytuacja ta skłania do nowego spojrzenia na kształtowanie środowiska mieszkaniowego. Zwłaszcza istotne jest rozpoznanie przesłanek, które powinny być wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowego modelu osiedla mieszkaniowego – nowo budowanego lub modernizowanego.

Program spotkań

Część: Przesłanki tworzenia modelu osiedla XXI w.

 1. Przemiany demograficzne (koordynator: Agnieszka Cieśla, prelegent: Przemysław Śleszyński; spotkanie: 22.10.2019)
 • rosnący, w strukturze demograficznej, udział osób starszych (60+), w tym osób niedołężnych z ich odrębnymi potrzebami,
 • malejący udział dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 1. Przesłanki klimatyczne (koordynator: Jacek Skorupski, spotkanie: 19.11.2019)
 • wzrost temperatur i zjawisko wysp cieplnych,
 • deszcze nawalne,
 • porywiste wiatry,
 • wzrost temperatur i zjawisko wysp cieplnych.
 1. Przesłanki organizacyjno-finansowe (koordynator: Bolesław Meluch, spotkanie: 17.12.2019)
 • programowanie inwestycji (wielkość i struktura zasobu mieszkaniowego oraz usług i miejsc pracy,
 • struktura i organizacja inwestowania (możliwość wykorzystania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego),
 • zarządzanie i administrowanie zasobami.
 1. Przesłanki społeczne (koordynator: Joanna Erbel, spotkanie: 21.01.2020)
 • praca w domu i praca w niepełnym wymiarze godzin,
 • problem czasu wolnego, zwłaszcza osób starszych i młodzieży,
 • uczestnictwo w kulturze,
 • zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży,
 • mobilność zawodowa i migracje osłabiające więzi społeczne.
 1. Przesłanki ekonomiczne (koordynator: Marek Ziółkowski, spotkanie: 2020 r.)
 • mieszkania na własność finansowo dostępne dla osób o umiarkowanych dochodach,
 • mieszkania na wynajem,
 • niewydolność systemu inwestowania w rozwój infrastruktury komunalnej,
 • wysoki wskaźnik motoryzacji.
 1. Przesłanki funkcjonalne (koordynator: Krystyna Solarek, spotkanie: 2020 r.)
 • pełne wyposażenie osiedla w usługi podstawowe,
 • piesza dostępność usług podstawowych (izochrona 15 minut),
 • dostępność usług podstawowych dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsca pracy,
 • miejsce integracji mieszkańców i identyfikacji osiedla,
 • proporcja terenów otwartych do zabudowanych,
 • dogodne powiązania funkcjonalne z koncentracjami usług ponadlokalnych (dzielnicowych).
 1. Przesłanki komunikacyjne (koordynator: Stanisław Furman, spotkanie: 2020 r.)
 • rosnący udział ruchu pieszego i rowerowego oraz komunikacji zbiorowej,
 • strefy przemieszania ruchu pieszego i samochodowego oraz strefy segregacji ruchu,
 • dogodne parkowanie pojazdów i wymienność parkingowa,
 • wydajne powiązania komunikacyjne z układem zewnętrznym.

Część: Osiedle mieszkaniowe XXI wieku – założenia programowe

 1. Wielkość osiedla
 • liczba mieszkańców,
 • powierzchnia osiedla (zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna, mieszana).
 1. Struktura demograficzna mieszkańców
 • struktura wieku,
 • struktura płci,
 • aktywność zawodowa,
 • osoby niepełnosprawne i niedołężne.
 1. Struktura ekonomiczna mieszkańców
 2. Partycypacja mieszkańców w tworzeniu koncepcji osiedla
 • badania ankietowe,
 • partycypacja na etapie programowania i projektowania,
 • partycypacja w realizacji.
 1. Wyposażenie w usługi podstawowe
 • oświata,
 • zdrowie,
 • kultura,
 • sport i rekreacja,
 • handel,
 • gastronomia,
 • usługi bytowe,
 • opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi i niedołężnymi.
 1. Struktura użytkowania terenu
 • tereny zabudowane,
 • tereny otwarte, w tym biologicznie czynne,
 • komunikacja (drogi, parkingi, przestrzenie piesze, drogi dla rowerów).
 1. Finansowanie realizacji
 • sektor prywatny (deweloperzy, inwestorzy),
 • sektor publiczny (państwo, samorząd),
 • partnerstwo publiczno-prywatne.