AKTUALNOŚCI

Górnicza specustawa wyłączy planowanie przestrzenne?

Projekt górniczej specustawy zakłada „usunięcie przeszkód prawnych komplikujących wydobycie węgla” ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Oznaczać miałoby to m.in. wyłączenie obowiązywania Studium i planów miejscowych.

Poselski projekt, który wpłynął na początku września, zakłada dodanie całego rozdziału w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Pod dokumentem podpisali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ma być rozpatrywany na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu.

By uzyskać koncesję na wydobywanie węgla kamiennego lub brunatnego miałoby być wymagane uzyskanie “decyzji o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia“. Wydawać ma ją minister do praw środowiska, z charakterem natychmiastowym. Określać miałaby teren, oznaczenia nieruchomości, rodzaj zamierzonej działalności oraz warunki i zasady zagospodarowania terenu.

Górnicza specustawa wyłączy tereny spod planowania przestrzennego

Decyzja miałaby być wiążąca przy tworzeniu wszystkich dokumentów planistycznych oraz decyzjach administracyjnych. Radni gminni mieliby rok na przygotowanie nowego planu miejscowego – a jeśli nie zdążyliby: plan taki miałby sporządzić wojewoda w okresie kolejnych sześciu miesięcy.

Wprowadzenie przepisów zawartych w projekcie, które mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego, pozbawiać miałoby jednostki samorządu terytorialnego możliwości decydowania o sposobie użytkowania terenów poprzez zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do czasu wprowadzenia obszaru specjalnego przeznaczenia do dokumentów planistycznych, studium oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mają stracić ważność dla zakresu w jakim są one sprzeczne z decyzją o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia.

Projekt dotyczyć ma w szczególności złóż na terenie województwa łódzkiego i lubelskiego. Przeciwko wniesionemu przez posłów dokumentowi zaprotestowały m.in. Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce.

[aktualizacja: 15.10.2019] Wczoraj posłowie mieli się zająć projektem ustawy, o którym pisaliśmy w artykule. Prace nad ustawą zniknęły z porządku obrad na ten tydzień. Przeciwko ustawie protestowały m.in. Greenpiece, czy mieszkańcy województwa śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego

Link do procesu legislacyjnego ustawy.

Poselski projekt ustawy górniczej