Zmiana Prawa geodezyjnego i kartograficznego przyjęta przez Sejm

Wczoraj posłowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ma to oznaczać m.in. spójną cyfryzację planów, więcej danych bez opłat i przyspieszenie procesów inwestycyjnych.

Aktualizacja (18.04): Sejm odrzucił większość poprawek senackich. Projekt trafi teraz do podpisu Prezydenta. Dotychczas w Polsce nie było standardu, który określa zasady tworzenia cyfrowych danych planistycznych.  Wskutek wprowadzenia w życie nowych przepisów możliwie stanie się uzyskanie pełnej i jednolitej informacji o ustaleniach planistycznych w skali całego kraju. Minimalnymi wymaganiami ma być utworzenie wektorowej granicy aktu planowania przestrzennego wraz z rysunkiem w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) oraz linkiem do treści dokumentu.

Zmianę zaprojektowaliśmy z myślą o przyspieszeniu procesu inwestycyjno-budowlanego. Stanie się to możliwe, dzięki wykorzystaniu współczesnych rozwiązań cyfrowych. Jak dotąd nie powstały cyfrowe bazy danych przestrzennych, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o ustaleniach planistycznych w skali kraju. Stan ten utrudniał dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, a w konsekwencji spowalniał tempo procesu inwestycyjnego. Dlatego wprowadzamy nowe rozwiązania, które pozwolą na powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych poprzez techniki geoinformacyjne (GIS). W ten sposób stawiamy istotny krok w kierunku upowszechniania zbiorów danych przestrzennych dotyczących aktów planowania przestrzennego.

Nowe przepisy  w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwolą obywatelom i przedsiębiorcom na łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pośrednictwem internetu.  Wprowadzą obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla wszystkich aktów planowania przestrzennego, wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.  Do realizacji tych zadań samorządy będą mogły wykorzystać nieodpłatnie i powszechnie dostępne oprogramowanie typu open source. W rezultacie mniej aktywne samorządy łatwiej włączą się w proces cyfryzacji planowania przestrzennego. Dzięki temu w skali kraju powstaną jednolite zbiory, które opisują zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

– wyjaśnia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz

Stosowanie nowych regulacji umożliwi efektywne uzyskanie pełnej i jednolitej informacji o ustaleniach planistycznych w skali całego kraju. Z kolei zbiory danych przestrzennych z informacją o wiarygodnych i aktualnych granicach obowiązujących dokumentów, pozwolą inwestorom na sprawne określenie ścieżki procesu inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujący plan miejscowe lub decyzję o warunkach zabudowy. Przygotowane przez nas regulacje wprowadzają podstawy prawne do wydania jednolitego w skali kraju standardu baz danych planistycznych. Oznacza to uporządkowanie procesu cyfryzacji dokumentów planistycznych

– dodał w komunikacie prasowym wiceminister rozwoju Robert Nowicki

Aktualizacja (15.03): Senat wprowadził 13 poprawek do projektu ustawy zmiany Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (link). Rządowy projekt trafi ponownie do Sejmu.

Ortofotomapy mają być jedną z danych dostępnych bez opłat. Znajdą się tam także dane o działkach ewidencyjnych, NMT czy BDOT.

Wczoraj 283 głosami za, 10 przeciw i 159 wstrzymującymi się Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Za byli posłowie PiS i Lewicy oraz jeden poseł KO. Od głosu wstrzymał się klub PSL-Kukiz 15 oraz większośc klubu KO. Przeciw była Konfederacja.

Ustawa według twórców przyspieszyć ma procesy inwestycyjne oraz pracę geodetów, zwiększyć zakres bezpłatnych danych, usprawnić proces prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz zapewnić lepsze finansowanie geodezji.

Wśród planowanych zmian znajduje się m.in. obowiązek utworzenia i aktualizowania zbiorów danych przestrzennych przez organy wydające akty planowania przestrzennego. Obowiązek obejmuje wszystkie rodzaje obecnie sporządzanych aktów planowania przestrzennego:

  • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK)
  • planu zagospodarowania przestrzennego województwa (PZPW)
  • planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (PZPMOFOW)
  • ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego (RSZM)
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUIKZP)
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
  • miejscowego planu rewitalizacji (MPR)

Zaplanowane jest uwolnienie danych z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wśród “uwolnionych danych” znajdą się m.in. ortofotomapy, numeryczny model terenu, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000 czy dane działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii. O szczegółach pisaliśmy pod koniec ubiegłego roku.

– Zmiany w ustawie idą w trzech kierunkach. Po pierwsze, w związku z tym, że mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi, skróceniu ulegnie także sam proces inwestycyjny. Po drugie, starostwa powiatowe z urzędu zaktualizują dane w ewidencji gruntów i budynków. Po trzecie, bezpłatnie udostępnimy dane geodezyjne – mówi wiceminister Robert Nowicki

Rząd przyjął proejkt dwukrotnie – w październiku i w grudniu, ponieważ pierwszy projekt nie został rozpatrzony w parlamencie z powodu zasady dyskontynuacji. W grudniu projekt trafił do parlamentu. Teraz nowelizację ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw musi zaaprobować Senat RP i podpisać Prezydent.