Projekt wprowadzający cyfrowe zbiory danych przestrzennych znów w Sejmie

Do Sejmu wpłynął ponownie projekt zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rząd przyjął go ponownie, ponieważ poprzedni projekt nie został rozpatrzony w parlamencie z powodu zasady dyskontynuacji.

O przyjęciu projektu przez rząd informowaliśmy w październiku. Trafił on wtedy do Sejmu, jednak zgodnie z tzw. zasadą dyskontynuacji, parlament kolejnej kadencji nie może pracować nad projektami, które zostały wniesione w czasie poprzedniego Sejmu i nie zostały uchwalone. Dlatego też w ubiegłym tygodniu, 17 grudnia, Rząd ponownie przyjął projekt, wniesiony tym razem przez Ministerstwo Rozwoju. Ustawa trafiła teraz do Sejmu i czeka na pierwsze czytanie, które najwcześniej odbędzie się w drugim tygodniu stycznia 2020 roku.

Nowelizacja wprowadzi obowiązek tworzenia zbiorów danych dla wszystkich rodzajów aktów planowania przestrzennego

Wśród planowanych zmian znajduje się m.in. obowiązek utworzenia i aktualizowania zbiorów danych przestrzennych przez organy wydające akty planowania przestrzennego. Obowiązek obejmuje wszystkie rodzaje obecnie sporządzanych aktów planowania przestrzennego:

 • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK)
 • planu zagospodarowania przestrzennego województwa (PZPW)
 • planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (PZPMOFOW)
 • ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego (RSZM)
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUIKZP)
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
 • miejscowego planu rewitalizacji (MPR)

Planowane wprowadzenie zakresu i sposobu prowadzenia zbiorów ma ujednolicić funkcjonowanie systemu w całym kraju.

Razem z projektem ustawy, rząd przyjął również projekt rozporządzenia, które wprowadza szczegółowe regulacje w zakresie tworzenia zbiorów obejmujących dane oraz metadane. Regulacja cyfryzacji planowania przestrzennego jest ważna wobec obecnego braku przepisów szczegółowych, istniejące zbiory występują w różnych, niejednolitych formatach i strukturach. W załączniku znaleźć można “zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz szczegółowy sposób opisu zbiorów metadanymi”

Więcej danych bez opłat

Jak już zapowiadaliśmy, zaplanowane jest uwolnienie danych z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na pakiet zmian składa się rezygnacja z odpłatności za:

 • udostępnianie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących osnów podstawowych i szczegółowych
 • ortofotomapy
 • numerycznego modelu terenu
 • bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000
 • zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii
 • zbiorów danych dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych
 • udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków
 • kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych w postaci elektronicznej

Przepisy przewidują wprowadzenie definicji „mapy do celów projektowych” oraz „geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych”..

Uproszczone mają zostać formalności związane z pracami wykonywanymi przez geodetów. Prace geodezyjne trzeba będzie zgłosić w terminie 5 dni od ich rozpoczęcia. Uproszczony zostać ma sposób pobierania opłat od geodetów (na sposób ryczałtowy), a także sposób przekazywania zamawiającemu prac geodezyjnych. Wprowadzone zostaną terminy wykonania i weryfikacji prac geodezyjnych.

Ewidencja gruntów i budynków nie będzie dublować innych zasobów

Autorzy projektu zaproponowali również zmniejszenie zakresu informacyjnego ewidencji gruntów i budynków. Nie będą w niej zamieszczane informacje o wpisach do rejestru zabytków, informacje o formach ochrony przyrody, wartość katastralna nieruchomości czy informację dotyczące umów dzierżawy. Zmniejszenie zakresu informacyjnego ewidencji gruntów i budynków wynika z faktu, że informacje powyższe znajdują się w innych rejestrach państwowych. Aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym odbywać będzie się z urzędu.

Dodatkowo, w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, obecnie brak jest mechanizmów, które zapewniałyby prowadzenie bieżącej aktualizacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. Dlatego też zdecydowano o zmianie nazwy na Rejestr Cen Nieruchomości.

Szczegóły przyjętego projektu znajdują się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Sejmu.

Kronsztad nie zniknie przed końcem roku

Rada Ministrów przyjęła zmianę rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Zawarto w nim informację, że układ wysokościowy PL-KRON86-NH (Kronsztad) zostanie zastąpiony najpóźniej do końca 2023 roku układem PL-EVRF2007-NH. Dotychczas w rozporządzeniu z 2012 roku widniał zapis o zastąpieniu układu Krunsztad przez europejski układ EVRF2007 w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Ze stanem wdrażania układu EVRF-2007 zapoznać można się na portalu Geoportal.