Warsztaty urbanistyczne – wyzwania i problemy rozwoju przestrzennego Gdańska

Pierwsze warsztaty urbanistyczne „Gdańsk w nowej perspektywie” zgromadziły ponad 100 uczestników. Tematem były wyzwania i problemy zagospodarowania przestrzennego Gdańska z jakimi należy zmierzyć się w czasie prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Bogaty program spotkania zaangażował zgromadzonych na ponad trzy godziny prezentacji, dyskusji i prac nad wyznaczeniem problemów i wyzwań jakie należy zdefiniować i rozwiązywać na etapie przygotowywania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Program warsztatów przygotował prof. Piotr Lorens, który również prowadził spotkanie. We wstępie poprosił zgromadzonych o przedstawienie się i podanie powodów przybycia na warsztaty. Często powtarzającymi się przyczynami była troska o miasto, chęć uczestnictwa w tworzeniu nowego studium i osobiste zaangażowanie w model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.

W pierwszej części spotkania prezentowane były dokumenty i opracowania, w których zostały już określone pewne wyzwania dla rozwoju przestrzennego Gdańska. Jednym z ważniejszych takich dokumentów jest strategia rozwoju miasta „Gdańsk 2030+”, o której opowiadała Katarzyna Drozd-Wiśniewska, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

IMG_8443

– W czasie pracy nad dokumentem „Gdańsk 2030+” mieszkańcy wskazali na potrzebę ujęcia problemu przestrzeni publicznej na poziomie strategii rozwoju miasta – mówiła Katarzyna Drozd-Wiśniewska. – W czasie warsztatów gdańszczanie sformułowali wiele postulatów dotyczących przestrzeni miasta, np. układu komunikacyjnego, przestrzeni publicznych, rewitalizacji – dodała.

Adam Rodziewicz z Biura Rozwoju Gdańska przedstawił najważniejsze dylematy polityki przestrzennej zwarte w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

– Studium z 2007 r. zdefiniowało główne kierunki polityki przestrzennej jako rozwoju miasta do wewnątrz i racjonalne zagospodarowanie nowych terenów rozwojowych – mówił Adam Rodziewicz.

IMG_8481

Wymienił on również wyzwania wskazane w obowiązującym studium: tworzenie miasta krótkich odległości, przyjazne przestrzenie publiczne, sprawny transport publiczny, integrację podsystemów transportowych, dokończenie realizacji układu drogowego, rozwój infrastruktury rowerowej.

– BRG przygotowało również tematyczne opracowania studialne dotyczące wybranych zagadnień, które były lub są tematami debaty publicznej, np.: Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (SLOW), System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR) lub Koncepcję Regulacji Estetyki Miasta (KREM). Te dokumenty dostępne są na stronie internetowej BRG. Zawarte w nich informacje będziecie mogli państwo wykorzystywać podczas kolejnych warsztatów – mówił Adam Rodziewicz.

Karol Spieglanin z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej przedstawił największe zagrożenia dla planowania przestrzennego jakie w ramach projektu „Centrum reaktywacja” zgłaszali mieszkańcy Gdańska.

IMG_8470

– Występuje wiele małych problemów, ale ich ilość może wpłynąć nawet na zapisy dokumentu strategicznego jakim jest studium, np. mieszkańcy Śródmieścia narzekają na marginalizację pieszych i niską jakość przestrzeni publicznych – mówił Karol Spieglanin.

O ministrategiach dla czterech dzielnic (Orunia, Osowa, Ujeścisko i Wrzeszcz Górny) wypracowywanych w ramach projektu „Quo vadis Gdańsku?” opowiadała dr hab. Justyna Martyniuk-Pęczek z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

– Wybraliśmy cztery różne dzielnice aby móc zbadać różnice pomiędzy obszarami granicznymi a terenami centralnymi. Od października 2014 r. przeprowadziliśmy pięć serii warsztatów. W projekcie brali udział mieszkańcy, studenci ale także eksperci z różnych instytucji. Ministrategie określą spójną wizję rozwoju wybranych dzielnic, mają służyć też do dialogu z administracją publiczną. Nie chcemy aby zastąpiły one studium czy plany miejscowe. Mają raczej je uzupełniać i edukować mieszkańców – mówiła dr hab. Justyna Martyniuk-Pęczek.

W drugiej części uczestnicy warsztatów pracowali w grupach, w których wypełniali cztery ankiety. Ich zadaniem było określić najważniejsze – ich zdaniem – problemy i wyzwania rozwoju przestrzennego miasta wiążące się z planowanymi i realizowanymi inwestycjami mieszkaniowymi, komercyjnymi i publicznymi. Po zebraniu wyników z ośmiu grup często powtarzającymi się zagadnieniami były np. dyktat deweloperów, stygmatyzacja przestrzenna pewnych dzielnic (zwyczajowo uznawanych za niebezpieczne), weryfikacja układu komunikacyjnego, sposób zagospodarowania pasa nadmorskiego, określenie tożsamości miasta (lokalna czy metropolitalna), suburbia i migracja na tereny podmiejskie, jakość przestrzeni publicznych, grodzenie osiedli i dbałość o przyrodę. Wśród wymienionych problemów i wyzwań znalazły się również: bariery środowiskowe (TPK, Żuławy, morze), zróżnicowane ukształtowanie terenu i konflikty interesów pomiędzy dzielnicami.

IMG_8449

Wszystkie wyzwania i problemy rozwoju przestrzennego Gdańska zostały zebrane przez organizatorów warsztatów. Wyniki prac warsztatowych zostaną opublikowane, natomiast na następnych warsztatach (20 maja) uczestnicy będą głosować, które ze wskazanych zagadnień są najważniejsze, a które trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności.