Warszawa: Wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej na Służewcu

Jeden z największych deweloperów w Polsce złożył wniosek o realizację zabudowy mieszkaniowej dla kilku tysięcy mieszkańców w miejscu warszawskiej dzielnicy biurowej. Wniosek złożono w procedurze specustawy mieszkaniowej.

Artykuł aktualizowany
Planowane osiedle na Służewcu Przemysłowym w Warszawie | fot. materiały inwestora z wniosku w ramach specustawy mieszkaniowej

Planowane osiedle na Służewcu Przemysłowym w Warszawie | fot. materiały inwestora z wniosku w ramach specustawy mieszkaniowej

[Aktualizacja, 15 czerwca 2021] Rada Warszawy odrzuciła wniosek o budowę osiedla w ramach specustawy mieszkaniowej na Służewcu. Przeciwko głosowali radni PiS, Wiosny, radni niezrzeszeni, ale i część radnych rządzącej w Warszawie Koalicji Obywatelskiej. Kolejnych 11 radnych z PiS i z KO się wstrzymało.

Inwestor planuje osiedle między ulicami: Domaniewską, Wołoską i Postępu na Mokotowie. Znaleźć się ma tam od 1250 do 1600 mieszkań dla ponad 2500 mieszkańców. Budynki miałyby mieć wysokość do 10 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Najwyższe obiekty osiągnąć miałyby wysokość 34,5 m. Parametry intensywności zabudowy wyniosłyby do 3,2.

Inwestor chce na osiedlu urządzić ogólnodostępny teren zieleni dostępny dla wszystkich wraz z małą architekturą. Obsługa komunikacyjna odbywać się ma poprzez zjazd z ulicy Wołoskiej. Całej inwestycji ma towarzyszyć nowa, publiczna szkoła podstawowa przy ulicy Konstruktorskiej 10, zafundowana przez inwestora. Za “teren zielony” we wniosku uznano pas zieleni wzdłuż trzypasmowej ulicy Wołoskiej, we wniosku określony jako park. Jest to pozostałość dawnych linii przesyłowych przemysłowej dzielnicy Warszawy. Publiczne tereny zieleni urządzonej są też planowane przy ul. Suwak.

Projekt powstał w pracowni BBGK Architekci.

Osiedle sprzeczne z planem miejscowym

Wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej został opublikowany w dniu 18 marca. Co ciekawe, już wcześniej inwestor reklamował nową inwestycję mieszkaniową, zanim złożył jeszcze wniosek w trybie specustawy. Do promocji projektu wykorzystywał różne kanały, w tym między innymi znanych architektów.

Na terenie planowanego osiedla obowiązują regulacje zabudowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki część I. Radni Warszawy uchwalili plan w 2011 roku. Inwestycja jest sprzeczna z zapisami zawartymi w planie miejscowym.

Obowiązujące Studium Warszawy z 2006 roku ustala dla tej części Mokotowa priorytet zabudowy usługowej. Dopuszcza wysokość budynków do 30 m, a intensywność zabudowy brutto to 1,5. Zapisy w studium dopuszczają lokalizowanie również funkcji mieszkaniowej. Jej udział może zajmować do 40% powierzchni. Choć osiedle powstaje w miejscu biurowców, to inwestor przekonuje, że jest to teren dawniej wykorzystywanym na cele produkcyjne, której to nie ma już produkcji na tym terenie. Dlatego zdaniem inwestora nie trzeba wykazywać, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze Studium Warszawy.

Planowane osiedle na Służewcu Przemysłowym w Warszawie | fot. materiały inwestora z wniosku w ramach specustawy mieszkaniowej

Planowane osiedle na Służewcu Przemysłowym w Warszawie | fot. materiały inwestora z wniosku w ramach specustawy mieszkaniowej

Konsultacje kolejnego wniosku w stolicy

Inwestor złożył wniosek na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Specustawa mieszkaniowa, której celem jest zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, obowiązywać będzie do 2028 roku. Dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ustawa określa ogólne standardy i wymagania wobec budynków, jak i osiedli. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo lokalne standardy urbanistyczne, które Rada Miasta przyjęła 30 sierpnia 2018 roku. Pomimo początkowej krytyki specustawy, Warszawa zaakceptowała już wniosek o ustalenie warunków realizacji inwestycji mieszkaniowej: pierwszy taki budynek powstanie w dzielnicy Praga Południe. W stolicy wniosek w ramach specustawy przygotował również TBS.

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 8.04.2021 r.:

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79)
  • przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym
  • e-mailem na adres [email protected]

Ostateczną decyzję, zgodnie z specustawą, podejmie Rada m.st. Warszawy.