Wrocław aktualizuje Studium – ostatnie dni na wnioski

Wrocław aktualizuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego po dwóch latach od przyjęcia dokumentu.

Po blisko dwóch latach władze Wrocławia zdecydowały się zaktualizować Studium. Korekta ma być przede wszystkim odpowiedzią na nowe czynniki zewnętrzne, wpływające na życie mieszkańców: kryzys klimatyczny i pandemię. Aktualizacja dokumentu objąć ma między innymi wprowadzenie działań proekologicznych oraz korekty związane z wrocławskimi osiedlami. Powinny one na nowo zweryfikować politykę przestrzenną Wrocławia.

Poprzedni rok mocno zmienił życie ludzi oraz funkcjonowanie miast. Zarówno kryzys klimatyczny jak i pandemia mają bezpośredni wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Musimy pochylić się ponownie nad tak zwaną odpornością miasta. Gwałtowne zmiany pogodowe, ulewy, susze, zmiany temperatur, to efekty kryzysu klimatycznego, na które tkanka miasta musi być gotowa. To również potrzeba ochrony zdrowia ludzi i zapewniania im bezpieczeństwa podczas stanów kryzysowych

– mówi Przemysław Matyja, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia.

Wnioski do końca miesiąca

W październiku 2020 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do procedury zmiany Studium. Obecnie, do 31 marca trwa okres zbierania wniosków do treści korekt Studium. Wszyscy zainteresowani mogą je składać wszyscy zainteresowani w formie papierowej na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres: [email protected] lub za pomocą platformy ePUAP. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegóły dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak zapewnia miasto, dokument będzie konsultowany także na kolejnych etapach. Planowane są seminaria z udziałem ekspertów oraz forum prezentujące projekt dla mieszkańców. Dokument będzie także przedstawiony do publicznego wglądu, zgodnie z ustawową procedurą.

Studium z 2018 roku

Wycinek Studium Wrocławia z 2018 roku

Wycinek Studium Wrocławia z 2018 roku

Obowiązujące Studium zostało przyjęte przez radnych na pierwszej sesji w 2018 roku. Prace nad dokumentem trwały od lata 2014 roku. Zastąpił on poprzenie Studium z 2010 roku. W dokumencie określono 9 ogólnomiejskich polityk przestrzennych: Zamieszkiwanie, Gospodarka i usługi, Zieleń bez granic, Rzeki i woda, Przestrzenie Publiczne, Kompozycja, Dziedzictwo, Mobilność oraz Infrastruktura. Całe miasto podzielono na 101 jednostek, każde z indywidualną kartą.