AKTUALNOŚCI

Warszawa wyznacza obszary rewitalizacji i zdegradowania

Warszawa rozpoczyna prace nad nowym programem rewitalizacji. Miasto planuje wyznaczyć obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Wśród proponowanych zapisów: ograniczenie wydawania “wuzetek” dla zabudowy mieszkaniowej.

Wprowadzenie obu typów obszarów to jeden z efektów uchwalonej w październiku 2015 roku ustawy o rewitalizacji. Zgodnie z ustawą zaplanowanie procesu rewitalizacji następuje w pierwszej kolejności poprzez wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Następnie przygotowywany jest gminny program rewitalizacji.

Wejście w życiu obu “etapów” wiąże się z procesem konsultacji oraz uchwaleniem przez radnych. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego następuje po rozpoznaniu negatywnych zjawisk występujących w gminie (mieście). Jeśli na danym obszarze występują negatywne zjawiska społeczne, ale i gospodarcze, techniczne, środowiskowe lub przestrzenno-funkcjonalne, to obszar taki określony może zostać jako obszar zdegradowany. Jego całość lub część, gdzie występuje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk zaliczona może być do obszaru rewitalizacji. Nie może być on jednak większy niż 1/5 gminy i zamieszkały przez więcej niż 30% jej mieszkańców. Przed delimitacją obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzane są konsultacje społeczne. Po wyznaczeniu obu obszarów sporządza się gminny program rewitalizacji.

Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji, wyznaczone na terenie Warszawy

Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji, wyznaczone na terenie Warszawy w projekcie uchwały (paź 2021)

Warszawa jako obszary zdegradowane wskazała dzielnicę Praga Północ, Kamionek, Grochów, Targówek, Bródno, Kawęczyn Wygodę, część dzielnicy Wesoła – na prawym brzegu Wisły. Na lewym brzegu wyznaczono obszary MSI Służew, Sielce (oba w dzielnicy Mokotów) oraz Wrzeciono. Jako obszar rewitalizacji wybrano dzielnicę Praga Północ, a także część Targówka, Kamionek i Grochów. W projekcie uchwały wprowadza prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Dodatkowo miasto skorzystało z prawa wprowadzonego w Art. 11 ustawy o rewitalizacji, czyli zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla części inwestycji, czyli:

zmian sposobu zagospodarowania terenu polegających na budowie budynków mieszkalnych i innych budynków z funkcją mieszkalną oraz przebudowie budynków lub ich części na funkcje mieszkalne, a także zmian sposobu użytkowania budynków lub ich części na funkcje mieszkalne.

Na projektowanym obszarze rewitalizacji duży udział stanowią tereny nie-mieszkaniowe (przemysłowe, poprzemysłowe, składowo-magazynowe), które ze względu na swoją lokalizację przekształcane są w ostatnich latach w tereny mieszkaniowo-usługowe lub z innych ekonomicznych względów tracą tę funkcję. Zakaz powstawania zabudowy mieszkaniowej Warszawa tłumaczy możliwością rozwoju alternatywnych potrzeb dotyczących infrastruktury edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej, rekreacyjnej.

Konsultacje społeczne obszarów rewitalizacji i zdegradowania w Warszawie

Pierwszy etap – wyznaczenie obu obszarów – trwa właśnie w stolicy. Do połowy listopada trwają konsultacje społeczne. Poznaliśmy już projekt uchwały. Będzie można zgłosić swoje uwagi do niego na kilka sposobów:

 • w ankiecie online
 • na spotkaniach on-line (zgoszenia: [email protected]):
  • 12 października (wtorek), godz. 18
  • 14 października (czwartek), godz. 18
  • 20 października (środa), godz. 18
 • w punktach konsultacyjnych:
  • o Pradze-Północ: 18 października (poniedziałek), w godz. 15-18 w Klubokawiarni Międzypokoleniowej, ul. Stalowa 29
  • o Targówku: 21  października (czwartek), w godz. 15-18 w Centrum Kultury i Aktywności, ul. Siarczana 6
  • o Pradze-Południe: 27 października (środa), w godz. 15-18 w Miejsce Akcji Paca 40
 • na spotkaniu podsumowującym – 10 listopada (środa) o godz. 17, w Centrum Kreatywności Targowa 56