AKTUALNOŚCI

Słupsk: Konsultacje programu rewitalizacji

Do pierwszych dni listopada trwają konsultacje zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+.

Plac Zwycięstwa w Słupsku

Plac Zwycięstwa w Słupsku. Autor: Tomasz Górny (Nemo5576) /Wikimedia Commons, lic. CC-BY-3.0

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska został przyjęty przez Radę Miejską w dniu 28 czerwca 2017 r. Dokument szczegółowo diagnozuje sytuację na obszarze rewitalizacji w Słupsku. Obejmuje on tereny Śródmieścia, Podgrodzia oraz Starego Miasta, wytycza kierunki działań, które mają doprowadzić do zniwelowania problemów społecznych, technicznych, środowiskowych, gospodarczych i przestrzennych obszaru rewitalizowanego oraz określa szacunkowe ramy finansowe tych działań. Zawiera także m.in. opis struktury zarządzania realizacją programu, systemu jego monitorowania i oceny oraz sposobu realizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ocena zmian zachodzących na obszarze dokonywana będzie w ramach monitoringu i ewaluacji GPR. Pierwszy monitoring dokumentu planowany jest na koniec 2020 r.

Wcześniejsza zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska tłumaczona jest potrzebą uaktualnienia części planistycznej dotyczącej podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zmiany w części dotyczącej pakietu przedsięwzięć do realizacji na obszarze rewitalizacji dotyczą m.in.: uaktualnienia zakresów rzeczowych projektów, źródeł dofinansowania, zwiększenia wartości całkowitej i kwot dofinansowania, prognozowanych rezultatów, aktualizacji listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych (przeniesienia części przedsięwzięć na listę podstawowych w związku z pozyskaniem na nie dofinansowania). Zmiany uwzględniają również dostosowanie dokumentu do wymogów stawianych przez ustawę o rewitalizacji, zawartych w wytycznych Urzędu Marszałkowskiego oraz podręcznikach dobrych praktyk opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

W związku z rozpoczętymi pracami nad Miejscowym Planem Rewitalizacji, obejmującymi rejon ulicy Długiej oraz planowanymi w przyszłym roku pracami nad kolejnymi planami, konieczne jest doprecyzowanie obszarów z precyzją do działki ewidencyjnej oraz dokonanie zmian w załączniku graficznym pn. „Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych obszaru rewitalizacji”.

Załącznik graficzny do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Załącznik graficzny do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji | slupsk.pl

Konsultacje do początku listopada

Konsultacje trwają do 3 listopada. W dniu 19 października o godz. 16:00 w budynku Nowego Teatru przy ul. Lutosławskiego 1 odbędzie się otwarte spotkanie, zaś pięć dni później zorganizowany zostanie spacer badawczy. W dniu 28.10.2020 w godz. 14.00-16.00 planowany jest Dyżur konsultacyjny w Centrum Wiedzy o Rewitalizacji przy Wydziale Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Uwagi złożyć można za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz miejskim portalu internetowym www.slupsk.pl, listownie, elektronicznie na adres [email protected] lub podczas spotkania dla przedstawicieli Komitetu Rewitalizacji w dniu 26 października.