Panel ekspercki „Infrastrukturą dla rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich”

9 lutego w Pałacu Prezydenckim odbył się panel ekspercki poświęcony rozwojowi obszarów wiejskich. Dyskusja koncentrowała się wokół kwestii związanych z „Infrastrukturą dla rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich”. Spotkanie poprowadził Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierd Dziekoński.

Wprowadzeniem do dyskusji było sześć prezentacji:
  • Dyrektor Dariusz Nieć z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówił efekty wydatkowania środków na rozwój infrastruktury obszarów wiejskich w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej oraz założenia i plany na nową perspektywę do 2020 roku;
  • Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przedstawiła nowe programy polityki spójności na rzecz celów „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”;
  • Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego zaprezentował kwestie związane z kontraktami regionalnymi oraz działaniami własnymi województw w kontekście rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich na przykładzie województwa podlaskiego;
  • Prezes Fundacji Wspomagania Wsi, Piotr Szczepański, omówił kwestię optymalizacji procesu programowania rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich pod kątem szans na pozyskiwanie inwestorów i rozwój gospodarczy;
  • Wojciech Bąkowski z Katedry Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego omówił kwestię organizowania transportu publicznego na obszarach wiejskich;
  • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj streściła stan rozwoju infrastruktury internetowej na obszarach wiejskich jako podstawy do przyspieszenia rozwoju gospodarczego.
Prezentacje stanowiły wprowadzenie do dyskusji, podczas której uczestnicy spotkania zostali poproszeni o odniesienie się do trzech zasadniczych pytań:
  1. W jaki sposób racjonalnie i w sposób skoordynowany rozwijać infrastrukturę techniczną na terenach wiejskich dla aktywizacji działalności gospodarczej?
  2. Jak koordynować wydatkowanie środków unijnych, publicznych i rynku finansowego dla rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich?
  3. Jakie są potrzebne nowe rozwiązania prawne dla rozwoju infrastruktury technicznej na terenach wiejskich?
W dyskusji poruszono między innymi kwestię skomplikowania procedur oraz wysokich kosztów planowania przestrzennego, specyfiki struktury osadniczej w Polsce oraz wynikających z niej konsekwencji, koordynacji stosowanych instrumentów finansowych ale także planowania na różnych poziomach zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym, współpracy pomiędzy różnymi jednostkami samorządu terytorialnego, czy też kwestie znacznego zróżnicowania obszarów wiejskich i tym samym zróżnicowania potrzeb i możliwości rozwojowych.
Obecna perspektywa finansowa jest ostatnią, w której dla Polski dostępne są tak znaczne zasoby finansowe. Konieczne jest zatem już teraz stworzenie mechanizmów finansowych i organizacyjnych, które pozwolą finansować rozwój lokalny obszarów wiejskich po roku 2020 oraz podniosą atrakcyjność zamieszkania i prowadzenia tam działalności gospodarczej.
źródło: prezydent.pl