AKTUALNOŚCI

Olsztyn prezentuje Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia

Jutro (2 czerwca 2015) w Olsztynie odbędzie się prezentacja Zintegrowane­go Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna – dokumentu określającego cele, kierunki oraz sposoby wprowadzenia zmian dla głównej części miasta.

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Srodmiescia OlsztynaZintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna jest dokumentem strategicznym, określającym cele, które przełożą się na kierunki rozwoju kluczowego obszaru miasta. Kierunki zapisane zostaną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz będą miały wpływ na działania podejmowane przez miasto.

Wśród przyczyn powstania programu znajdują się potrzeba całościowego, wielopłaszczyznowego podejścia do śródmiejskiej przestrzeni, brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwagi zgłaszane przez mieszkańców oraz poszerzenie możliwości konsultacji i koordynacji działań z mieszkańcami. Dokument zgodny jest z zapisami Karty Lipskiej, Krajowej Polityki Miejskiej, Strategii Rozwoju Miasta oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Głównym celem jest wzrost atrakcyjności Śródmieścia Olsztyna, który przełożyć ma się na wzrost jakości życia w całym mieście. Do celów strategicznych zaliczono uatrakcyjnienie ciągów przestrzeni publicznych, reurbanizację oraz zieleń jako istotny czynnik kształtujący charakter Śródmieścia. Aby zrealizować cele strategiczne określono trzy cele operacyjne: uspokojenie ruchu samochodowego, likwidację barier oraz wprowadzenie prawnych uregulowań dla przestrzennych przekształceń w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Synteza programu:

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Srodmiescia Olsztyna synteza

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2015 r. o godz. 17 w Tartaku Raphaelsohnów przy Parku Centralnym w Olsztynie. Zapraszają na nie Prezydent Olsztyna oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Projekt programu wyłożony jest do wglądu od 29 maja 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. Taki sam jest termin składania do niego uwag. Z pełnym tekstem można się zapoznać na naszej stronie (plik w formacie pdf). Do dokumentu dołączona jest prognoza oddziaływania na środowisko.

źródło: Projekt Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna / www.olsztyn.eu