Olsztyn szuka inspektora do spraw wizerunku przestrzeni miejskiej

Prezydent Olsztyna ogłosił 4 lutego nabór na stanowisko inspektora do spraw wizerunku przestrzeni miejskiej w wydziale rozwoju miasta. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać pocztą do dnia 16 lutego 2015 roku.

Do obowiązków inspektora należeć będzie:

 1. sporządzanie decyzji i opinii w sprawie lokalizacji małej architektury, pomników i innych dzieł plastycznych, ogrodzeń, kolorystyki elewacji oraz nośników reklam umieszczanych w przestrzeni publicznej, w uzgodnieniu z referatem planistycznym,
 2. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o lokalizację małej architektury, pomników i innych dzieł plastycznych, ogrodzeń, kolorystyki elewacji oraz nośników reklam, umieszczanych w przestrzeni publicznej,
 3. koordynacja działań wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta w zakresie ich zgodności z programem Estetyzacji Miasta,
 4. monitorowanie Systemu Umieszczania Reklam.

Wymagane kwalifikacje:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe – gospodarka przestrzenna lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie zarządzania przestrzenią miejską,
 • co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej,
 • bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakiet Microsoft Office (WORD, EXCEL), oprogramowania z zakresu SIT (System informacji o terenie),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania przestrzenią miejską,
 • roczne doświadczenie z zakresu zarządzania przestrzenią publiczną w tym: meblowanie miasta, umieszczanie reklam, SIM (System Informacji Miejskiej).

Adres na jaki należy przesyłać oferty: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn, Wydział Organizacji i Kadr, pokój 130, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. wizerunku przestrzeni miejskiej w Wydziale Rozwoju Miasta”. Więcej informacji w BIP Urzędu Miasta Olsztyna.