UWM: Miasto aktywnie! Uwolnij rekreacyjny potencjał przestrzeni – Olsztyn, 23-25 kwietnia 2014r.

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej,Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego, Katedra Zasobów Nieruchomości, Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami zaprasza na ogólnopolską konferencję połączoną z warsztatami młodych naukowców “Miasto aktywnie!  Uwolnij rekreacyjny potencjał przestrzeni”, która odbywać się będzie od 23 do 25 kwietnia 2014 roku a Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim W Olsztynie.

UWM Olsztyn

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń różnych ośrodków akademickich, planistów, urbanistów oraz innych specjalistów dotycząca planowania i zagospodarowania przestrzeni w dużych miastach Polski. Niniejsza konferencja zgłębi wiedzę teoretyczną na temat planowania przestrzeni miejskich przyjaznych aktywnemu rozwojowi społeczności. Ponadto, celem przedsięwzięcia jest zwiększenie praktycznego doświadczenia w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego tego typu przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań oraz wymagań ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

Niniejsze wydarzenie naukowe będzie się składało z dwóch zasadniczych części:

konferencji, w trakcie której przewiduje się wystąpienia zaproszonych gości -przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, ekspertów w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego, rekreacji i sportu oraz młodych naukowców, doktorantów, członków kół naukowych. Organizatorzy proponują następujące grupy tematyczne:

  1. Rekreacja jako czynnik współczesnej urbanizacji
  2. Elementy środowiska naturalnego, jako determinanty rozwoju różnych form aktywności społecznej
  3. Dostosowanie przestrzeni publicznych do różnych form aktywności społecznej
  4. Liniowe elementy infrastruktury turystycznej
  5. Rola obiektów sportowych w kształtowaniu aktywności człowieka
  6. Otwarte tereny zieleni, jako element stymulujący rozwój rekreacji
  7. Tereny rekreacyjne, jako element promocji miasta
  8. Tereny rekreacyjne w strategii rozwoju miast
  9. Dehumanizacja przestrzeni w kontekście rozwoju terenów rekreacyjnych

warsztatów, których celem będzie zwiększenie praktycznego doświadczenia w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzeni o dużym potencjale rekreacyjno-sportowym. Etapem końcowym warsztatów będzie sesja posterowa i konkurs urbanistyczny na najlepszy koncepcyjny projekt zagospodarowania wybranych przestrzeni na terenie miasta Olsztyna.

dodatkowych informacji udzielają :

mgr inż. Monika Wasilewicz-Pszczółkowska
telefon 793 390 278 [email protected]

Adam Tryzna
telefon 795 142 073 [email protected]

To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu.