MIB: Połączenie IGPIM oraz IRM wzmocni instytuty badawcze

W dniu 21 marca 2017 roku odbyło się spotkanie wiceministra Tomasza Żuchowskiego z dyrektorem, pracownikami naukowymi i pracownikami obsługi Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

To pierwsze spotkanie wiceministra odpowiedzialnego za budownictwo i gospodarkę przestrzenną w siedzibie IGPiM od 15 lat. Celem spotkania było przedstawienie zamierzeń MIB związanych ze zwiększeniem efektów działań instytutów naukowych w obszarze gospodarki przestrzennej oraz dialog z kadrą naukową i pracownikami jednostek.

fot. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pracujemy nad wzmocnieniem potencjału naukowo-badawczego podległych nam jednostek naukowych. Chcemy, aby prowadziły intensywną działalność badawczo-rozwojową na większą skalę i były prawdziwym eksperckim wsparciem zarówno dla działań resortu, jak i dla firm, udostępniając wyniki badań wykorzystujących i kreujących innowacje

– mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa podczas spotkania z pracownikami IGPiM.

W sierpniu Minister Infrastruktury i Budownictwa zdecydował o powołaniu Komisji mającej opracować warunki połączenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. W skład Komisji weszli przedstawiciele MIB: Tomasz Warsza i dr inż. Marcin Kruk,  Joanna Krzemińska z Instytutu Techniki Budowlanej, dr Wojciech Jarczewski – kierownik IRM, dr inż. Sławomir Anusz – p.o. dyrektora IGPiM oraz przedstawiciele Rad Naukowych obu instytucji. Obecnie trwa drugi etap procedury reorganizacyjnej, związany z oceną stanu majątkowego i organizacyjnego obu instytutów i ustaleniem warunków ich połączenia.

Oba instytuty badawcze: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie działają w sferze gospodarki przestrzennej. Do zadań obu należy m.in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przenoszenie wyników tych badań naukowych do praktyki i ich upowszechnianie, a także wspomaganie badań wspierających wzrost innowacyjności.

Wstępne propozycje dotyczą włączenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa do Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Tomasz Żuchowski podkreślał, że konsolidacja instytutów naukowych jest naturalnym dążeniem do wzmocnienia ich potencjału naukowego i umożliwienia im konkurencji w skali europejskiej.

Liczymy na to, że w wyniku połączenia Instytutów powstanie prężnie działające centrum naukowe – wytwarzające wysokiej jakości wiedzę, które da resortowi narzędzia umożliwiające tworzenie takich rozwiązań prawnych, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju kraju oraz wzrostu jakości życia obywatela

– podkreślał Tomasz Żuchowski.


Instytut Rozwoju Miast (IRM) powstał w 2002 roku w wyniku połączenia krakowskiego Oddziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej. Organem założycielskim Instytutu jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, dla którego Instytut prowadzi prace naukowo-badawcze. Jego siedziba mieści się w Krakowie.

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) mieści się w Warszawie. Jest on spadkobiercą powołanych w 1949 roku Instytutów Urbanistyki i Architektury oraz Budownictwa Mieszkaniowego, połączonych w roku 1974. Obecną nazwę nosi od roku 2002. Jest to instytucja badawcza zajmująca się głównie problematyką planowania przestrzennego.

ww/MIB