AKTUALNOŚCI

Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury zamiast IRM i IGPiM

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury.

Projekt zgłosiło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na bazie ustawy o instytutach badawczych z 2010 roku. Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury powstać ma wraz z początkiem przyszłego roku z połączenia dwóch instytutów zajmujących się tematami miejskimi. Dokonać ma się to przez włączenie IGPiM do IRM. Już wiosną ubiegłego roku Minister powołał zespół roboczy do przeprowadzenia oceny połączenia. Siedzibą nowej jednostki ma stać się Warszawa.

Nowy Instytut prowadzić ma działalność w zakresie urbanistyki i architektury, planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości, krajobrazu, zabytków nieruchowych oraz dóbr kultury współczesnej, zajmować ma się także tematami powiązanymi. Jednostka badawcza wspierać ma prace ministerstw odpowiedzialnych za ten zakres.

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pracujemy nad wzmocnieniem potencjału naukowo-badawczego podległych nam jednostek naukowych. Chcemy, aby prowadziły intensywną działalność badawczo-rozwojową na większą skalę i były prawdziwym eksperckim wsparciem zarówno dla działań resortu, jak i dla firm, udostępniając wyniki badań wykorzystujących i kreujących innowacje

– mówił wiosną wiceminister infrastruktury i budownictwa podczas spotkania z pracownikami IGPiM.

Więcej o projekcie  na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Instytut Rozwoju Miast (IRM) powstał w 2002 roku w wyniku połączenia krakowskiego Oddziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej. Organem założycielskim Instytutu jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, dla którego Instytut prowadzi prace naukowo-badawcze. Jego siedziba mieści się w Krakowie.

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) mieści się w Warszawie. Jest on spadkobiercą powołanych w 1949 roku Instytutów Urbanistyki i Architektury oraz Budownictwa Mieszkaniowego, połączonych w roku 1974. Obecną nazwę nosi od roku 2002. Jest to instytucja badawcza zajmująca się głównie problematyką planowania przestrzennego.