AKTUALNOŚCI

Kraków konsultuje uchwałę krajobrazową

Trwają trzecie konsultacje uchwały krajobrazowej w Krakowie. Z projektem zapoznać się jeszcze przez dwa tygodnie, zaś uwagi złożyć można do 27 listopada.

Stolica województwa małopolskiego rozpoczęła prace nad uchwałą w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” już w 2015, czyli w roku przyjęcia ustawy. Prowadzi je Wydział Planowania Przestrzennego UMK. Pierwsze konsultacje odbyły się jeszcze w poprzedniej kadencji, kolejne – w styczniu tego roku. Po czterech latach od rozpoczęcia prac, projekt trafia do publicznego wglądu po raz trzeci.

Jednym z głównych założeń jest wprowadzenie precyzyjnych zasad, na jakich mogą funkcjonować reklamy w przestrzeni publicznej, zarówno na obiektach budowlanych, jak i jako nośniki wolnostojące. W projekcie uchwały miasto zostało podzielone na trzy strefy. Strefa III, z najbardziej rygorystycznymi zapisami, podzielona ma być na trzy podstrefy i obejmować centralną część miasta oraz założenie urbanistyczne Nowej Huty. Strefa II obejmie zachodnią część Krakowa, zaś Strefa I pozostałą część miasta.

Strefy w krakowskiej uchwale krajobrazowej

Strefy w krakowskiej uchwale krajobrazowej

Projekt zakłada ograniczony katalog dopuszczonych nośników reklamowych. Są to billboardy o powierzchni 12 m² lub 18 m², słupy plakatowo-reklamowe (“okrąglaki”), panele reklamowe oraz nośniki reklamowe o powierzchni ekspozycji do 5 m². Uchwała określa też szczegółowo warunki lokalizacji tych nośników.

Najbardziej rygorystyczne przepisy obowiązywać mają w podobszarze I strefy III, czyli na obszarze Starego Miasta oraz wzgórza wawelskiego. Przewidziano tam kilkanaście lokalizacji słupów plakatowo-reklamowych oraz możliwość lokalizowania tymczasowych banerów reklamowych – na rusztowaniach na czas trwania remontu oraz na czas przedsięwzięć plenerowych. Reklama na rusztowaniach mogłaby funkcjonować w czasie prowadzenia robót budowlanych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy i nie częściej, niż co 7 lat.

Strefy w krakowskiej uchwale krajobrazowej

Strefy w krakowskiej uchwale krajobrazowej

Na dostosowanie istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do wymogów zawartych w projekcie uchwały, przewidziano 24 miesiące.

Kraków bez osiedli grodzonych?

Projekt zakłada również uregulowanie zasad sytuowania ogrodzeń tak, aby w Krakowie nie tworzyć zamkniętych osiedli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi dozwolone będzie tylko ogrodzenie, które stanowi ogrodzenie ogródka przydomowego. Zawarte w projekcie regulacje w zakresie ogrodzeń obowiązywać mają wyłącznie w odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Budynki jednorodzinne, usługowe czy produkcyjne będą mogły być grodzone, jednak maksymalna wysokość ogrodzenia wynieść ma ok. 2,2m.

Konsultacje do 13 listopada; uwagi do 27 listopada

Z projektem można się zapoznać do 13 listopada na stronie www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mogilskiej 41. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić: na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze), drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,

drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.