AKTUALNOŚCI

Kraków: więcej czasu na wnioski do nowego Studium

Prezydent Krakowa podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków do przygotowywanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Można je składać do 1 kwietnia 2019 r.

To kolejne wydłużenie terminu składania wniosków. Krakowscy radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia nowego studium w styczniu tego roku. Pierwsze ogłoszenie, opublikowane w lutym, zakładało termin składania wniosków do końca sierpnia. Na tydzień przed tym terminem, zdecydowano się przedłużyć ten termin do końca roku. Teraz już po raz drugi na tydzień przed zaplanowanym terminem, zdecydowano się o wydłużenie terminu. Apelowali o to mieszkańcy i organizacje.

Kraków studium

Nowy dokument zastąpi ostatnie, przyjęte w 2014 roku, krakowskie Studium

Wnioski do studium należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2019 r. – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze);
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków;
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poprzedni dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalony został w 2014 roku, po około siedmiu latach prac. Kosztowało blisko 3 miliony złotych. Wśród powodów zmiany dokumentu wymienia się dużą liczbę wniosków o jego zmianę – w ciągu mniej niż 4 lat, wpłynęło ich ponad tysiąc, przyłączenie prawie 5 hektarów terenów do granic miasta od gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zmiany w zakresie korytarzy przewietrzania, dopasowanie do nowych przepisów, zmiany w rejestrze zabytków czy rozluźnienie restrykcji dotyczącej nowej zabudowy na obrzeżach miasta. Opracowywany dokument ma w szerszym zakresie uwzględniać metropolitalny kontekst i wyznaczyć nowe kierunki rozwoju Krakowa oraz przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców.

Dokument według zapowiedzi z początku roku powstać miałby do 2020 lub 2021 roku, wydłużenie okresu zbierania wniosków może skutkować kilkumiesięcznym opóźnieniem planowanego terminu. Prace nad Studium prowadzi miejskie Biuro Planowania Przestrzennego.