AKTUALNOŚCI

Ruda Śląska pyta mieszkańców o reklamy

W Rudzie Śląskiej przygotowywana jest tzw. „uchwała reklamowa”, która ustali zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Ruda Śląska Nowy Bytom

Nowy Bytom, Ruda Śląska | fot. Przemek Noparlik | lic. GNU GFL

Mieszkańcy mogą mieć wpływ wpływ na kształt tego dokumentu. Do 14 marca wszyscy zainteresowani wypełnić mogą ankietę, pod tym linkiem. W badaniu można wziąć także w sposób tradycyjny, wrzucając wypełnioną ankietę do urny znajdującej się w budynku Urzędu Miasta. Można ją pobrać pod tym adresem: link.

Podjęcie „uchwały reklamowej” będzie kolejnym krokiem w dążeniu do zapewnienia ładu przestrzennego oraz zachowania walorów architektonicznych i krajobrazowych w Rudzie Śląskiej. Poprawa przejrzystości przestrzeni publicznych to działanie mogące przyczynić się do wzrostu atrakcyjności miasta nie tylko pod względem walorów estetycznych, ale także inwestycyjnych

– podkreśla prezydent miasta, Grażyna Dziedzic na stronie internetowej miasta

Możliwość wprowadzenia kodeksów reklamowych na szczeblu samorządowym pojawiła się po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej, uchwalonej jesienią 2015 roku. Wśród samorządów pojawia się jednak obawa przed wprowadzeniem przepisów. Przykład Łodzi pokazuje duże ryzyko związane z wprowadzeniem w życie uchwały. W sierpniu ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz zasądził od Rady Miejskiej w Łodzi zwrot kosztów postępowania sądowego (II SA/Łd 523/17). Uchwałę zaskarżyło kilka podmiotów, a wśród nich jest wojewoda łódzki. WSA stwierdził m.in. naruszenie zasad kompetencyjnych, w tym tworzenie regulacji wykraczających poza upoważnienie ustawowe, a także brak zapisów dotyczących procedury rozstrzygającej związanej z warunkami i terminem dostosowania istniejących tablic reklamowych. Sąd zwrócił uwagę również na brak opisu poszczególnych stref, które jego zdaniem powinny być jasno i precyzyjnie opisane. W uchwale wyznaczone zostały jedynie w formie załącznika graficznego. Miasto odwołało się od wyroku WSA. I choć uchwała jest nadal w mocy, a miasto podejmować musi interwencję w zakresie reklam to przy nieuwzględnieniu odwołania od wyroku i uznaniu nieważności uchwały, Łódź może ponieść konsekwencje finansowe wykonywania decyzji.