AKTUALNOŚCI

Konferencja “Człowiek a przestrzeń. Świat i jego kreacje” – Białystok, 28-29.11.14 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do wspólnej refleksji badawczej nad kształtowaniem przestrzeni i otoczenia człowieka na przestrzeni dziejów. Podjęcie próby nad określeniem roli i wartości sztucznie kreowanych światów może być istotne dla pełnego zdefiniowania znaczenia kreacji artystycznej, odzwierciedlonych we współczesnej kulturze. Wskazanie zjawisk, pozornie ukrytych, może być zaczątkiem do określenia na nowo miejsca człowieka we współczesnym świecie.

Oglądowi zostaną poddane wydarzenia które były istotne dla rozwoju sztuki i kultury, ale również te, które stanowią tło codzienności. Analizowane więc będą nie tylko wydarzenia o znamionach przełomu ale także te, które wnoszą zmiany w obyczajowości, sztukach plastycznych, kinematografii i architekturze.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

W trakcie konferencji chcielibyśmy się skupić w szczególności na aspektach takich jak:
• sposoby przekazu twórczego, jego interpretacje oraz ich wpływ na psychikę człowieka
• wpływ kreacji przestrzeni na odbiór świata
• sposoby przekazów wirtualnych w architekturze i sztukach audio-wizualnych
• kreacja i percepcja przestrzeni w kontekście sztuki
• przestrzenie w oczach ludzi, relacja pomiędzy środowiskiem a człowiekiem
• twórczość a generowanie wiedzy

TERMIN KONFERENCJI:
28-29 listopad 2014

Miejsce:
Wydział Architektury, Politechnika Białostocka

Forma:
Planowane są bloki konferencyjne z wystąpieniami trwającymi 15 minut oraz warsztaty artystyczne. JESTEŚMY OTWARCI NA INNE FORMY PREZENTACJI NIŻ TRADYCYJNIE UJĘTE WYSTĄPIENIA. Wszelkiego rodzaju inne atrakcyjne formy do uzgodnienia z organizatorami – zwłaszcza jeżeli potrzebować będą dużej przestrzeni i specjalistycznego sprzętu.
Wcześniejsza rejestracja uczestników:
Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia, krótki abstrakt (200 – 250 słów) oraz dane kontaktowe należy przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected] w nieprzekraczalnym terminie 1 listopada 2014 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń. O zakwalifikowaniu tematu powiadomimy najpóźniej 8 listopada 2014 roku. Czas na wygłoszenie referatu – 15 minut.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Konferencja jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych przedstawioną tematyką, w szczególności zaś studentów i studentów studiów doktoranckich kierunków takich jak architektura, architektura wnętrz, grafika, informatyka, psychologia, filozofia, teologia, nauki społeczne oraz kierunków multimedia i nowych mediów akademii sztuk pięknych. Odpowiednia promocja oraz opracowanie wydania pokonferencyjnego zapewnić może odbiorców wśród z całej Polski.

ORGANIZATOR:

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Wydziału Architektury i Studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej CAVE
filmowe koło naukowe FILMOVI
Wydział Architektury Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Opiekun merytoryczny:
dr. inż. arch. Adam Jakimowicz

Przewodniczący Konferencji:
Małgorzata Budlewska
Bartosz Śliwecki

Komitet organizacyjny:

Anna Mieczkowska
Monika Agnieszka Myrcha
Brygida Woźniel

Rada naukowa:
dr hab. inż. arch. Zdzisław Pelczarski
dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz
dr hab. Jarosław Perszko
dr hab. Radosław Kimsza
dr inż. arch. Adam Jakimowicz
dr sztuki art. graf. Andrzej Jacek Bronikowski

Współczesny świat staje się coraz bardziej zróżnicowany. Codziennemu życiu towarzyszą zjawiska, których człowiek przemierzający daną przestrzeń pozornie nie zauważa. Elementy te mają jednak znaczny wpływ na percepcję i sposób postrzegania rzeczywistości. Umiejętność świadomego kreowania i doświadczania przestrzeni kreuje inne podejście do sposobów transkrypcji twórczej.

Wzajemne przenikanie się przestrzeni kreowanej wirtualnie i przestrzeni materialnej może stanowić bazę do dyskusji na temat nowego świata. Dywagacja do czego może nas doprowadzić epoka komputera oraz wszechobecnej technologii cyfrowej może otworzyć horyzonty na wielu płaszczyznach artystycznych.

Aspekty psychologiczne oraz rola zmysłów w procesie twórczym jako elementy projektowania były wykorzystywane już w czasach prehistorycznych. Rola rytuałów oraz obrzędów, traktowanych dziś jako artystyczne praktyki audio-wizualne, stanowiła pierwotnie drogę do wyrażenia zjawisk nadprzyrodzonych, niezrozumiałych dla ludzi. Świadome kreowanie scenografii oraz rozgrywających się w niej scen miało wpływ na codzienność tak duży, że stanowił niejednokrotnie „opium dla duszy”.

Transcendencja wyrażona być może na wiele sposobów. Rozdarcie pomiędzy przestrzenią wykreowaną a przestrzenią odbiorcy musi być transmitowane przez odpowiednie medium. Przekazywać ma ono wyobrażenia oraz stanowić swoiste katharsis twórcy. Narastanie izolacji od świata rzeczywistego na rzecz przestrzeni, na którą mamy ścisły wpływ, doprowadza do stworzenia nowych realiów życia oraz kreację siebie jako nowego boga. Aktualny sposób swobodnego przetwarzania informacji i światów nierealnych doprowadza do dorastania nowych pokoleń o innym sposobie percepcji.

Nowo zdefiniowane przestrzenie poznawcze oraz światy iluzoryczne zaczynają przenikać do codzienności, stanowiąc konkurencję dla tradycyjnie rozumianego środowiska. Rozszerzenie sposobu pojmowania sztuki, przenikanie się i jej synteza jest podstawą do zrozumienia na nowo zjawisk, których możemy doświadczać we współczesnym świecie. Wirtualne środowisko, sposoby jego kreacji oraz zderzenie ze sobą świata zmysłów i technologii stanowią nową przestrzeń badań w oczach ludzi.

Oprócz prezentacji referatów, w trakcie trwania konferencji zostaną zorganizowane panele dyskusyjne, w trakcie których uczestnicy będą mogli dyskutować, wymieniać doświadczenia oraz omówić dotyczące ich problemów badawczych. Ponadto zaplanowana jest prezentacja przestrzeni wirtualnych zaprojektowanych w pracowni AuLeRa Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej w Cave (Cave Automatic Virtual Environment), pokaz możliwości skanowania i wydruku 3D, przedstawienie dorobku realizacji Pracowni Multimediów Wydziału Architektury i Filmowego Koła Naukowego Filmovi.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.