Budżety obywatelskie 2018

Województwo

 • Zgłoszenia do budżetu obywatelskiego mogą dokonać wszyscy mieszkańcy Białegostoku. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie papierowej w urzędzie miasta bądź elektronicznej na adres budzet2018[at]um.bialystok.pl. Każde zgłoszenie musi zostać poparte przez 20 mieszkańców.
 • Roczne koszty eksploatacji projektu nie mogą przekraczać 5% szacunkowej wartości zadania.
 • Projekty nieinwestycyjne, tzw. miękkie, nie mogą przekraczać 50 tys. zł.
 • Propozycje działań „twardych” nie mogą być lokalizowane na działkach placówek oświatowych.
 • Dozwolone jest składanie propozycji dotyczących działek niebędących we władani miasta, jednakże projekty nie mogą mieć charakteru inwestycyjnego. Należy dołączyć również oświadczenie właściciela na nieodpłatne udostępnienie i wykorzystanie nieruchomości do celów możliwej realizacji.
 • Projekty zostały podzielone na ogólnomiejskie (maksymalny koszt 1 mln zł) oraz osiedlowe (maksymalnie 250 tys. zł).
 • Pula budżetu na rok 2018, podobnie jak w poprzedniej edycji, wynosi 10,0 mln zł.
 • Łączna kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie wynosi 3 mln zł, zaś 7 mln przeznaczono na działania osiedlowe – każde z 28 osiedli posiada pulę 250 tys. zł.
 • Projekty przejdą weryfikację w trzech etapach – ogólnym, szczegółowym i ostatecznym.
 • Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Białegostoku (osoby małoletnie za zgodą opiekuna prawnego), drogą tradycyjną w punktach stacjonarnych oraz punkcie mobilnym, lub drogą elektroniczną.
 • Na kartach do głosowania wybrać tylko jeden projekt ogólnomiejski oraz dwa osiedlowe (niezależnie od miejsca zamieszkania).
 • Wybór projektów odbywać będzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie do realizacji przekazane zostaną projekty z największą liczbą głosów, etap ten kończy się w momencie, gdy następny projekt przekracza pozostałą pulę budżetu.
 • W drugim etapie pozostałe sumy łączy się w jedną pulę, podobnie dzieje się z ze zgłoszonymi propozycjami (zarówno osiedlowymi i ogólnomiejskimi). Zrealizowane zostaną zadania z największą liczbą głosów, aż do wyczerpania się puli budżetu.

Harmonogram

 • Spotkania informacyjno-edukacyjne: kwiecień – maj
 • Składanie wniosków: 4 – 31 maja
 • Weryfikacja zgłoszeń: maj – sierpień
 • Ogłoszenie listy do głosowania: do 5 września
 • Kampania informacyjno-promocyjna: wrzesień
 • Głosowanie: 4 – 18 października
 • Ogłoszenie wyników: do 31 października – WYNIKI

strona internetowa | regulamin


 • Zgłoszenia projektów odbywają się za pomocą aplikacji internetowej, poprzez wrzucenie wypełnionego formularza do urny (znajdujących się w szkołach, Młodzieżowych Domach Kultury oraz Urzędzie Miasta Bydgoszcz – ul. Jezuicka 1 i Grudziądzka 9-15) bądź wysłania go drogą pocztową na adres urzędu miasta (Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz).
 • Każdy mieszkaniec Bydgoszczy może zgłosić dowolną liczbę projektów – w poprzednich edycjach jedna osoba mogła zaproponować tylko trzy zadania.
 • Do zgłoszeń nie trzeba dołączać list poparcia mieszkańców.
 • Projekty przejdą weryfikację formalno-prawną i merytoryczną.
 • Pula budżetu wynosi 9,84 mln zł i jest prawie dwukrotnie większa niż przed rokiem. Suma ta została podzielona pomiędzy 29 osiedli. Każda z jednostek wyjściowo otrzymała 50 tys. zł, a pozostałą sumę rozdzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców. PODZIAŁ ŚRODKÓW
 • Podczas głosowania mieszkańcy będą mogli wskazać projekty do kwoty przeznaczonej w danym osiedlu. W poprzednim głosowaniu każdy mógł wybrać tylko jeden projekt.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 27 kwietnia – 31 maja
 • Uchwały rad osiedli: 27 kwietnia – 9 września
 • Weryfikacja propozycji: 27 kwietnia – 16 września
 • Głosowanie: 1 – 31 października
 • Publikacja wyników: do 30 listopada – WYNIKI

strona internetowa | regulamin


 

 • Propozycje zdań może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska, który ukończył 16 rok życia. Projekt musi zostać zgłoszony w systemie elektronicznym, po rejestracji należy zebrać minimum 15 głosów poparcia i dostarczyć wydrukowany formularz do jednego z Zespołu Obsługi Mieszkańców.
 • Zgłoszone mogą być projekty, które należą do zadań własnych gminy lub powiatu. Nie mogą one jednak dotyczyć budynków oświatowych.
 • Koszt zgłaszanego projektu dzielnicowego nie może przekraczać sumy przeznaczonej dla danego osiedla. Projekt ogólnomiejski musi swoją ceną przekraczać 280 tys. zł i dotyczyć więcej niż jednej dzielnicy, może też nie mieć konkretnie ustalonej lokalizacji.
 • Zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie wykonalności, formalno-prawnej i gospodarności. W przypadku zastrzeżeń będzie można dokonać niezbędnych zmian we wniosku.
 • Pula budżetu wynosi 14 mln zł – 11,2 mln zł przeznaczone jest na działania dzielnicowe, 2,8 mln zł na zadania ogólnomiejskie. O wielkości budżetu w poszczególnych 34 jednostkach pomocniczych decyduje ich liczba mieszkańców – lista.
 • Podczas głosowania mieszkańcy będą mogli przyznać jeden punkt na zadania ogólnomiejskie i pięć punktów na zadania dzielnicowe. Punkty dzielnicowe można przydzielić do dowolnej części miasta, ponadto jednemu projektowi można przydzielić wszystkie pięć punktów, bądź np. pięciu projektom po jednym punkcie.
 • Głosowanie odbywać będzie się drogą elektroniczną oraz w stacjonarnych punktach na terenie całego miasta.
 • Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymały największą liczbę głosów oraz mieszczą się w pozostającej puli budżetu. Niewykorzystana suma z puli dzielnicowej zostaje przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich.

Harmonogram

strona internetowa | regulamin

 • Każdy mieszkaniec Gorzowa Wlkp. może zgłosić projekt w dwóch trybach: podczas spotkań dyskusyjnych oraz standardowo poprzez papierowy formularz. Podczas 10 dyskusji można zgłaszać projekty bez wymaganej liczby podpisów. Ponadto podczas tych spotkań dyskutujący wybierają zadania priorytetowe (maksymalnie 5 w rejonie, i 3 ogólnomiejskie), które otrzymują na starcie 80 punktów.
 • Zadania podzielone są na ogólnomiejskie, rejonowe i oświatowe.
 • Zadania oświatowe wybierane zostają podczas spotkania dyskusyjnego.
 • Podczas spotkań rejonowych obecni mieszkańcy przy jednomyślności mogą zdecydować o wyborze rekomendowanych projektów, co skutkuje brakiem konieczności organizowania głosowania.
 • Pula budżetu na rok 2018 wynosi 5 mln 730 tys. zł (rok wcześniej było to 4,08 mln zł). Została podzielona w stosunku 60:20:20 pomiędzy zadania rejonowe, ogólnomiejskie i oświatowe. Każdy z 10 rejonów otrzymał taką samą pulę – 348 tys. zł.
 • O wyborze projektów rejonowych gorzowianie zdecydowali podczas spotkań, wyjątkiem jest rejon Zawarcie.
 • W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 13 lat. Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. na kartach wskazywać będą zadania ogólnomiejskie (twarde i miękkie), dodatkową kartę otrzymają również mieszkańcy Zawarcia.
 • Głosowanie odbędzie się drogą internetową oraz tradycyjną. Urny dostępne będą w budynkach Urzędu Miasta (ul. Sikorskiego i ul. Myśliborska) a także w Nova Park, Aksanie oraz Kupcu Gorzowskim. 2, 7 i 10 czerwca działać będzie mobilny punkt do głosowania – odpowiednio przy targowisku miejskim, przy Studni Czarownic oraz w Domu Historii Miasta.

Harmonogram:

 • spotkania dyskusyjne: 13 lutego – 21 marca
 • zgłaszanie projektów: 13 lutego – 24 marca
 • weryfikacja wniosków: marzec – maj
 • głosowanie: 29 maja – 12 czerwca
 • ogłoszenie wyników: do 30 czerwca – WYNIKI

strona internetowa | regulamin

 • Projekty zgłaszać mogą osoby, które ukończyły 16 rok życia i zameldowane są na terenie Katowic.
 • Zadania mogą być zlokalizowane na terenie, którego właścicielem jest miasto, Skarb Państwa, KTBS, spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. W przypadku trzech ostatnich zarządców wymagana jest zgoda a także przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie wykonanego zadania.
 • Formularz zgłoszeniowy można złożyć drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, listownie lub osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej.
 • Każdy projekt ogólnomiejski musi zostać poparty przez 45 zameldowanych mieszkańców miasta, pod projektem lokalnym należy zebrać 15 podpisów osób mieszkających na terenie osiedla odpowiadającemu zgłoszeniu.
 • Władze miasta przeznaczyły na budżet 20 mln zł. 15% trafiło do puli ogólnomiejskiej, a 85% zostało rozdzielonych pomiędzy osiedla. 40% puli osiedlowej zostało podzielonych między wszystkie osiedla w równych częściach, pozostałe 60% proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
 • Do puli dodano również środki, które pozostały po realizacji projektów z roku 2016 i głosowaniu z 2017. Daje to łącznie ponad 24,5 mln zł.
 • W puli ogólnomiejskiej znajduje się 3,15 mln zł. Spośród osiedli największą sumę do rozdysponowania posiadają mieszkańcy Śródmieścia – 2,20 mln zł. Potencjalny koszt zadania osiedlowego nie może przekraczać 75% puli osiedla | podział środków finansowych (s. 39)
 • Głosowanie odbędzie się za pomocą platformy internetowej. Osoby nieposiadające dostępu do Internetu bądź potrzebujące pomocy będą mogły uzyskać dostęp do formularza w punktach stacjonarnych, które funkcjonować będą od 22 do 24 września (LISTA).
 • Przyznać można maksymalnie 3 punkty na zadania lokalne i 3 punkty na zadania ogólnomiejskie. Punkty można przyznać na jeden, dwa lub trzy zadania z poszczególnej listy. Projekty lokalne mogą być wybrane jedynie w dzielnicy zameldowania osoby głosującej.
 • Łącznie zgłoszono 252 zadania.
 • Zrealizowane zostaną projekty z największą liczbą głosów, do wyczerpania puli budżetu. Jednakże konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia tj. przynajmniej 45 punktów przez projekty lokalne i 135 punktów przez projekty ogólnomiejskie. W przypadku niespełnienia tego warunku, zadanie nie zostanie zrealizowane, nawet gdyby w danej jednostce były jeszcze środki.

Harmonogram:

 • zgłaszanie projektów: 13 marca – 12 maja
 • weryfikacja wniosków: 13 maja – 23 sierpnia
 • ogłoszenie listy projektów: 24 sierpnia
 • głosowanie: 11 – 24 września
 • ogłoszenie wyników: 29 września – WYNIKI

strona internetowa | regulamin


 • Projekty można zgłaszać drogą internetową (link) bądź tradycyjnie na wydrukowanym formularzu. Swoje pomysły mogą wnosić wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat i zebrali pod wnioskiem przynajmniej 15 podpisów.
 • Zadania zostały podzielone na małe (koszt realizacji do 150 tys. zł) i dużej (koszt realizacji powyżej 150 tys. zł).
 • Władze miasta na budżet obywatelski przeznaczyły 5 mln zł – tyle samo co rok wcześniej. Na realizację zadań małych przeznaczono 1,5 mln zł, na zadania duże zaś 3,5 mln zł.
 • W głosowaniu mogą wziąć udział mogą mieszkańcy Kielc, którzy w dniu głosowania  ukończyli 16 lat. Głos można oddać na jeden projekt duży i trzy małe.
 • Projekty wybierać można:
  • w sposób tradycyjny – głosowanie osobiste w lokalach urzędu miasta przy Rynku, ul. Strycharskiej 6, w Miejskim Urzędzie Pracy przy ul. Szymanowskiego 6;
  • drogą pocztową, wysyłając wypełniony formularz na adres Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Decyduje data stempla pocztowego;
  • drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej.
 • W roku 2017 zrealizowane zostaną zadania z największą liczbą uzyskanych głosów, do wyczerpania puli na daną kategorię projektów.

Harmonogram:

 • zgłaszanie projektów: 20 marca – 3 kwietnia
 • weryfikacja wniosków: do 25 sierpnia
 • ogłoszenie listy projektów: do 1 września | LISTA ZADAŃ
 • głosowanie: 2 – 18 września
 • ogłoszenie wyników: do 2 października – WYNIKI

strona internetowa | regulamin


 • Propozycje zadań mogą zgłaszać mieszkańcy miasta (projekty ogólnomiejskie) lub konkretnej dzielnicy (projekty dzielnicowe), którzy ukończyli 16 lat. Wnioskodawca do zgłoszenia musi dołączyć co najmniej 15 podpisów mieszkańców miasta/dzielnicy (zależnie od zasięgu projektu);
 • Koszt zadania ogólnomiejskiego musi wynieść co najmniej 25 tys. zł, jednak nie więcej niż 30% puli budżetu na projekty dotyczące całego miasta. Koszt zadania dzielnicowego musi wynieść co najmniej 2,5 tys. zł, jednak nie więcej niż 80% puli budżetu danej dzielnicy (gdy budżet wyniesie do 100 tys. zł) bądź 60%, gdy budżet wyniesie ponad 100 tys. zł;
 • Jeśli potencjalny koszt zadania jest większy niż 20 tys. to jego roczne koszty eksploatacji nie mogą stanowić więcej niż 20% tej kwoty;
 • Propozycje przejdą weryfikację formalną, prowadzoną przez zespół ds. BO lub komisje właściwej dzielnicy oraz weryfikację prawną. Do negatywnej opinii można wnieść protest;
 • Pula budżetu w Krakowie wynosi 12,145 mln zł. 10 mln złotych przypada na zadania ogólnomiejskie. O wysokości sumy przeznaczonej na zadania dzielnicowe decydowały władze dzielnic. Najwięcej mieszkańcy mają do dyspozycji w Prądniku Białym – 400 tys. zł. Rada Dzielnicy Bieńczyce zdecydowała się natomiast nie organizować budżetu obywatelskiego.
 • Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą internetową. Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu lub chcą otrzymać pomoc przy głosowaniu będą mogły skorzystać ze specjalnych punktów, podczas imprez masowych funkcjonować będą mobilne punkty do głosowania.
 • W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia. Głosujący oddaje głos na trzy projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie, przyznając każdemu od 1 do 3 punktów;
 • Realizacji zostaną poddane projekty z największą liczbą głosów do wyczerpania puli budżetu.

Harmonogram

 • Spotkania z mieszkańcami: 15 stycznia – 31 marca
 • Zgłaszanie projektów: 1 – 31 marca
 • Ocena formalno-prawna: do 31 maja
 • Ogłoszenie punktów do głosowania: 2 czerwca
 • Publikacja listy do głosowania: do 12 czerwca
 • Głosowanie: 17 – 30 czerwca
 • Publikacja wyników: 11 lipca – WYNIKI

strona internetowa | regulamin

 

 

 • Propozycje projektów mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Lublina, za pomocą formularza. Należy go złożyć drogą elektroniczną, osobiście lub pocztowo do Biur Obsługi Mieszkańców.
 • Projekty podzielone zostały na małe (ich koszt musi mieścić się w przedziale od 25 do 300 tys. zł) oraz duże (od 300 tys. do 1,2 mln zł, muszą być one zadaniami inwestycyjnymi tj. remontem, budową, przebudową itp.).
 • Pula budżetu wynosi 15 mln zł, na realizację zadań małych przeznaczono 9 mln zł, 5 mln zł przekazano na projekty duże.
 • W głosowaniu mogą wziąć udział osoby zameldowane na pobyt stały w Lublinie oraz osoby wpisane do rejestru wyborców w mieście. Brak jest dolnej granicy wiekowej, osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.
 • Osoby, które nie są zameldowane lub nie znajdują się w rejestrze wyborców będą mogli zagłosować składając do dnia 8 września specjalnie oświadczenie – osobiście w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, pok. 107
 • Karty do głosowania można złożyć poprzez internet, w punktach do głosowania. Osoby o ograniczonej możliwości ruchowej lub nieposiadające dostępu do internetu mogą przekazać wypełnioną kartę urzędnikowi w miejscu zamieszkania. Potrzebę taką należy zgłosić między 1 a 22 września.
 • Na kartach lublinianie wybierają jeden projekt duży i jeden projekt mały.
 • Realizacji zostaną poddane propozycje z największym poparciem, z zastrzeżeniem iż na terenie dzielnicy może być to maksymalnie 1 projekt duży i 2 projekty małe. Zapis nie dotyczy propozycji obejmujących swoim działaniem więcej niż trzy dzielnice.
 • W sytuacji gdy na terenie dzielnicy wg liczby głosów nie zostałby wybrany żaden projekt to zrealizowany zostanie projekt z największą liczbą głosów, którego wartość nie przekracza 150 tys. zł i dotyczy tylko jednej dzielnicy.

Harmonogram:

 • zgłaszanie projektów: 28 kwietnia – 31 maja
 • ocena formalna: do 31 czerwca
 • dopisanie do listy uprawnionych do głosowania: do 8 września
 • ocena Rady Dzielnicy: do 10 września
 • głosowanie: 23 września – 10 października
 • ogłoszenie wyników: 16 października – WYNIKI

strona internetowa | regulamin


 

 • Swoje propozycje do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta. Formularz zgłoszeniowy można przekazać w punkatch informacyjno-kancelaryjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Lodzi, drogą korespondencyjną na adres Kancelarii Urzędu Miasta Lodzi (90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104) lub mailowo na adres projekt.bo[at]uml.lodz.pl.
 • Zgłoszenie każdego projektu musi zostać poparte przynajmniej 15 podpisami mieszkańców miasta.
 • Proponowane zadania przejdą weryfikację formalną i merytoryczną, dla każdej propozycji zostanie sporządzona karta analizy.
 • Do budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty osiedlowe oraz ponadosiedlowe.
 • Szacunkowy koszt zadania osiedlowego musi być mniejszy lub równy puli budżetu danego osiedla, zadania ponadosiedlowe posiadają limit 1 980 000 zł.
 • Miasto zostało podzielone na 36 osiedli. Każde z nich otrzymało kwotę podstawową 200 tys., która została uzupełniona proporcjonalnie do liczby mieszkańców (LISTA, s. 17). Pula przeznaczona na zadania osiedlowe łącznie wynosi 30,01 mln zł. Na zadania ponadosiedlowe przeznaczono 9,09 mln zł.
 • W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Łodzi, którzy ukończyli 16 lat. Karty do głosowania będą występować w formie papierowej i elektronicznej. Każdy głosujący może wybrać do 5 projektów osiedlowych (z jednego wybranego przez siebie osiedla) oraz do  projektów ponadosiedlowych.
  • Głosowanie na kartach papierowych trwać będzie od 16 września do 1 października;
  • Głosowanie drogą elektroniczną trwać będzie od 16 września do 8 października. Podczas głosowania internetowego należy wpisać kod weryfikacyjny otrzymany SMS-em.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 13 lutego  – 13 marca
 • Analiza propozycji: 13 lutego – 27 kwietnia
 • Spotkania osiedlowe: 15 maja – 10 czerwca
 • Publikacja listy do głosowania: do 1 września
 • Głosowanie drogą papierową: 16 września – 1 października
 • Głosowanie drogą elektroniczną: 16 września – 8 października
 • Publikacja wyników: do 21 października – WYNIKI

strona internetowa | regulamin


 

 • Propozycje projektów może zgłaszać każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 13 rok życia bądź organizacja pozarządowa, która posiada siedzibę na terenie miasta, poprzez formularz internetowy lub złożenie wypełnionego formularza papierowego w urzędzie.
 • Każdy projekt musi zdobyć poparcie przynajmniej 10 mieszkańców Olsztyna.
 • Propozycje nie mogą dotyczyć obiektów oświatowych oraz budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna.
 • Projekty zostały podzielone na kategorie zintegrowanych (zaspokajających potrzeby mieszkańców więcej niż jednego osiedla, pula 1,2 mln zł) oraz osiedlowych (pula 2,53 mln zł). Łączna pula budżetu wynosi 3,73 mln zł.
 • Maksymalny koszt projektu zintegrowanego to 300 tys. zł, osiedlowego – 110 tys. zł.
 • Zgłoszenia przejdą weryfikację formalną i merytoryczną.
 • Po fazie weryfikacji zaakceptowane propozycje zostaną zaprezentowane podczas publicznych dyskusji.
 • W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 15 lat. Wybrać można jeden projekt zintegrowany i jeden osiedlowy.
 • Głosowanie odbywa się się drogą elektroniczną oraz poprzez wypełnienie kart do głosowania w punktach stacjonarnych.
 • Zrealizowane zostaną przynajmniej 4 zadania zintegrowane i 24 osiedlowe.

Harmonogram:

 • zgłaszanie projektów: 1 kwietnia – 4 czerwca
 • weryfikacja wniosków: 5 – 22 czerwca
 • ogłoszenie listy projektów: 23 czerwca
 • kampania informacyjna: 23 czerwca – 24 września
 • głosowanie: 25 września – 8 października
 • ogłoszenie wyników: 24 października – WYNIKI

strona internetowa | regulamin


 

 • Mieszkańcy Opola (w nowych granicach administracyjnych), którzy ukończyli 16 rok życia mogą zgłaszać propozycje zadań za pomocą formularza, który należy złożyć drogą elektroniczną na adres [email protected] bądź osobiście lub pocztowo na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego – ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole.
 • Każde zgłoszenie musi zostać poparte 20 podpisami mieszkańców.
 • Zadania zostały podzielone na trzy kategorie ze względu na koszt realizacji: mikro (do 10 tys. zł), małe (do 100 tys.) oraz duże (do 500 tys. zł).
 • Pula budżetu wynosi 2,5 mln zł. Na realizację zadań najmniejszych przeznaczono 100 tys. zł, na zadania małe 400 tys. zł oraz duże 2 mln zł.
 • Głosowanie odbywać będzie się drogą elektroniczną oraz papierową. W formie papierowej głosy będzie można oddawać w Ratuszu, a także ostatniego dnia głosowania w wyznaczonych punktach.
 • Mieszkańcy uprawnieni są do wskazania maksymalnie 9 zadań – po 3 z każdej kategorii.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 12 czerwca – 31 lipca
 • Publikacja listy projektów do głosowania: 13 października
 • Głosowanie: 16 – 22 października
 • Publikacja wyników: 31 października – WYNIKI

strona internetowa | regulamin


 

 • Każda osoba zamieszkująca ne terenie Poznania może trzy projekty do BO2018.
 • Formularz zgłoszeniowy składa się elektronicznie (poprzez zalogowanie w systemie PBO) bądź pisemnie w sekretariacie Gabinetu Prezydenta Miasta.
 • Projekty nie mogą dotyczyć m.in. nieruchomości miejskich, na których prowadzona jest działalność komercyjna. Nie można również zgłaszać projektów będących pomnikami bądź innymi formami upamiętnienia.
 • Projekty zostały podzielone na ogólnomiejskie (maksymalna wartość jednego zgłoszenia to 2,0 mln zł) oraz rejonowe (odpowiednio 500 tys. zł, chyba że pula danego rejonu jest mniejsza).
 • Pula budżetu wynosi 18 mln zł. Na zadania ogólnomiejskie przeznaczono 6 mln zł, na rejonowe 12 mln zł.
 • Miasto w tej edycji budżetu zostało podzielone na 13 rejonów (podział). Alokacja środków nastąpiła wg wzoru uwzględniającego w 70% liczbę mieszkańców oraz w 30% powierzchnię danego rejonu – podział środków.
 • Zgłoszone projekty są weryfikowane przez urząd. Ponadto rady osiedli opiniują każdy projekt, ich stanowisko (pozytywne lub negatywne) jest informacją dla głosujących.
 • W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Poznania. W formularzu do głosowania można zaznaczyć maksymalnie jeden projekt ogólnomiejski oraz dwa rejonowe.
 • Głosy oddawać można wyłącznie za pomocą formularza internetowego. Funkcjonować będą punkty stacjonarne z dostępem do komputerów i pomocą pracowników UM.
 • Zrealizowane zostaną projekty z największą liczbą głosów. Niewykorzystana pula będzie stanowiła “środki rezerwowe”, które przeznaczone zostaną na nieplanowane koszty realizacji zwycięskich projektów. Pula ta będzie mogła być również przeniesiona do następnej edycji budżetu obywatelskiego.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 4 maja – 2 czerwca
 • Opiniowanie przez wydziały UM: do 22 sierpnia
 • Opiniowanie przez Rady Osiedli: 23 sierpnia – 14 września
 • Składanie odwołań: 23 sierpnia – 14 września
 • Ogłoszenie listy głosowania: 22 września
 • Głosowanie: 9 – 30 października – LINK
 • Ogłoszenie wyników: listopad – WYNIKI

strona internetowa | regulamin


 

 • Propozycje projektów mogą zgłosić mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 rok życia. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres rbo[at]erzeszow.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Formularz można złożyć także w jednym z 7 punktów stacjonarnych.
 • Każde zgłoszenie musi być poparte 15 podpisami mieszkańców miasta.
 • Projekty zostały podzielone na trzy kategorie:
  • I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej; wartość szacunkowa zadania nie może przekroczyć 1 mln zł;
  • II – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej; wartość szacunkowa zadania nie może przekroczyć 180 tys. zł;
  • III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym; wartość szacunkowa zadania nie może przekroczyć 50 tys. zł;
 • Łączna pula budżetu wynosi 7,5 mln zł – na poszczególne kategorie przeznaczono odpowiednio 4,0, 2,9 oraz 0,6 mln zł.
 • Dodatkowo dla najbardziej aktywnego osiedla (największy udział głosujących do liczby mieszkańców) zostanie przyznane 150 tys. zł na realizację drugiego projektu.
 • Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej oraz papierowej. Za pomocą internetu będą mogli zagłosować tylko osoby zameldowane na terenie Rzeszowa. Osoby posiadające meldunek poza miastem mogą zagłosować tylko w punktach stacjonarnych, po okazaniu dokumentu tożsamości.
 • Na kartach do głosowania można wskazać trzy projekty – po jednym z każdej kategorii.
 • Realizacji zostaną poddane projekty z największą liczbą głosów. W przypadku kategorii II na terenie jednego osiedla możliwa jest realizacja tylko jednego projektu – z zastrzeżeniem przyznania dodatkowych funduszy dla najbardziej aktywnej jednostki.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 16 marca – 14 kwietnia | termin dodatkowy: 22 – 31 maja
 • Weryfikacja zgłoszeń: 18 kwietnia – 12 maja
 • Ogłoszenie listy projektów: do 30 czerwca
 • Głosowanie: 18 września – 6 października
 • Publikacja wyników: do 31 października – WYNIKI

strona internetowa | regulamin


 • Zadania, w nieograniczonej liczbie, może zgłosić każdy mieszkaniec miasta za pomocą formularza (elektronicznego bądź papierowego). Formularz papierowy należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu (Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie) lub w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40 w Szczecinie).
 • Zadania zostaną podzielone na ogólnomiejskie (wykraczające swoim zasięgiem oddziaływania poza jedną dzielnicę miasta) oraz dzielnicowe. Wewnątrz projektów dzielnicowych wyszczególnia się także projekty małe oraz duże (jednostkowy koszt zadania przekroczy 10% puli dzielnicy).
 • Pula budżetu na rok 2018 wynosi 8 mln zł. Na realizację zadań ogólnomiejskich przeznaczono 2,4 mln zł. Pozostałą kwotę tj. 5,6 mln podzielono równo między 4 dzielnice.
 • W każdej dzielnicy na zadania duże przeznaczono 1,120 mln zł, a na zadania małe 280 tys. zł.
 • Maksymalny koszt pojedynczego zadania to: 2,4 mln zł w przypadku zadań ogólnomiejskich, 1,120 mln zł dla zadań dzielnicowych dużych i 140 tys. zł dla zadań dzielnicowych małych.
 • Zgłoszone propozycje przechodzą weryfikację formalno-prawną.
 • Realizacji poddane zostaną projekty z największą liczbą głosów. W przypadku zadań małych zrealizowane może być tylko jedno zadanie w ramach jednego osiedla.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 7 czerwca – 5 lipca
 • Głosowanie: 30 października – 12 listopada – LINK
 • Publikacja wyników: do 12 grudnia – WYNIKI

strona internetowa | regulamin


 

 • Projekty zadań mogą zgłaszać osoby mieszkające w Toruniu, które ukończyły 16 rok życia. Jedna osoba mogła zgłosić maksymalnie dwa zadania lokalne (w dzielnicy swojego zamieszkania) i jeden ogólnomiejski. Do każdego wniosku należało dołączyć listę poparcia z co najmniej 15 podpisami.
 • Formularz internetowy ułatwia przygotowanie zgłoszenia. Jednak propozycja musi zostać zgłoszona w formie papierowej.
 • Miejsce lokalizacji projektu może znajdować się na terenie prywatnym, pod warunkiem zgody właściciela.
 • Suma BO2017 wynosi 7,05 mln zł. W puli ogólnomiejskiej znajduje się 30% środków – tj. 2,115 mln zł. Pozostałe 4,935 mln zł stanowi pula lokalna, która została podzielona pomiędzy 13 okręgów. Połowa tej sumy została rozdysponowana po równo, 25% przyznano proporcjonalnie do liczby mieszkańców a 25% proporcjonalnie do powierzchni danego okręgu | szczegółowy podział kwot wg okręgów
 • Głosować mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Na kartach do głosowania można zaznaczyć maksymalnie 3 projekty ogólnomiejskie i 3 lokalne (z jednego rejonu).
 • Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową oraz w sposób tradycyjny poprzez wrzucenie wypełnionej karty do urny w jednym z 8 punktów na terenie miasta lub wysłanie jej na adres: Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 24 czerwca na Bulwarze Filadelfijskim funkcjonować będzie mobilny punkt do głosowania.

Harmonogram

 • Składanie propozycji zadań: 8 –31 marca
 • Weryfikacja zgłoszeń: 1 kwietnia – 31 maja
 • Ogłoszenie listy projektów: 5 czerwca
 • Głosowanie: 17 – 26 czerwca
 • Publikacja wyników: do 25 lipca – WYNIKI

strona internetowa | regulamin

 

 

 • Propozycje projektów może zgłaszać każdy mieszkaniec Warszawy. Formularz zgłoszeniowy można dodać poprzez platformę internetową, złożyć osobiście w urzędzie dzielnicy bądź pocztowo. Każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić dowolną liczbę projektów. Zaś każde zgłoszenie musi być poparte podpisami 30 osób.
 • Dobrym miejscem na dopracowanie pomysłów, rozmowy z mieszkańcami i urzędnikami, czy zdobycie podpisów pod projektem są maratony pisania projektów, które organizowane są w każdej dzielnicy | LISTA MARATONÓW
 • Zmiany w zgłoszonych projektach pomysłodawcy mogą zmieniać do 23 stycznia oraz od 1 do 21 marca. Do 26 maja możliwe jest również wycofanie projektu.
 • Zgłoszone projekty przechodzą weryfikację ogólną (formalną) oraz szczegółową (merytoryczną).
 • W marcu w każdej dzielnicy odbędą się dyskusje o projektach. Zaprezentowanie projektu jest wymagane do jego dalszego procedowania.
 • Projekty mogą mieć charakter lokalny lub dzielnicowy. Uzależnione jest to od podziału danej dzielnicy na rejony. W kilku dzielnicach równocześnie funkcjonują zadania o obydwu charakterach.
 • Każda dzielnica posiada własne zasady szczegółowe dotyczące lokalizacji inwestycji oraz definicji ogólnodostępności.
 • Pula BO2018 dla Warszawy wynosi prawie 61,5 mln zł. Dzielnice same decydowały o kwotach i sposobie rozdysponowania pieniędzy przeznaczonych na ten cel, przeznaczając około 1-2% swojego budżetu. Ponad 7,5 mln zł znalazło się w puli Bielan | SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ
 • Głosy oddawać można drogą elektroniczną, lub w określone dni przy użyciu kart do głosowania w punktach na terenie każdej dzielnicy, funkcjonować będą również mobilne punkty do głosowania. Osoby z trudnościami ruchowymi bądź nieposiadające dostępu do Internetu będą mogły przekazać kartę do głosowania przedstawicielowi UM w miejscu zamieszkania – taka forma wymaga zgłoszenia koordynatorowi między 4 maja a 19 czerwca.
 • Głosy można oddawać jednokrotnie, tylko na projekty z jednej dzielnicy/rejonu.
 •  Realizacji zostaną poddane projekty, które osiągnęły największą liczbę głosów, do wyczerpania puli budżetu. Dodatkowo nie będą rekomendowane do realizacji projekty, które zdobyły przynajmniej 10% głosów na danym terenie.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 1 grudnia 2016 – 23 stycznia 2017
 • Weryfikacja projektów: 24 stycznia – 8 maja
 • Dyskusje o projektach: 1 – 18 marca
 • Spotkania promocyjne: do 30 czerwca
 • Głosowanie: 14 – 30 czerwca
 • Ogłoszenie wyników: 14 lipca – WYNIKI

strona internetowa | regulamin | facebook

 • Projekt może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Wrocławia. Formularz należy złożyć drogą elektroniczną lub pocztową na adres Biura ds. Partycypacji Społecznej; ul. G. Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław.
 • Propozycje przejdą proces weryfikacji, a liderzy projektów będą mogli wnieść poprawki do 7 lipca.
 • Projekty zostały podzielone w odniesieniu do skali oddziaływania na miejskie i rejonowe (Wrocław podzielono na 14 rejonów).
 • Zadanie ogólnomiejskie może mieć wartość do 1 mln zł, zadania rejonowe podzielono na małe (do 250 tys. zł) i duże (do 750 tys zł).
 • Pula budżetu wynosi 25 mln zł (tyle samo co rok wcześniej). Każdemu z 14 rejonów przyznano 1,5 mln zł – w równym podziale na zadania małe i duże. Dzięki temu zagwarantowana jest realizacja co najmniej 4 projektów. Suma przeznaczona na projekty miejskie to 4 mln zł.
 • Głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną oraz w punktach konsultacyjnych. Projekty wybierać mogą mieszkańcy Wrocławia, którzy ukończyli 16 rok życia.
 • Głosujący może oddać dwa głosy na projekty ogólnomiejskie i dwa głosy na projekty rejonowe (jeden mały i jeden duży). Projekty rejonowe mogą być wybierane spośród różnych rejonów, niekoniecznie odpowiadającemu miejscu zamieszkania.
 • Realizacji zostaną poddane projekty z największą liczbą głosów, do wyczerpania puli przeznaczonej na dany rejon i przedział kwotowy. Dodatkowo projekt musi zdobyć co najmniej 100 głosów.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 2 stycznia – 17 lutego
 • Weryfikacja projektów: 20 lutego – 31 maja
 • Spotkania konsultacyjne: 1 – 30 czerwca
 • Możliwość wnoszenia poprawek do zgłoszeń: 1 czerwca – 7 lipca
 • Ponowna weryfikacja projektów: 10 lipca – 24 sierpnia
 • Głosowanie: 15 września – 2 października
 • Ogłoszenie wyników: do końca października – WYNIKI

strona internetowa | regulamin

 • Projekt może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Zielonej Góry, który ukończył 16 lat. Pomysły zgłaszać mogą również instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Każda osoba lub podmiot może zgłosić maksymalnie pięć projektów.
 • Formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, w Biurze Analiza i Rozwoju Urzędu Miasta (al. Niepodległości 13) bądź przesłać wypełniony skan formularza na adres [email protected].
 • Projekty zostały podzielone na ogólnomiejskie (do kwoty 1 mln zł) oraz dzielnicowe (do 200 tys. zł).
 • Dzielnice wyznaczono jedynie w obszarze miasta, sprzed zmiany granic z 1 stycznia 2015 r.
 • W głosowaniu mogą wziąć osoby, które ukończyły 13 lat.
 • Głosowanie odbędzie się z formie elektronicznej (ankieta internetowa), wypełnione formularze będzie można również wrzucić do urny bądź wysłać jej skan.
 • Wybrać można jeden projekt ogólnomiejski oraz jeden dzielnicowy, przy czym można wskazać dzielnicę inną od miejsca zamieszkania.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 15 lipca – 30 września
 • Weryfikacja projektów: 30 września – 20 października
 • Głosowanie: 20 października – 15 listopada
 • Ogłoszenie wyników: do 15 grudnia – WYNIKI

strona internetowa | regulamin

 • Zadania mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa. Propozycje wnosić można poprzez formularz – osobiście, pocztowo na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź) lub elektronicznie – poprzez wysłanie skanu formularza na adres
 • Koszt zadania nie może być mniejszy niż 10 tys. zł i większy niż 300 tys. zł.
 • Projekty muszą znajdować się w subregionie zamieszkania zgłaszającego.
 • Każdy projekt musi być poparty przez 50 mieszkańców odpowiedniego subregionu.
 • Podział na subregiony:
  • Miasto Łódź;
  • subregion północny obejmujący powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki;
  • subregion wschodni obejmujący miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński;
  • subregion południowy obejmujący miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, łódzki wschodni;
  • subregion zachodni obejmujący powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański.
 • Pula budżetu wynosi 5 mln zł i podzielona jest równo pomiędzy wszystkie subregiony.
 • Zgłoszone projekty przejdą weryfikację formalno-prawną.
 • Głosowanie odbywa się internetowo oraz w sposób tradycyjny w wyznaczonych miejscach, karty do głosowania można również wysłać na adres al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź, z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.
 • Każdy wskazać może trzy projekty z jednego wybranego subregionu (niekoniecznie zgodnego z miejscem zamieszkania). Projektom należy przyporządkować 3, 2 lub 1 punkt, gdzie 3 punkty przyznaje się propozycji zadania, którą popiera się najbardziej, a 1 punkt – propozycji zadania, którą popiera się najmniej spośród wybranych.
 • Realizacji zostaną poddane projekty z największą liczbą głosów, do wyczerpania się puli budżetu. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w danym subregionie.

Harmonogram

strona internetowa | regulamin

 • Zgłoszenia mogą składać mieszkańcy województwa, którzy skończyli 16 rok życia. Propozycje wnosić można poprzez formularz – drogą internetową, osobiście lub pocztowo na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub jednej z Agend Zamiejscowych w: Oświęcimiu (ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ).
 • Zadania podzielono na małe (dotyczące jednego powiatu, koszt od 50 do 100 tys. zł) oraz duże (dotyczące przynajmniej dwóch powiatów w jednym subregionie, koszt od 100 do 400 tys. zł).
 • Zadania można składać jedynie zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania.
 • Do zgłoszeń projektów należy dołączyć listy poparcia z podpisami 30 lub 60 mieszkańców danego powiatu lub subregioniu, odpowiednio dla zadań małych i dużych.
 • Podział na subregiony:
  • Miasto Kraków;
  • subregion Tarnowski obejmujący miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;
  • subregion Sądecki obejmujący miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki;
  • subregion Podhalański obejmujący powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki;
  • subregion Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski;
  • subregion krakowskiego Obszaru Metropolitalnego obejmujący powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki.
 • Pula budżetu wynosi 8 mln zł i podzielona jest równo pomiędzy wszystkie subregiony.
 • Zgłoszone projekty przejdą weryfikację formalno-prawną.
 • Głosować będą mogli mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat. Kartę do głosowania będzie można złożyć drogą internetową, osobiście bądź listownie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego lub w jednej z Agend Zamiejscowych.
 • Na kartach do głosowania można wskazać jeden projekt powiatowy i jeden subregionalny. Przy czym w obydwu kategoriach projekty muszą być zgodne z miejscem zamieszkania.
 • Realizacji zostaną poddane projekty z największą liczbą głosów, do wyczerpania się puli budżetu.

Harmonogram

strona internetowa | regulamin

 • Propozycje zadań może składać każdy mieszkaniec województwa opolskiego, który ukończył 16 lat. Projekty należy zgłosić poprzez formularz, który następnie można przekazać drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.
 • Zadania zostały podzielone na powiatowe oraz subregionalne. Zadanie subregionalne służyć ma co najmniej mieszkańcom dwóch powiatów z jednego subregionu. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć przynajmniej 50 podpisów mieszkańców w przypadku propozycji projektu powiatowego lub 100 dla projektów subregionalnych.
 • Podział na subregiony jest następujący: 1 (miasto Opole, powiat opolski); 2 (powiaty nyski, brzeski); 3 (powiaty kluczborski, namysłowski, oleski); 4 (powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki); 5 (powiaty strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski)
 • Koszt proponowanego zadania musi znajdować się w przedziale 50-100 tys. zł dla zadań powiatowych oraz 70-150 tys. zł dla zadań subregionalnych.
 • Łączna pula budżetu wynosi 3 mln zł. Jest podzielona równo pomiędzy wszystkie subregiony.
 • Zgłoszone projekty przejdą weryfikację formalno-prawną oraz merytoryczną.
 • Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną, pocztową (kartę do głosowania należy zaadresować na adres UMWO: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem: Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE). Zagłosować można również osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego lub w jednym z punktów informacyjnych.
 • Na kartach do głosowania można wskazać jeden projekt powiatowy i jeden subregionalny. Przy czym w obydwu kategoriach projekty muszą być zgodne z miejscem zamieszkania.
 • Realizacji zostaną poddane projekty z największą liczbą głosów, z zastrzeżeniem, że w subregionie mogą być to maksymalnie dwa zadania subregionalne i przynajmniej jedno powiatowe.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów: 13 lutego – 10 marca
 • Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych do głosowania: do 11 kwietnia
 • Kampania promocyjna projektów: od 11 kwietnia
 • Głosowanie: 24 kwietnia – 19 maja
 • Ogłoszenie wyników: do 30 czerwca – WYNIKI

strona internetowa | regulamin

 Zobacz jak wyglądały budżety obywatelskie w poprzednich latach: