AKTUALNOŚCI

Wołomin prezentuje zmianę Studium. Ostatnie dni na uwagi do dokumentu w Radzyminie

Gmina Wołomin zmienia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Przypominamy też o ostatnich dniach na złożenie uwag do Studium Radzymina.

Wycinek z zaprezentowanej zmiany Studium Wołomina

Wycinek z zaprezentowanej zmiany Studium Wołomina

Więcej logistyki lub przemysłu wokół Wołomina

W gminie Wołomin zmiany obejmują m.in. wydzielenie większych terenów przemysłowych na północy oraz wschodzie gminy. W mieście wyznaczone będzie ponad 70 hektarów pod przemysł i logistykę. Korekty dotyczą też m.in. Ossowa i granic obszaru Parku Kulturowego “Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 2020 r.). W Studium nastąpiła aktualizacja bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Projekt był już wyłożony do wglądu. Od dziś do 2 kwietnia 2021 r. można ponownie zapoznać się z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument jest dostępny na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online proszone są, do 60 min. przed jej terminem, o wysłanie wiadomości e-mail, na adres [email protected] o następujących danych:

  • temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej dotyczącej projektu zmiany Studium”;
  • treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;
  • podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

Uwagi do projektu zmiany Studium składać można do 23 kwietnia 2021 r. (włącznie) można składać uwagi do projektu zmiany Studium. Mogą być wnoszone pocztą, doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie lub w formie elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres [email protected].

Link do projektu.

Radzymin: ostatnie dni na uwagi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zmieniła także sąsiednia gmina Radzymin. Dokument prezentowany był wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27.01.2021 r. do  17.02.2021 r.  Zainteresowani mogą również wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko, podając swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2021 r. pod adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin lub elektronicznie na adres: [email protected] oraz poprzez platformę ePUAP.

Link do projektu.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem polityki przestrzennej, przygotowywanym dla terenu całej gminy. Jest dokumentem obligatoryjnym, aczkolwiek nie jest aktem prawa miejscowego. Jest sporządzane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i uchwalane przez radę gminy. Składa się z części tekstowej oraz graficznej. Zadaniem studium jest diagnoza stanu istniejącego w gminie oraz wyznaczenie kierunków zagospodarowania terenu. Ustalenia zapisane w studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Dokumenty studium powstają na podstawie z dnia 21 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późniejszymi zmianami).