System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego źródłem Geoinformacji o Województwie Świętokrzyskim (sip.e-swietokrzyskie.pl)

Informacja przestrzenna towarzyszy ludziom od tysięcy lat, początkowo jako rysunki naskalne, następnie jako mapy papierowe, czy mapy na foliach i kliszach. Obecnie tego rodzaju informacje dostępne są również w postaci cyfrowej. Informacja przestrzenna przekazuje wiadomość o położeniu obiektów oraz ich właściwościach geometrycznych, odniesioną  do powierzchni Ziemi. Informacja przestrzenna to każda informacja na temat środowiska geograficznego, obiektów i zjawisk w przestrzeni otaczającej człowieka. Może ona dotyczyć m.in.: budynków, drzew, rzek, dróg czy przystanków autobusowych.

W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, mającego niewątpliwy wpływ na rozwój gospodarczy, oczywistym staje się wykorzystanie informacji i wiedzy, które są pozyskiwane i udostępniane drogą elektroniczną. Odpowiednie wykorzystanie scyfryzowanej informacji posiadającej kontekst przestrzenny, znacznie ułatwia proces decyzyjny, czyniąc go przy tym efektywniejszym. Można zatem stwierdzić, iż w podejmowaniu decyzji kluczowe jest zrozumienie kontekstu przestrzennego danego zagadnienia.

Nieustanne zmiany w otaczającej nas przestrzeni oraz związane z nimi tworzenie nowych standardów życia, wymusza konieczność dostępu do informacji w sposób prosty, nieograniczony miejscem ani czasem. Istotnym jest, iż wartość informacji zależy od jej wiarygodności, aktualności, a także sposobu jej prezentacji.

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ) zbudowany został na bazie współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa – Partnerów Projektu tj.: województwa, 13 powiatów i 102 gmin. Umożliwia on użytkownikom zbieranie, przetwarzanie, przygotowywanie oraz udostępnianie różnorodnych informacji z uwzględnieniem lokalizacji przestrzennej obiektów.

Istotnym elementem Systemu SIPWŚ są bazy danych, gromadzące wszelkie niezbędne informacje o elementach świata rzeczywistego. Zebrane, uporządkowane oraz zestandaryzowane dane z terenu całego województwa zostały udostępnione za pomocą serwisu internetowego – geoportalu SIPWŚ w postaci precyzyjnych, czytelnych map.  Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi obsługa SIPWŚ jest intuicyjna. Zaawansowane technologie i aplikacje informacyjno – komunikacyjne, za pomocą których zbudowano SIPWŚ pozwalają na bardzo szybki dostęp do danych, ich wyszukiwanie, selekcję oraz przeglądanie danych, prowadzenie analiz i uzyskiwanie gotowych raportów w postaci map i zestawień.

2 1

Połączenie danych przestrzennych i tekstowych pochodzących z różnych źródeł jest niezwykle użyteczne podczas planowania nowych inwestycji. Przykładowo: dzięki funkcjonalnościom oferowanym w Systemie SIPWŚ, inwestor zainteresowany zakupem działki pod budowę dowolnego obiektu lub terenem inwestycyjnym, otrzyma wszelkie niezbędne informacje, między innymi o numerach działek, ich powierzchni oraz użytkach gruntowych i dostępności sieci uzbrojenia terenu. Ma on również możliwość zapoznania się z obowiązującymi dokumentami planistycznymi (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz zweryfikowania dostępności do dróg publicznych. W krótkim czasie możliwe jest sprawdzenie i porównanie ze sobą różnych lokalizacji, ponieważ ich opis jest charakteryzowany poprzez te same atrybuty. Przygotowanie tak szerokiego wachlarza funkcjonalności ułatwia podjęcie właściwej decyzji  o wyborze optymalnego rozwiązania.

Narzędzia i funkcjonalności SIPWŚ znalazł bardzo szerokie zastosowanie w różnorodnych ewidencjach i rejestrach dokumentujących otaczający nas świat i zjawiska w nim zachodzące m.in. w zakresie:

 • ewidencji gruntów i budynków (w tym uzbrojenia terenu – np. inf. o przebiegu sieci kanalizacyjnej),
 • rejestru form ochrony przyrody,
 • gminnych ewidencji zabytków,
 • planowania przestrzennego,
 • danych o Funduszach Unijnych i ich wykorzystaniu,
 • inwestycji samorządowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • ekologii i ochrony środowiska,
 • turystyki, obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 • aktywności zawodowej i poziomu życia mieszkańców z uwzględnieniem aspektów opieki społecznej i wsparcia socjalnego,
 • komunikacji zbiorowej (linie komunikacyjne i baza przystankowa),
 • organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, organizacji non-profit oraz innych organizacji i ruchów społecznych wraz z zasięgiem ich oddziaływania.

Zbudowany System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego jest ważnym elementem kształtowania działań na rzecz zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju wszystkich jednostek samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego. System stanowi zarazem bogate i kompleksowe źródło ujednoliconej informacji dla obywateli, inwestorów oraz turystów.

Kolejnym etapem wdrażania SIPWŚ jest doskonalenie umiejętności pracy w Systemie przez pracowników  jednostek samorządu terytorialnego i poszerzanie wiedzy o dostępnych funkcjonalnościach celem jak najlepszego wykorzystania Systemu w realizacji zadań własnych gmin, powiatów i województwa.

Mając na względzie dotychczasowe sposoby wykorzystania SIPWŚ oraz szerokie możliwości jego rozwoju, przybliżenie idei SMART CITY – inteligentnego miasta i przeniesienie jej na organizm województwa świętokrzyskiego może znacząco wspomóc realizację prowadzonych projektów oraz procesów decyzyjnych. Integracja i usieciowienie danych prezentowanych w odpowiedni sposób za pomocą informacji przestrzennej w SIPWŚ, daje szansę na partycypację mieszkańców w zarządzaniu regionem, wzrost innowacyjności i podniesienie poziomu życia.

Zespół ds. Realizacji Projektu „e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

Marek Gołuch – Kierownik Projektu
Krzysztof Tomasik
Piotr Czarnecki
Izabela Malarska
Karolina Hatys
Izabela Walas
Katarzyna Grabowska
Justyna Lelas
Mateusz Florkiewicz

 Andrzej Sztokfisz – Zastępca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego

Roman Dziedzic – Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, Geodeta Województwa Świętokrzyskiego


Kontakt do autorów:

Marek Gołuch: [email protected]
Piotr Czarnecki: [email protected]
Katarzyna Grabowska: [email protected]


Więcej na temat realizacji idei smart city w polskich miastach, dowiecie się Państwo na konferencji Miasto 2.0 – Smart City, która odbędzie się 19 października w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.

Strona konferencji: http://www.computerworld.pl/konferencja/SmartCity2015 

smart city - 355x100