AKTUALNOŚCI

Sanok prezentuje projekt Studium

Sanok po raz kolejny prezentuje projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prezentacja dokumentu potrwa do 12 marca.

Burmistrza Miasta Sanoka poinformował w obwieszczeniu o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 12 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w pokoju nr 54 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2018r. w sali Herbowej Urzędu Miasta o godz. 13.00.

Dokument przygotowywany był od października 2015 roku. Nowe studium na uatrakcyjnić istniejące walory estetyczne, historyczne i kulturalne miasta oraz umożliwić ich odpowiednie pielęgnowanie. Sanok planuje także wzmocnić sferę produkcji.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r. Uwagi i wnioski mogą być też wnoszone ustnie do protokołu oraz mailowo na adres: [email protected]

Linki do pobrania:
Treść studium
Rysunek: kierunki zagospodarowania przestrzennego
Prognoza oddziaływania na środowisko