AKTUALNOŚCI

Rzeszów: kolejna zmiana studium

Władze Rzeszowa po raz 44 przystąpiły do wprowadzania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Fragment studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa

Prace planistyczne dotyczą obszaru o powierzchni około 2,3 ha w rejonie ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli. Wnioski do zmiany studium można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1,  35-064 Rzeszów,  w terminie do dnia 12 lipca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedmiotem zmiany jest umożliwienie wprowadzenia zabudowy wielorodzinnej. Uzasadnieniem do podjęcia uchwały Nr XLV/976/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 czerwca 2017 r. jest m.in. to, że aż 44% powierzchni mieszkaniowej jest zlokalizowana w zabudowie jednorodzinnej.

Skomplikowana jest sama sytuacja planistyczna w stolicy województwa podkarpackiego. Obowiązujące studium zostało przyjęte w lipcu 2000 roku, a sporządzono je na podstawie starej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obecna zmiana jest 44., w tamtym roku przystąpiono do trzech zmian dokumentu. Ogólnie nie uchwalono jeszcze 20 innych poprawek do studium.

Od momentu uchwalenia studium w Rzeszowie zaszły bardzo duże zmiany administracyjne – miasto powiększało swój obszar 6 razy, z 68 km kw. w 2006 do ponad 120 km kw. obecnie. W tym roku miały miejsce konsultacje społeczne dotyczące kolejnych przyłączeń. Do Rzeszowa przyłączono tereny gminy Głogów Małopolski, Krasne, Tyczyn, Boguchwała i Świlcza. W rezultacie na terenie miasta obowiązuje sześć różnych studiów.

W październiku 2011 roku Rada Miasta przystąpiła do opracowania nowego dokumentu dla Rzeszowa w nowych granicach administracyjnych. Podjęcie uchwały nastąpiło po niemal dwóch latach, jednakże projekt nigdy nie został wyłożony do publicznego wglądu.

Procedura planistyczna w polskich miastach