AKTUALNOŚCI

Ponowne wyłożenie Studium dla Pruszkowa

Po dwóch wyłożeniach publicznych oraz nieudanej próbie przyjęcia uchwały, projekt Studium miasta Pruszków zaprezentowany zostanie po raz trzeci.

Wycinek prezentowanego Studium dla Pruszkowa

Wycinek prezentowanego Studium dla Pruszkowa

Uaktualniony dokument dostępny jest do 21 września w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Pruszków. Konsultacje prowadzone są poza ustawową procedurą sporządzania Studium, a więc odbędą się jeszcze raz – w wersji ustawowej.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastąpi prawdopodobnie w IV kwartale br. po przeanalizowaniu wniosków z obecnych konsultacji.

Obowiązujące Studium pochodzi z listopada 2000 roku. Prace nad nowym dokumentem rozpoczęto w roku 2006 i trwają one do dziś. Około 80% powierzchni miasta ma przesądzone przeznaczenia w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Poprzednie Studium prezentowane o dzień za krótko

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa po raz pierwszy prezentowane było od 15 grudnia 2017 r. do 12 lutego 2018 r. oraz było wyłożone do wglądu publicznego od 26 lutego 2018 r. do 26 marca 2018 r., z trzema dyskusjami publicznymi, a następnie przedłożone Radzie Miasta do uchwalenia w czerwcu tego samego roku.

Już w sierpniu Wojewoda unieważnił uchwałę o studium dla Pruszkowa. Okazało się bowiem, że Studium wyłożone było do wglądu nie przez 30 dni, a przez 29. Natomiast zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzający projekt studium powinien wyłożyć dokument do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni i zorganizować w tym czasie dyskusję publiczną o jego treści. Ten warunek nie został spełniony.

Teraz Studium przyjmą już nowe władze Pruszkowa, które zmieniły się po wyborach samorządowych z listopada 2018 roku.