Rozgraniczenie nieruchomości – cz.3

Postępowanie administracyjne zostaje zakończone w chwili wydania decyzji administracyjnej o rozgraniczenie, która nie została zaskarżona do sądu lub podczas zawarcia ugody przed geodetą.Istnieją jednak dwie możliwości wkroczenia na etap postępowania sądowego.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

PRZYPADEK 1. Jedna ze stron, mimo że podpisała protokół, zmienia zdanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji, żąda przekazania sprawy sądowi[1]. Organ całą dokumentację wraz ze swoją opinią przekazuje sądowi. Na tym etapie postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości należy do sądu rejonowego. Sprawa toczy się przed sądem z udziałem geodety, który na polecenie sądu sporządza swoją opinię. Sąd w oparciu o posiadane dowody, a często także wizje terenową, wydaje postanowienie o rozgraniczeniu nieruchomości. Po wydaniu i uprawomocnieniu się postanowienia o rozgraniczenie nieruchomości, jest ono wykonywane przez komornika z udziałem geodety. Na wydane postanowienie  przysługuje stronom apelacja do sądu okręgowego.

Działania sądu nie są kontynuacją procedury administracyjnej. Sąd sam zapoznaje się ze sprawą. Nie pełni także funkcji organu nadzorczego w stosunku do czynności organu administracyjnego. Sąd kieruje się przepisami kodeksu cywilnego, który normuje czynności w przypadku, gdy granice gruntów stały  się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić. Ustawa wskazuje, że granice  ustala się według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między zainteresowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną[2].

PRZYPADEK 2. Wieloletni zaogniony spór. Geodeta mimo usilnych zabiegów nie może doprowadzić do zawarcia ugody. Tymczasowo utrwala punkty graniczne w trzech wariantach według: ostatniego stanu spokojnego  posiadania, dokumentów oraz wskazań każdej ze stron.[3] Geodeta sporządza opinię, w której obok opisania sprawy proponuje własny wariant przebiegu granicy. Całość dokumentacji wraz z opinią przekazuje organowi prowadzącemu sprawy rozgraniczeniowe. Organ ocenia prawidłowość wykonania dotychczasowych czynności przez geodetę, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpoznania sądowi. Sprawę prowadzi sąd, który w oparciu posiadane dowody wydaje postanowienie o rozgraniczeniu nieruchomości.  Pozostałe czynności zachodzą jak w sytuacji przedstawionej powyżej.

BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY ROZGRANICZANIU NIERUCHOMOŚCI NAJCZĘŚCIEJ

 1. Rozgraniczenie nieruchomości nie służy do przeniesienia własności części nieruchomości. Służy ono tylko ustaleniu przebiegu granic wg stanu prawnego. Przeniesienie własności  powinno być realizowane przez podział, sprzedaż lub zamianę.

2. Nie można ustalić przebiegu granic na podstawie oświadczenia stron. Nawet jeśli jest ono zgodne, to najważniejszy jest przebieg wskazany przez mapy, dokumenty, znaki i ślady graniczne.

3. Geodeta wykonujący rozgraniczenie nieruchomości musi zostać upoważniony do tego celu imiennie (przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta) oraz posiadać do tego celu odpowiednie uprawnienia zawodowe. Czynności ustalania przebiegu granic musi on wykonać osobiście (nie może tego zlecić np. innemu geodecie ze swojej firmy).

4. Akt ugody musi zostać podpisany przez wszystkich właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości,  w innym przypadku jest on nieważny.

RÓŻNICA MIĘDZY ROZGRANICZENIEM NIERUCHOMOŚCI A WZNOWIENIEM GRANIC

Rozgraniczać można jedynie sąsiadujące z sobą nieruchomości (odrębne nieruchomości), o ile granice między tymi nieruchomościami nie zostały wcześniej ustalone i oznaczone w innym trybie postępowania. Odrębnym pojęciem jest wznowienie granic, które ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku wcześniejszego postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania – na przykład podziałowego, wywłaszczenia, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu. Wznowienie  granic polega więc na odnalezieniu istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi. Wznowienie granic nie jest elementem postępowania  administracyjnego, ani sądowego jak w przypadku rozgraniczenia nieruchomości, a  jedynie czynnością techniczną. Jedyną właściwością łączącą te dwa pojęcia jest fakt, iż oba dokonywane mogą być tylko między sąsiadującymi gruntami.

[1] Art. 33 ust.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne

[2] Art. 153 Kodeks cywilny

[3] Art. 34 ust.1 Prawo geodezyjne i kartograficzne