AKTUALNOŚCI

Podział nieruchomości – cz.4

Ostatnia część opracowania procedury podziału nieruchomości dotyczy podziału nieruchomości rolnych i leśnych. Istotny jest fakt, że podział tych nieruchomości wyłączony został ze stosowania ustaleń wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czym są nieruchomości rolne i leśne?

Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także użytki kopalne, nieużytki i drogi wchodzące w skład nieruchomości rolnych, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kiedy można dokonać podziału?

Teoretycznie pod względem geometrycznym w przypadku braku planu miejscowego, podziału można dokonać w dowolny sposób w trybie podziału nieruchomości rolnej lub leśnej, zachowując jedynie wymóg minimalnej powierzchni 0,3000 ha.

Dla działek gruntów przeznaczonych w MPZP na cele rolne lub leśne lub wykorzystywanych na cele rolne lub leśne (jeśli nie ma planów miejscowych) nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania administracyjnego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Istnieją jednak dwa wyjątki, gdy:

 • dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych
 • spowoduje to wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha

(przy czym podział taki jest dopuszczalny pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub pod uregulowanie granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna).

Jaki jest przebieg postępowania?

 1. Uzyskanie od wójta/burmistrza/prezydenta miasta zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP na cele rolne i leśne lub w przypadku braku MPZP złożenie przez właściciel oświadczenia o nieposiadaniu przez niego decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Zlecenie podziału przez właściciela lub użytkownika wieczystego jednostce wykonawstwa geodezyjnego
 3. Zgłoszenie podziału nieruchomości w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej
 4. Analiza otrzymanych materiałów otrzymanych z PODGiK i zawiadomienie stron o terminie przyjęcia granic
 5. Przyjęcie granic nieruchomości oraz sporządzenie protokołu przyjęcia granic wraz ze szkicem
 6. Sporządzenie synchronizacyjnego wykazu zmian danych ewidencyjnych działki (w szczególnych przypadkach)
 7. Opracowanie projektu podziału nieruchomości rolnej
 8. Sporządzenie zgłoszenia zmian oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych dla podzielonej działki
 9. Skompletowanie i przekazaniu operatu do PODGiK
 10. Sprawdzenie i poświadczenie przez ośrodek dokumentów (w tym mapy z podziałem do celów prawnych)
 11. Wprowadzenie zmian w ewidencji oraz księdze wieczystej na wniosek właściciela

( na podstawie: Malina Ryszard, Kowalczyk Marian, Geodezja katastralna. Procedury geodezyjne i prawne. Przykłady operatów, Wydawnictwo Gall, 2009 r., str.201)