NSA: Referendum nie może decydować o planowaniu przestrzennym

Najwyższy Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można przeprowadzić referendum w sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, gdyż stanowiłoby to ograniczenie w zakresie władztwa planistycznego.

NSA oddalił skargę kasacyjną w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego związanej z procedurą planistyczną. Wcześniej taką samą decyzję podjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Chodzi tu o mieszkańców Lwówka w województwie wielkopolskim, którzy domagali się przeprowadzenia referendum w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych. W kwietniu ubiegłego roku powiadomili o tym zamiarze burmistrza, a dwa miesiące później złożony został wniosek. Pytanie miało brzmieć

“Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwaleniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, których zapisy określają odległość poszczególnej budowli siłowni wiatrowej nie mniejszą niż 3 km od strefy zabudowy mieszkaniowej?”

Zagłosowanie na “tak” oznaczałoby więc brak możliwości lokowania na terenie gminy elektrowni, gdyż biorąc pod uwagę sieć osadniczą w gminie nie ma możliwości wyznaczenia takiego obszaru.

Zdaniem WSA przesądzenie w trybie referendum gminnego o zmianach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach prowadziłoby do rozwiązań sprzecznym z prawem, w tym naruszeniami w procedurze planistycznej, w tym ingerencji w kompetencje Rady Gminy, organów upoważnionych do uzgadniania projektów studium oraz planów. Dodatkowo, naruszony zostałby tryb przygotowania do uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych.

Zgodnie z wyrokami WSA i NSA, mieszkańcy nie mogą w drodze referendum lokalnego decydować o odległości farm wiatrowych od zabudowy, ale też o innych aspektach związanych z procedurą planistyczną. Przeprowadzenie takiego referendum wiązałoby się z rozstrzygnięciami sprzecznymi z prawem.