Ustawa krajobrazowa przyjęta przez Sejm

20 marca 2015 podczas 89. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu – tzw. ustawę krajobrazową. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 236 posłów, 183 było przeciw, wstrzymało się 7.

Proces legislacyjny został zainicjowany w lipcu 2013 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Następnie prace skierowano do nadzwyczajnej podkomisji, w której zasiadali członkowie sejmowych komisji Kultury i Środków Przekazu, Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przez ten okres treść dokumentu znacząco się zmieniła. Odrzucono zapisy o dominacie przestrzennej i urbanistycznych zasadach ochrony krajobrazu.

Pomimo odrzucenia niektórych zapisów zatwierdzona przez Sejm wersja pomoże samorządom w utrzymywaniu odpowiednich wartości krajobrazu, i co najczęściej dało się słyszeć – będzie podstawą do walki z chaosem reklamowym.

Ustawa krajobrazowa wprowadza do innych aktów prawnych szereg definicji, m.in.: reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazów kulturowych i priorytetowych. Jednostki samorządu terytorialnego do dyspozycji będą miały nowe instrumenty mające na celu podniesienie jakości przestrzeni publicznych. Rady gmin określać będą mogły zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Na konkretnie wyznaczonych obszarach wprowadzać można np. zakazy lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych i zarządzić wymóg dostosowania stanu istniejącego do założeń uchwały. Dokument ten będzie posiadał status aktu prawa miejscowego. Dla obszarów z zatwierdzonymi “zasadami i warunkami…” gmina dodatkowo będzie mogła wprowadzić opłatę reklamową od posiadania tablic i urządzeń reklamowych.

Samorządy wojewódzkie zobowiązane zostały do wykonywania audytu krajobrazowego. Będzie on charakteryzował krajobraz występujący na obszarze województwa, wskazywane będą w nim zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazowych oraz rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazu. Zapisy audytu będą musiały być uwzględniane przy sporządzaniu SUiKZP, MPZP oraz planów ochrony. Szczegółowe wytyczne dotyczące audytu krajobrazowego zawierać będzie rozporządzenie Rady Ministrów. Pierwszy taki dokument musi zostać sporządzony w okresie do 3 lat od wejścia ustawy w życie, następne nie rzadziej niż co 20 lat.

Wprowadzona ustawa wnosi zmiany do 10 już obowiązujących ustaw: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu wykroczeń, o drogach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, Prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie przyrody oraz ustaw oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W ostatnim etapie procesu legislacyjnego ustawą zajmie się Senat.