Ministerstwo szuka autorów do publikacji o mobilności w planowaniu przestrzennym

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło w tym tygodniu przetarg na merytoryczne opracowanie publikacji o zrównoważonej mobilności w planowaniu przestrzennym. Publikacja o takim roboczym tytule przygotowana będzie musiała być w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy.

Ministerstwo Infrastruktury; fot. Wojciech Wojtowicz

Publikacja Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym ma promować ideę zrównoważonej mobilności, możliwej do zastosowania w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu rozwojem obszarów zurbanizowanych w Polsce. Promować ma rozwiązania, uwzględniające długookresowe cele i potrzeby, możliwe do wykorzystania i rozwijania przez odbiorców. Stanowić ma kompendium wiedzy w zakresie proponowanych rozwiązań i kierunków działań, jak i sposobów ich wdrożenia. Zrównoważona mobilność przedstawiona ma być również w kontekście uwzględniania potrzeb związanych ze zmianami klimatycznymi i potrzebą adaptacji do tych zmian oraz zwiększeniem efektywności energetycznej, przyczyniającej się do zmniejszenia antropopresji,
zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności transportu.

Wśród wymagań Ministerstwa znajdziemy m.in. zapis o składzie zespołu ekspertów realizującego publikację. Składać ma się co najmniej z 6 osób, w tym:

  • osoby posiadającej stopień naukowy minimum doktora lub tytuł naukowy profesora w dziedzinie gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika w co najmniej 5 usługach, których przedmiotem były usługi doradczo-eksperckie, projekty badawcze lub przygotowanie opracowań w zakresie planowania przestrzennego lub mobilności w planowaniu przestrzennym (w tym „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”)
  • eksperta w zakresie inżynierii ruchu drogowego, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe II-go stopnia w obszarze inżynierii ruchu drogowego i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert jako członek zespołu autorskiego był odpowiedzialny za wykonanie co najmniej 2 opracowań „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”
  • eksperta w zakresie urbanistyki (wykształcenie co najmniej II-go stopnia w obszarze gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki lub budownictwa), który w okresie ostatnich
    5 lat przed upływem terminu składania ofert jako członek zespołu autorskiego był odpowiedzialny za wykonanie co najmniej dwóch opracowań „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętych do realizacji projektów przestrzeni publicznych lub projektów rozwiązań transportowych uwzględniających transport pieszy, lub rowerowy lub zbiorowy;
  • socjologa lub psychologa, autora co najmniej dwóch opracowań dotyczących zachowań komunikacyjnych w ciągu ostatnich pięciu lat;
  • eksperta w zakresie statystyki, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe II-go stopnia w obszarze geografii lub statystyki i brał udział w realizacji co najmniej dwóch projektach badań poświęconych mobilności;
  • eksperta w zakresie środowiska, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe II-go stopnia w obszarze ochrony środowiska, inżynierii środowiska, architektury krajobrazu lub kierunków pokrewnych, który w okresie ostatnich 5 lat był autorem minimum dwóch opracowań prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych lub dokumentacji środowiskowych dla projektów inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury transportowej;projektów poświęconych mobilności ludności oraz był autorem/współautorem raportów z tych badań lub był autorem dwóch książek poświęconych zagadnieniom mobilności
  • redaktora posiadającego doświadczenie zawodowe związane bezpośrednio z redakcją i korektą językową tekstów, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert był odpowiedzialny za redakcję i korektę językową co najmniej 5 publikacji;

Chętni musza przygotować taki zespół ekspercki w ciągu dwóch tygodni, bowiem termin składania ofert mija 4-go stycznia o godzinie 11:00. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa.