46. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Rozpoczęła się 46. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii

 • prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek,
 • prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek,
 • rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek,
 • rozprawy habilitacyjne – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek oraz dyplomów honorowych,
 • krajowe publikacje – maksymalnie 4 nagrody w formie dyplomów honorowych.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane

 • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu:

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać

 • za prace dyplomowe – rady wydziałów uczelni, rady naukowe uczelni lub jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za rozprawy habilitacyjne – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 • za publikacje krajowe – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek.

Załączniki do wniosku

 • w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe
  • recenzję pracy wystawianą przez dziekana, recenzenta pracy lub promotora pracy,
  • egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
  • egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;
 • w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie i habilitacyjne
  • opinię jednostki zatrudniającej autora pracy lub wnioskującej,
  • minimum dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
  • prawomocną uchwałę rady wydziału albo rady naukowej właściwej jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego,
  • egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;
 • w przypadku publikacji
  • minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
  • egzemplarz publikacji w wersji papierowej.

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć do 10 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa) na adres: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, z dopiskiem na kopercie “KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA – Wybitne osiągnięcia naukowe” lub w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Patrycją Sidor tel. 22 522 57 31, e-mail: Patrycja.Sidor[at]miir.gov.pl.

źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju