Lubuskie z nowym planem zagospodarowania przestrzennego

23 kwietnia radni sejmiku województwa lubuskiego przyjęli nowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku województwa radni przy 25 głosach za oraz 2 głosach wstrzymujących się przyjęto dokument o pełnej nazwie: „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.” (PZPWL).

Prace nad dokumentem trwały prawie cztery lata. W procedurze planistycznej w ramach transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko brała również strona niemiecka. Władze kraju związkowego, samorządów lokalnych oraz mieszkańcy wyrażali obawy związane z potencjalną możliwością realizacji kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody.

Plan województwa wprowadza ustawowe nowe elementy opracowania tj. obszary funkcjonalne oraz plany zagospodarowania przestrzennego ośrodków wojewódzkich. Przełożyło się to jednoznacznie na strukturę dokumentu, który został podzielony na cztery tomy. W pierwszym zawarto uwarunkowania oraz kierunki polityki i zagospodarowania przestrzennego wszystkich  82 gmin województwa. Tomy drugi porusza problematykę miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Gorzowa Wlkp. W jego granicach poza miastem wojewódzkim znalazły się gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa i Santok. Gmina Lubiszyn po raz pierwszy znalazła się w obszarze funkcjonalnym Gorzowa, wcześniej takich powiązań nie wskazywała KPZK, gmina nie uczestniczy również w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Trzeci tom PZPWL poświęcony jest miejskiemu obszarowi funkcjonalnemu Zielonej Góry – w trakcie delimitacji włączono do niego Zieloną Górę, gminy miejsko-wiejskie Czerwieńsk, Sulechów oraz gminy wiejskie Świdnica i Zabór. W ostatnim tomie w formie kart zebrano wytyczne dla gmin, które powinny znaleźć się w ich studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Synteza kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego

Ogólnie rzecz biorąc plan województwa nakreśla wielokierunkową wizję rozwoju pod względem przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym. Zrównoważone działania w zakresie często sprzecznych i wykluczających się dziedzin jak ochrona środowiska, gospodarka, turystyka, komunikacja i transport, infrastruktura techniczna zapewnić mają osiągnięcie wysokiego poziomu życia oraz wysoką pozycję ekonomiczną na tle kraju.

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego oparto na realizacji celów strategicznych i operacyjnych, które mają być monitorowane co cztery lata:

Cel strategiczny 1. Spójność terytorialna

1.1. Zrównoważony rozwój struktury osadniczej regionu w tym rozwój funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich oraz rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich zgodnie z ich potencjałem i w oparciu o ich wzajemne powiązania funkcjonalne;

1.2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;

1.3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do ośrodków administracyjnych;

1.4. Rozwój infrastruktury technicznej, wzmacniającej ład ekologiczny;

1.5. Rozwój infrastruktury i systemów zapobiegania zagrożeniom.

 

Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój społeczny

2.1. Wzrost dostępności do usług medycznych i wspieranie profilaktyki zdrowotnej;

2.2. Rozwój szkolnictwa w oparciu o potrzeby regionalnego rynku pracy;

2.3. Wzrost dostępności do atrakcyjnej oferty kulturalnej i sportowej;

2.4. Wspieranie włączenia zawodowego i społecznego;

2.5. Dostosowanie usług społecznych do zmian trendów demograficznych;

2.6. Rozwój i usprawnienie systemu transportu publicznego;

2.7. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego oraz budowanie na nich tożsamości regionalnej;

2.8. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych;

 

Cel strategiczny 3. Rozwój konkurencyjnej gospodarki

3.1. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego sektora gospodarczego;

3.2. Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej;

3.3. Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;

3.4. Rozwój i promocja specjalnych stref ekonomicznych;

3.5. Wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez inwestycje służące edukacji;

3.6. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej;

3.7. Rozwój sieci transportowej;

3.8. Racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin;

3.9. Rozbudowa infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska;

3.10. Poprawa jakości rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

3.11. Kreowanie wizerunku i promocja marki Lubuskie;

3.12. Rozwój potencjału turystycznego województwa;

3.13. Efektywne zarządzanie regionem.

Po uchwaleniu przez sejmik województwa dokumentacja formalno-prawna planu zagospodarowania przestrzennego województwa została przekazana Wojewodzie Lubuskiemu. Dokument wejdzie w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.