AKTUALNOŚCI

Łódzkie: nowy plan zagospodarowania województwa

28 sierpnia Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął nowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi.

Prace nad nowym planem województwa rozpoczęły się w styczniu 2015 roku, prowadzone były przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Z treścią dokumentu (uchwała Nr LV/679/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018) można zapoznać się na stronach BPPWŁ.

Głównymi wyzwaniami rozwoju przestrzennego województwa jest m.in. przeciwdziałanie procesom depopulacji ośrodków miejskich oraz peryferyzacji obszarów wiejskich, wzmocnienie transportowej dostępności regionu, zwiększenie jakości i integracja publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym integralną częścią planu województwa jest plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF). W skład MOF wchodzi łącznie 28 gmin powiatów: łódzkiego grodzkiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego  i zgierskiego. Do najważniejszych wyzwań rozwoju przestrzennego MOF Łodzi zaliczono w szczególności: zdyskontowanie bardzo dogodnego położenia w kraju i przestrzeni europejskiej w kontekście wzrostu dostępności transportowej, zwiększenie spójności przestrzennej i rozwój publicznego transportu zbiorowego, zwiększenie atrakcyjności osadniczej w kontekście jakości środowiska, minimalizację problemów związanych z procesami suburbanizacji i kształtowaniem ładu przestrzennego, rozwój funkcji metropolitalnych i kreowanie wizerunku obszaru z wykorzystaniem potencjału endogenicznego i dziedzictwa kulturowego.

Dokument wszedł w życie z dniem podjęcia. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany procedowanych planów miejscowych oraz studiów, poprzez uwzględnienie w nich inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. W niezbędnym zakresie trzeba również ponowić uzgodnienia z Wojewodą oraz Zarządem Województwa.