AKTUALNOŚCI

WSA: Decyzje o warunkach zabudowy wydawane dla terenów, a nie działek

Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wydawana dla określonej (oznaczonej geodezyjnie) “działki”, lecz dla określonego “terenu”. Potwierdza to historia wyroku dotyczącego jednej z wydanych decyzji.

fot. Karl-Ludwig Poggemann / lic. CC BY 2.0

Decyzja w tej sprawie wydana została dla działki “nieistniejącej” (w znaczeniu geodezyjnym) w dniu jej wydania, Choć w wyniku geodezyjnego podziału takiej działki lub scalenia działek zmienił się opis terenu, to nie przestaje on istnieć. Teren, dla którego ustala się warunki zabudowy w konkretnej decyzji,, może obejmować jedną lub wiele działek geodezyjnych. Jednak ich wymienienie służy głównie identyfikacji tego terenu oraz wyznaczeniu jego granic. Treść tej konkretnej decyzji “WZ” nie budzi wątpliwości, ponieważ wynika także z jej załączników graficznych.

Z przepisu art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jasno wynika (zob. zwłaszcza pkt 2, 3 i 4 ww. przepisu), że decyzja o warunkach zabudowy nie jest wydawana dla określonej (oznaczonej geodezyjnie) “działki”, lecz dla określonego “terenu”.

Sprawa dotyczyła również błędnego przypisania numeru jednej z działek. WSA w Poznaniu uznał, że jeśli na dołączonych mapach sytuacyjnych obszar inwestycji został zakreślony prawidłowo, a także jeśli w samej analizie urbanistycznej prawidłowo wskazano, że inwestycja obejmuje działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym. W przypadku pomylenia jednej cyfry domniemać należy omyłkę pisarską.

Za: Wyrok WSA w Poznaniu z 7 grudnia 2017 r. IV SA/Po 684/17