AKTUALNOŚCI

Konkurs “Poznań – centrum od nowa”

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum Poznania, o którym wspominaliśmy przed dwoma tygodniami.

Przedmiotem konkursu jest wypracowanie idei i konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej, koncepcji uwzględniających optymalne rozwiązania komunikacyjne (kołowe, tramwajowe, piesze, rowerowe) powiązane ze strukturą zieleni, oświetleniem, elementami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi (sezonowymi) i innymi elementami wyposażenia ulicy – z poszanowaniem funkcji mieszkaniowych, handlowo-usługowych, kulturowych, publicznych itp., przywracających rangę należną temu obszarowi. Bardzo ważne jest kompleksowe potraktowanie wszystkich ulic i miejsc wchodzących w zakres opracowania będących dziś nierzadko przestrzeniami o skrajnie różnym wyrazie estetycznym i funkcjonującymi na odmiennych zasadach. Istotą projektu powinny być harmonia pomiędzy istniejącą tkanką urbanistyczno-architektoniczną, a proponowanymi rozwiązaniami służącymi wyeksponowaniu i wykorzystaniu atutów oraz rangi jednej z najważniejszych przestrzeni miasta.

Poznań konkurs zasięg

Jest to konkurs otwarty, jednoetapowy, studialny, w którym uczestnicy konkursu przesyłają zgłoszenie udziału w konkursie i na tej podstawie składają pracę konkursową. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się wykształceniem architektonicznym (mgr inż. arch.), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wykształcenie architektoniczne (mgr inż. arch.) lub podmioty te występujące wspólnie.

Pula nagród w konkursie to 50 tys. złotych, a także przewidziana jest możliwość kontynuacji działań projektowych. Organizator przewiduje następujący podział nagród:
I nagroda – 25 000 złotych
II nagroda – 15 000 złotych
III nagroda – 10 000 złotych
Przyznane będą także dwa wyróżnienia.

Zgodnie z regulaminem, prace konkursowe należy składać do 29 października. Przed rozstrzygnięciem konkursu, z uwagi na kontekst społeczny związany z przygotowaniem tego konkursu zorganizowana zostanie publiczna prezentacja wybranych prac konkursowych oraz dyskusja z mieszkańcami, użytkownikami ulic i placów objętych terenem opracowania konkursowego i innymi zainteresowanymi, jako procedura wspomagająca pracę Sądu Konkursowego. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 27 listopada.

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu, e-mail: [email protected]. Więcej informacji o konkursie na stronie stowarzyszenia. Regulamin oraz materiały niezbędne do konkursu znaleźć można na dedykowanej stronie internetowej.