AKTUALNOŚCI

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku w Końskich

Gmina Końskie przy wsparciu organizacyjnym SARP o. Kielce zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku w Końskich.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będące członkami Izby Architektów RP oraz podmioty, które będą dysponowały osobą (osobami) posiadającymi takie uprawnienia. W opracowaniu pracy konkursowej powinny brać również osoby uprawnione do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej i instalacyjnej. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy konkursu zaproszeni przez Organizatora konkursu do złożenia prac konkursowych po weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Kryteria oceny prac konkursowych:

  • Pomysłowość zaproponowanych rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe – 50
  • Funkcjonalność proponowanych rozwiązań – 35
  • Ekonomia rozwiązań technicznych, materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji oraz koszty eksploatacyjne – 15

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

  • 14.01.2016, godzina 14:00; Siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

  • 15.03.2016 r., godz. 20:00; Siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce

Rodzaj i wysokość nagród:

  • I nagroda: 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem
  • II nagroda: 15 000 zł
  • Wyróżnienie: 10 000 zł

Regulamin konkursu i więcej informacji na stronie SARP Kielce.

Konskie granica