Rozpoczęto nabór wniosków o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpoczął nabór wniosków do konkursu o nagrodę za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Jest to 55. edycja konkursu. O Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dziedzinie architektury i budownictwa rywalizować mogą autorzy projektów projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych, projektów zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku oraz projektów zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych. Wnioski o przyznanie tej nagrody zgłaszać mogą sami twórzy, ale i “jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonej pracy twórczej”. Do wniosku dołączone powinny być informacje o lokalizacji i charakterystyce obiektu, a także wizualizacje i dokumentacja fotograficzna.

Konkurować o Nagrodę w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego mogą gminy i województwa, autorzy dokumentów planistycznych takich jak: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województw. Dokumenty do konkursu zgłaszać mogą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, radni gmin, marszałkowie województw i inni członkowie zarządu województw, radni sejmików województw, w zakresie projektów dotyczących reprezentowanych przez nich odpowiednio gmin lub województw.

W obu przypadkach warunkiem jest rozpoczęcie użytkowania lub uchwalenie w okresie nie dłuższym niż 3 lata temu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu zrealizowanego projektu do Ministra za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji – według tego wzoru. Wnioski wraz z dokumentami należy składać w terminie do 30 czerwca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

z dopiskiem na kopercie “Konkurs o Nagrodę Ministra – Wybitne osiągnięcia twórcze”.