Kodeks urbanistyczno-budowlany – składanie uwag

Jeszcze tylko kilka dni można składać uwagi do projektu kodeksu. Kodeks urbanistyczno-budowlany ministerstwo przedstawiło w podstawowej wersji i zachęca do wypowiadania się na jego temat Propozycje i opinie można składać do 7 lipca br.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przedstawiła wersję podstawową projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Kodeks obejmie swoimi regulacjami proces budowlany od etapu planowania  przez przystępowanie do robót budowlanych, ich realizację oraz utrzymanie obiektu budowlanego.

Kodeks składa się z 11 działów (szczegółowo opiszemy je wkrótce):

 • I – Przepisy ogólne – wraz z definicjami i objaśnieniami odnośnie regulacji
 • II – Uczestnicy procesu inwestycyjno-budowlanego – określone tu są prawa i obowiązki uczestników całego procesu budowlanego
 • III – Planowe gospodarowanie przestrzenią – omówione tu jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, plany miejscowe, przepisy urbanistyczne i współpraca inwestora z gminą przy projektach urbanistycznych
 • IV – Inwestowanie  na obszarach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • V – Przygotowanie terenów pod inwestycje – obejmuje on rozwój infrastruktury technicznej, scalenie gruntów oraz opłaty adiacenckie i rozliczenia katastralne
 • VI – Realizacja inwestycji – reguluje zagadnienia omawiane w prawie budowlanym
 • VII – Szczególne zasady  przygotowania i realizacji inwestycji celu publicznego – omawiane zagadnienia odnośnie lokalizacji takich inwestycji i ich oddziaływania na środowisko oraz wywłaszczenie gruntów
 • VIII – Utrzymanie obiektów budowlanych
 • IX – Kontrola i nadzór procesu inwestycyjno-budowlanego
 • X – Krajowy Rejestr Budowlany
 • XI – przepisy końcowe

Kodeks zastąpi kilka innych obecnie obowiązujących ustaw m.in. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. (poza działami o planowaniu ponadlokalnym). W efekcie jego wejścia w życie gminy będą musiały racjonalnie przeznaczać tereny pod zabudowę. Konieczne będą szerokie analizy i studia dla planowania przestrzennego. Wprowadzi obowiązek planistyczny dla wszystkich tych obszarów, które mają być czynne inwestycyjnie, w szczególności dla obszarów nowej zabudowy.

Uwagi, opinie i propozycje można przesyłać na adres e-mail: [email protected] do 7 lipca.

Pełny tekst projektu znajdą państwo tutaj.