Kielce konsultują uchwałę krajobrazową

Gotowy jest projekt uchwały krajobrazowej Kielc. Jego wyłożenie rozpocznie się w czwartek 22 lipca i potrwa do 23 sierpnia tego roku.

Kielce, SIenkiewicza

Kielce, SIenkiewicza | fot. Nutaj (WIkimedia Commons) | lic. CC-BY-SA-3.0

Główne założenia zakładają podzielenie miasta na cztery strefy, w których będą obowiązywały inne zasady dotyczące umieszczania szyldów i reklam w przestrzeni publicznej. Najbardziej restrykcyjne przepisy będą obejmowały teren śródmieścia i centrum miasta. Strefa A obejmować ma teren centralny miasta oraz główne obszary ochrony dziedzictwa kulturowego.

Strefa B obejmie pozostałe tereny zurbanizowane, C – tereny o dominujących funkcjach gospodarczych (przemysł, bazy, składy, obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., obszary koncentracji funkcji usługowych, obszary obiektów oraz urządzeń sportowych) zaś D – tereny lasów, parków, skwerów, cmentarzy, dolin rzecznych, zieleni urządzonej i naturalnej oraz inne cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.

Projekt uchwały wskazuje typy nośników reklamowych i ich dopuszczalne rozmiary. Reguluje jaki procent powierzchni na elewacji będą mogły zająć szyldy i reklamy, w jakich miejscach na budynkach będzie można je montować i w jaki sposób powinny być rozmieszczone. Uchwała ograniczyć ma także zaklejanie całych witryn lokali handlowych lub usługowych grafikami i reklamami. Dokument wprowadza ograniczenia także w tym zakresie.

W porównaniu z rozwiązaniami w innych miastach, nasz projekt nazwałbym bardzo zrównoważonym. Nie chcemy z przestrzeni miejskiej wyeliminować w sposób radykalny dużej ilości nośników reklamowych. Zależy nam, aby w miejskim krajobrazie były one sytuowane w sposób uporządkowany i spójny

– informuje Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta.

Nowe osiedla bez grodzenia

W Kielcach ma obowiązywać zakaz grodzenia budynków wielorodzinnych (zgodnie z uchwałą takich w których jest więcej niż pięć mieszkań). Dopuszczalne będzie ogrodzenie w formie zwartego żywopłotu. Określone zostały również maksymalne wysokości ogrodzeń wokół: domów jednorodzinnych, budynków, w których jest maksymalnie pięć mieszkań, placów zabaw, ogródków jordanowskich, parków czy obiektów sportowych.

Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały obiekty małej architektury i ogrodzenia nie będą wymagały dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale.

Blisko sześć lat pracy nad kielecką uchwałą krajobrazową

Kieleccy radni zdecydowali o rozpoczęciu prac nad uchwałą w listopadzie 2015 roku, kilka tygodni po wejściu w życie nowelizacji umożliwiającej tworzenie tzw. uchwał krajobrazowych. Projekt podlegał już  i opiniowaniu i uzgodnieniom Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej. Przeprowadzono również dyskusję na komisji Rady Miasta.

Projekt uchwały wraz z załącznikami będzie udostępniony w Biurze Planowania Przestrzennego przy ul. Koziej 3, na portalu Idea Kielce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi do projektu uchwały mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 08.09.2021 r. Można je złożyć w formie papierowej lub cyfrowo – za pośrednictwem strony Idea Kielce (https://idea.kielce.eu/konsultacje/) lub mailowo ([email protected]). Po przyjęciu uchwały przez radę miasta, przedsiębiorcy będą mieli 36 miesięcy na przygotowanie powierzchni reklamowych do wymagań dokumentu.