Poznań ponownie zaprezentował projekt uchwały krajobrazowej

Od 20 października trwa drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu poznańskiej uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Uchwała została opracowana dla całego obszaru gminy Miasta Poznania z wyznaczeniem obszarów o różnych regulacjach. Poznań wyodrębnił cztery takie obszary: staromiejski, centrum i historyczne dzielnice, tereny zurbanizowane oraz tereny przyrodnicze. Granice wyznaczonych obszarów zostały opisane oraz przedstawione na załączniku graficznym.

Nośniki w rozmiarze do 18 m² dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i wybranych częściach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – przy drogach głównych i głównych ruchu przyspieszonego. Ograniczenia w obszarze staromiejskim obejmą m.in. słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz “citylighty”. Wielkoformatowe banery będą mogły pojawiać się tylko w czasie prowadzonych remontów elewacji.

Podział Poznania na strefy w projekcie uchwały krajobrazowej

Podział Poznania na strefy w projekcie uchwały krajobrazowej

 

Kolejne konsultacje poznańskiej uchwały krajobrazowej

Kilka miesięcy temu mieszkańcy mieli szanse zapoznać się z projektem po raz pierwszy. Wpłynęło około 160 uwag, z których część uwzględniono.

Do 12 listopada projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, wywołanej uchwałą Rady Miasta Poznania, jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Udostępniony jest na stronach internetowych: www.poznan.pl/krajobrazowa oraz https://bip.poznan.pl/. Uwagi do projektu przekazać będzie można przez kolejne 14 dni. Jeszcze w tym roku ostateczny projekt uchwały skierowany zostać ma do Rady Miasta Poznania.

Założono różne terminy dostosowania istniejących tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia w życie uchwały. Dla obszaru staromiejskiego ma być to 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Dla obszaru centrum i historycznych dzielnic 2 lata, zaś dla obszaru zurbanizowanego i przyrodniczego 5 lat. Istniejące obiekty małej architektury czy ogrodzenia nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków uchwały. Wyjątkiem będą ogrodzenia pełne, wykonane z prefabrykowanych betonowych przęseł lub blachy, dla których termin dostosowania ustalono na 5 lat od dnia wejścia w życie uchwały.

Uchwala krajobrazowa_tekst