Gdynia przystąpi do planu dla Parku Rady Europy

Gdyńscy Radni na najbliższej sesji podejmą temat przystąpienia do sporządzenia nowego planu dla śródmieścia. Zmiany obejmą Park Rady Europy.

Sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu 28 października. W porządku obrad, wśród kilku planowanych przystąpień do sporządzenia nowych planów znajduje się również projekt uchwały dotyczący części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki, ulic Borchardta, Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego.

Zakres przestrzenny nowego planu miejscowego w Śródmieściu Gdyni

Zakres zmiany planu obejmować ma część historycznej Dzielnicy Reprezentacyjnej z placem „Forum Morskim”, planowanym jeszcze w latach trzydziestych XX wieku. Realizację ówczesnych wizji władz miasta uniemożliwił wybuch II wojny światowej. W ostatnich latach miasto na terenie Parku Rady Europy planowało realizację tzw. “Forum Kultury” (działki pod jego realizację wywłaszczono jeszcze w okresie PRL). W obecnie obowiązującym planie usługi kultury wymagane są na minimum 80 % powierzchni całkowitej budynków.

Koncepcja nie została jednak zrealizowana, w związku z tym spadkobiercy właścicieli wskazali na brak zrealizowania celu wywłaszczenia. W marcu 2019 roku roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił kasację miejskich prawników, podtrzymując wcześniejsze decyzje sądów niższej instancji o zwrocie niemal całej nieruchomości spadkobiercom. Samorząd chciał odkupić Park Rady Europy od właścicieli, jednak oferty zostały przez właścicieli odrzucone.

Nie jest możliwe, by inwestor prywatny realizował tam wcześniej przewidziane budynki użyteczności publicznej o charakterze misyjnym.

‘- czytamy w projekcie uchwały.

Choć teren jest prywatny, to miasto zamierza ochronić główne osie widokowe i przestrzenie publiczne – w szczególności aleję Topolową. W uzasadnieniu do projektu czytamy o konieczności integracji funkcji publicznej oraz komercyjnej.

istotne jest opracowanie nowych zasad zagospodarowania terenu, kreujących ogólnodostępną przestrzeń integrującą funkcje publiczne i komercyjne oraz uwzględniającą potrzeby miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców oraz turystów. Uzasadnione jest uwzględnienie znacznego udziału funkcji zieleni urządzonej o wysokiej jakości, wzbogacającej główne przestrzenie publiczne Gdyni.

Plan miejscowy obejmie również rejon Placu Grunwaldzkiego. Zmiana dotychczasowych ustaleń planu miejscowego obejmie w szczególności sąsiedztwo Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni w celu umożliwienia realizacji ogrodu zimowego, stanowiącego zabudowę tarasu w południowo-zachodnim narożniku obiektu.