AKTUALNOŚCI

Gdynia z nowym Studium

Radni Miasta Gdyni przyjęli na XI Sesji Rady Miasta projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Przyjęty przez Radę Miasta Gdyni projekt Studium

Przyjęty przez Radę Miasta Gdyni projekt Studium

Nowe Studium w Gdyni sporządzane było od 2017 roku. Projekt został wyłożony do publicznego wglądu w maju i czerwcu tego roku. Do pierwszego dnia lipca do projektu złożono 54 uwagi.

Poprzednie Studium w Gdyni pochodzi sprzed ponad dekady. Zostało uchwalone w 2008 roku. Ostatnia zmiana nastąpiła w 2015 roku. Władze miasta tłumaczyły konieczność przygotowania nowego Studium zmianami w ustawie o planowaniu przestrzennym, w tym w szczególności konieczności sporządzania bilansu terenów, prognoz demograficznych i innych dodatkowych analiz.

W bilansie wykonanym na cele Studium wskazano, że na terenie Gdyni jest już wystarczająca przestrzeń na cele inwestycyjne i nie ma potrzeby wskazywania kolejnych. Około 35 tysięcy mieszkańców zamieszka w “Gdyni-Zachód”, obejmującej tereny dzielnic Chwarzno i Wiczlino.

Rozwój transportu szynowego i dróg

Studium zawiera m.in. nowy przebieg tzw. Trasy Kaszubskiej czy Obwodnicy Północnej Trójmiasta wraz z łącznikiem w kierunku centrum miasta. Zachowana jest również możliwość rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej w zachodniej części miasta. Nie zawarto w nim jednak ogłoszonej niedawno budowy obwodnicy dzielnicy Witomino. Radni przyjęli jednak w dokumencie możliwość poszerzania i budowy ulic w gdyńskim centrm – Władysława IV oraz drogi wzdłuż torów kolejowych w centrum miasta.

Jak czytamy w uzasadnieniu:

Studium określa kierunki rozwoju systemów komunikacji. Wskazana klasa oraz przekrój ulicy Władysława IV na odcinku pomiędzy ulicą 10 Lutego w kierunku Jana z Kolna uwzględnia potrzebę poprawy i sprawnej obsługi komunikacyjnej obszaru centrum miasta.

Na realizację drogowych wytycznych Studium wpływ będzie miał m.in. rządowy projekt zmieniający ustawy o portach i przystaniach morskich. Zakłada on budowę ze środków centralnych w ciągu ośmiu lat Drogi Czerwonej od do terminala portowego w Gdyni. Dodatkowo, w ostatnich dniach posłowie przyjęli projekt o rozwoju portów zewnętrznych, który skutkować może zmianami Studium w przyszłości.

Studium zachowuje zapisaną w poprzednim dokumencie możliwość rozbudowy kolei aglomeracyjnej do północnych dzielnic miasta, a także rozwój lekkiego transportu szynowego w rozwojowych terenach zachodniej części miasta.

Śródmieście nie zajmie portu

W porównaniu z poprzednim Studium, założono rezygnację z planów rozwoju zabudowy śródmiejskiej w kierunku portu na tereny tzw. Międzytorza. W przeciwieństwie do poprzedniego projektu granica Śródmieścia i portu przebiegać ma w śladzie tzw. Nowej Węglowej i nie jest planowany rozwój funkcji śródmiejskich w kierunku ulicy Polskiej oraz Dworca Morskiego. Dodatkowo, w Studium zawarto plany gdyńskiego portu co do terenów sprzedanych przez stocznię “Nauta” przy ulicy Waszyngtona. W poprzednim dokumencie miały one stanowić część frontu wodnego i oferować zabudowę wielofunkcyjną.

Projekt uchwały do pobrania: (Uwaga! plik ma 88 MB).

Inne Studia przyjęte w 2019

Przypominamy, że w 2019 roku dokumenty Studium przyjęły również m.in. Białystok i Lublin. W pierwszym przypadku wojewoda podlaski stwierdził nieważność przyjętego dokumentu. Miasto planuje zaskarżenie decyzji do sądu. W przypadku lubelskiego Studium, wojewoda nie zdecydował się na stwierdzenie nieważności Studium. Jednak jak dowiedzieliśmy się w biurze wojewody obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu skargi. Zostanie ona przekazana do WSA w Lublinie, za pośrednictwem Rady Miasta Lublin, niezwłocznie po jej podpisaniu przez Wojewodę Lubelskiego.