Firma Fotoraporty o roli wskaźnika NDVI w gospodarce przestrzennej.

Nieodzownym elementem współczesnego planowania i zarządzania przestrzenią jest wykorzystywanie nowoczesnych technik, które znacząco ułatwiają pracę urbanistom i ruralistom. Wśród takich nowoczesnych technik można wskazać teledetekcję, która staje się coraz bardziej dostępna dla szerokiej gamy specjalistów. Ułatwia ona przeprowadzanie podstawowych analiz niezbędnych przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy oceny oddziaływania na środowisko.

Mimo, że już w czasach II wojny światowej istniały metody obrazowania terytorium wroga w innych zakresach niż tylko pasmo widzialne to jednak największy rozwój teledetekcji nastąpił wraz z pojawieniem się pierwszych satelitów obserwacyjnych ziemi i przez wiele lat ta dyscyplina naukowa była nieodłącznie związana z opracowywaniem danych satelitarnych. W dzisiejszych czasach dzięki wykorzystaniu technologii obrazowania z pokładu samolotów bezzałogowych teledetekcja wchodzi na zupełnie nowy obszar. Niski pułap lotu pozwala na wykonywanie zdjęć w bardzo wysokiej rozdzielczości, które doskonale rejestrują również światło niebieskie, niezbędne do uzyskania bardziej naturalnych zdjęć, ułatwiających interpretację, czego nie można powiedzieć o zobrazowaniach satelitarnych, które ze względu na skład atmosfery ziemskiej rejestrują bardzo ograniczone informacje w tym paśmie.

Bardzo dobrą ideą jest wykorzystywanie do analiz przestrzennych wskaźników wytworzonych ze zdjęć wykonywanych nie tylko w zakresie światła widzialnego, ale również w podczerwieni. Stan zdrowotny roślinności i  jej rozwój może być świetną wskazówką co do prowadzenia polityki przestrzennej.

Do określania poszczególnych cech biofizycznych roślinności stosuje się odpowiednie wskaźniki. Jednym z najpopularniejszych wskaźników, jest wskaźnik NDVI. Jest on stosunkowo prostym wskaźnikiem teledetekcyjnym, służącym przede wszystkim do oceny zdrowotnej kondycji roślinności oraz jej stanu rozwojowego.

Przechwytywanie

Warto pochylić się na zastosowaniem wskaźnika NDVI w gospodarce. Dane uzyskane w ten sposób pozwalają na wyznaczanie miejsc podmokłych o roślinności łąkowej i bogatej w chlorofil. Dla planistów, zarządców przestrzeni oraz samorządowców oznacza to możliwość szybkiej inwentaryzacji terenów optymalnych dla zabudowy lub określenie jakie restrykcje należy nakładać, prowadząc politykę przestrzenną na danym obszarze.  W rolnictwie wskaźnik ten jest w stanie pokazać obszary o słabszej wegetacji, w których prawdopodobnie występuje zacienienie, zbyt małe lub zbyt duże uwilgotnienie, występują szkodniki i choroby lub pole wymaga nawożenia, a to z kolei pozwala na celową interwencję rolnika w swoim gospodarstwie po szczegółowym rozpoznaniu problemu. Zaoszczędza to czas i pieniądze producentów rolnych. Istotne dla planowania przestrzennego są siedliska różnych gatunków roślinności, nierzadko otoczonych ochroną w ramach programu NATURA 2000. Wiedza na temat siedlisk poszczególnych gatunków oraz dane uzyskiwane za pomocą zobrazowań z pokładu samolotów bezzałogowych mogą bardzo skutecznie pomóc przy wyznaczaniu obszarów chronionych, będących podstawą zrównoważonego rozwoju.

Tego typu opracowania, wykonuje firma Fotoraporty, korzystająca z własnych  samolotów bezzałogowych, wyposażonych w dwie kamery (światło widzialne i bliską podczerwień). Informacje uzyskane z niskiego pułapu, pozwalają otrzymać bardzo wysoką szczegółowość i jakość danych. Dane następnie są opracowywane za pomocą fotogrametrycznego oprogramowania Menci do postaci ortofotomap z których finalnie generowane są wskaźnik NDVI oraz ortofotomapa CIR (tzw. kompozycja w barwach fałszywych).

450x140logo_901

Artykuł sponsorowany przez firmę Fotoraporty.