AKTUALNOŚCI

Morskie planowanie przestrzenne w UE

Unia przymierza się do przyjęcia przepisów określających morskie planowanie przestrzenne.

uePowstaje nowa dyrektywa Unii Europejskiej, która będzie regulować morskie planowanie przestrzenne. W marcu tego roku Komisja przedstawiła projekt wniosku w formie dyrektywy w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w państwach członkowskich UE. W ramach rozwoju tzw. “niebieskiej gospodarki” Unia chce nałożyć na kraje minimalne wymagania dotyczące zarządzania terenami nadmorskimi. Przepisy nie nakładałby nowych celów politycznych i konkretnych działań członkom Wspólnoty, tylko ramowe wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju tych terenów. I tak,  każdy kraj będzie miał pełną swobodę w zakresie planowania terenów nadmorskich jednak planowanie na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym będzie bardziej spójne dzięki nowym wspólnym minimalnym wymogom.

Coraz intensywniejsze wykorzystanie terenów przymorskich wymaga zwiększenia kontroli rozwoju przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Powstają liczne elektrownie przy równoczesnym rozwoju akwakultury oraz turystyki. Integracja działań pozwoli zapobiec zaniedbaniu ekologicznemu, przy równoczesnym rozwoju gospodarczym terenów przymorza. Dyrektywa nałoży również obowiązki współdziałania kilku krajów w zakresie zarządzania – wszelkie strategie będą musiały być spójne.

Co nam da dyrektywa ?

  • Przede wszystkim ograniczone zostaną konflikty między różnymi sektorami gospodarki ( o ile plany zagospodarowania będą o to dbały).
  • Jasno sformułowane zasady mogą zachęcić inwestycji oraz aktywizacji społecznej mieszkańców.
  • Konieczność współpracy międzynarodowej na pewno korzystnie odbije się na administracji – np.: w Polsce poznamy jak wygląda planowanie na tych terenach w Niemczech.
  • Ochrona środowiska – ochrona zasobów naturalnych przed nadmierną eksploatacją.

Morskie planowanie przestrzenne jest elementem “niebieskiego wzrostu” jaki jest propagowany przez UE. Wniosek w pełni bierze pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju oraz nakłada ochronę terenów przed zmianami klimatycznymi.

Pełny tekst wniosku Komisji – tutaj.